زمان مطالعه: 6 دقیقه
دیابت را بشناسیم

دیابت را بشناسیم

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ. با آسمونی در این بخش همراه باشید.

دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ.‬ با آسمونی در این بخش همراه باشید.

انسولین چیست؟

انسولین چیست؟
انسولین چیست؟

اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ را از ﺧﻮن‬ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮز اﻟﻤﻌﺪه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺪن را ﺗﻮﻟﯿـﺪ‬ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻟﻮز اﻟﻌﻤﺪه ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧـﺸﻮد .

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ای اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را » ﻫﯿﭙﺮ ﮔﻠﺴﯿﻤﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ زودرس و دﯾﺮرس در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد‬. اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﻓـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ او را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ، ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﻮی و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﺑـﺮ‬ روی ﻫﺮ ﮐﺲ و درﻫﺮﮐﺠﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮﺳﯽ ﻧﻈﯿـﺮ: درد،‬ اﺿﻄﺮاب ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ، ﺳﺮ درد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و…. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾـﺸﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ‬ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و‬ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه وری و راﻧـﺪﻣﺎن‬ ﮐﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬

اﻧﻮاع دﯾﺎﺑﺖ

 دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧـﻮع‬ ﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ. ﻋـﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه رو ﺑـﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در اﻓﺮاد ﺟﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ‬  دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ وﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دارو ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺣﺪوداً 09 در ﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﯾـﺎ دﯾﺎﺑـﺖ‬ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل‬ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪای ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﻤـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ وارد‬ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن رژﯾﻤﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد.‬
‫درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.‬                       ‫

 دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری

‫دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ دوران ﺑﺎرداری اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ دارد.‬ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺷـﺪه و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد وﻋـﺪهﻫـﺎ و‬ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ وﻋﺪهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻘـﻂ در ﺑـﺎﻧﻮان ﺷـﯿﻮع‬ ‫دارد!‬

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ
ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ
 • ‫ﮐﻤﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
 • ﮐﺎﻫﺶ وزن
 • ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮر  ‬

ﻋﻮارض دﯾﺮرس دﯾﺎﺑﺖ

 • ﻋﺎرﺿﻪ در ﭼﺸﻢ به نام  “  رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.‬
 • ﻋﺎرﺿﻪ درﮐﻠﯿﻪ ” ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد.  ‬
 • ﻋﺎرﺿﻪ در اﻋﺼﺎب ” ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد‬ زﺧﻤﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻘﺎرﯾﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 • ﻋﺎرﺿﻪ در ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻗﻠﺒﯽ–ﻋﺮوﻗﯽ به عنوان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ( و ﺳـﮑﺘﻪ‬ ﻣﻐﺰی )ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯿﮏ اﺳﺖ  ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

‫ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺎﺑﺖ

 • ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وزن
 • ﺗﮑﺮر ادرار‬
 • ﺗﺎری دﯾﺪ
 • ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دﻫﺎن‬
 • ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
 • ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط و ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی‬
 • ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ‬

‫ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺖ

‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﭘﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در‬ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻄﻊ اﻧﺪام 52 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 07 درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﻗﻄـﻊ‬ ﻋﻀﻮ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.‬

ﺳﻨﺪرم ﭘﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ‬ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ 30 دﻗﯿﻘﻪ 1 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬

‫زﺧﻢ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑـﻮدن ﻣـﺴﺘﻤﺮ‬ ﭘﺎﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻫـﺮ 6 ﺑﯿﻤـﺎر دﯾـﺎﺑﺘﯽ 1 ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دیابت

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻼج ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ درﻣـﺎن ﻗﻄﻌـﯽ آن ﻣﯿـﺴﺮ ﺷـﻮد، ﻟـﺬا ﻫﻤﭽـﻮن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن اﺳﺖ.‬

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ دیابت

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ دیابت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ دیابت

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﯿﺢ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ وزن ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺘـﺮل‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺮوﻗﯽ و ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮاردی ﺳـﺮﻃﺎن‬  ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣـﺎدر‬ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ او در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﻮدک اﺛﺮ ﮐﺮده و او را در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن‬ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎز در ﮐـﻮدک از‬ ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻗﻨﺪی ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺪﯾﻬﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻪ در دﻫﻪ 30 زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو دارﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ارﺛﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺤﻮه دﻗﯿـﻖ اﯾـﻦ ﺗـﻮارث ﻣﻌﻠـﻮم‬ ﻧﯿﺴﺖ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳـﺖ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾـﻖ‬ ﮐﻨﺪ.‬

‫داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﺘﻼی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿـﺴﺖ و ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿـﺎن زﻣﯿﻨـﻪ ارﺛـﯽ و‬ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺎدی وزن، ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و… ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان‬ ‫از ﻇﻬﻮر ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ.‬

 تاثیر ورزش در بیماری دیابت

 تاثیر ورزش در بیماری دیابت
 تاثیر ورزش در بیماری دیابت

‫ورزش ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ‬ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎ‬ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎدهای زﯾـﺎنآور ﺑﻨـﺎم ﺳـﻮرﺑﯿﺘﻮل  ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮزان و … ﮔﺮدد.‬

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﺒﺪ و‬ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻨﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ در ﭘـﯽ ورزش‬ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «دیابت را بشناسیم» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.