زمان مطالعه: 6 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

شهر کد استان پیش شماره استان

آبی بیگلو

2328 045

آتشگاه /ارجستان

2243

045

آراللو

2363

045

آرخازلو

2343

045

آزادلو

2682

045

آغبلاغ آقاجان

1887

045

آغبلاغ رستم خان

1255

045

آغبلاغ کرد

2474

045

آغبلاغ گدوک

2576

045

آغبلاغ مشکین شهر

2549

045

آق درق

2579

045

آق قباق

2784

045

آقاباقر

1231

045

آقاحسن بیگلو

2643

045

آقامحمدبیگلو

2667

045

آقامیرلو

2455

045

آقچه کند

1276

045

آلمای علیا

2596

045

آلنی

2545

045

آلوارس

2229

045

آلوچه فولادلو

2371

045

آنی علیا

2632

045

آهو

2489

045

ابراهیم آباد/آغدام

2738

045

ابراهیم کندی وسطی

2751

045

ابربکوه

1265

045

ابلی سفلی

2416

045

اجیرلو

2742

045

احمدآباد

2553

045

احمدبیگلو

2555

045

ادلو

2829

045

ارباب کندی

2548

045

ارجق

2552

045

اردبیل

1

045

اردیموسی

1248

045

اسب مرز

22452

045

اسکستان

2469

045

اسلام آباد/جدید

2745

045

اسلام آباد/قدیم

2746

045

اسماعیل کندی

2731

045

اصلان دوز

2782

045

اظماره

2634

045

اکبرآباد

2683

045

الداشین

22454

045

الماس

12493

045

ام آباد

2479

045

امیدچه

1232

045

انار

2534

045

اناویز

2442

045

انزاب سفلی

2238

045

انزاب علیا

1239

045

انزان

2573

045

انگوتلار

26574

045

اواشانق

2452

045

اوجاق قشلاق خروسلو

2836

045

اوچ بلاغ

2839

045

اوزون قوئی

2748

045

اولتان

2732

045

اوماسلان

2648

045

ایدر

2795

045

ایران آباد

2733

045

ایرینجی /خانه شهر

2392

045

ایلخچی کوثر

2475

045

ایلخچی گرمی

2629

045

ایمیر

1272

045

اینجلو

2833

045

اینلو

2372

045

ایوریق

2388

045

باباش علیا

2891

045

بابک

2826

045

باروق

1269

045

بالوجه میرک

2535

045

بران علیا

2789

045

برک چای

2591

045

برندق

2484

045

بریس

2342

045

بفراجرد

2437

045

بقرآباد

2365

045

بلقیس آباد

2376

045

بلوکانلو

2498

045

بنماران

2461

045

بنه

2637

045

بنیادآباد

2459

045

بودالالو

2373

045

بودجه سفلی

2798

045

بورستان

2419

045

بوسجین

2386

045

بویاغچلو

2349

045

بیجق

2544

045

بیلداشی

2654

045

بیله سوار

2822

045

بینه

2636

045

پاراقشلاق

2753

045

پارس آباد

2722

045

پرچین

2644

045

پرمهر

2646

045

پریخان

2536

045

پریواتلو

2744

045

پیرآغاج

2478

045

پیراقوم

1366

045

پیربداغ

2418

045

پیله رود

2341

045

تازه کندانگوت

2662

045

تازه کندشریف آباد

1271

045

تازه کندقدیم

2752

045

تازه کندقره بلاغ

2686

045

تپراقلو

1254

045

ترزنق

2431

045

تقی دیزج

1234

045

تک بلاغ

2672

045

تکانلو

2652

045

تکچی

2735

045

تکله کندی

2734

045

تولون

2655

045

تیل

2468

045

ثمرین

1426

045

جبارلو

2581

045

جبدرق

2538

045

جبه دار

1427

045

جدا

2676

045

جعفرآباد

2882

045

جعفرلو

2413

045

جمال آباد

2541

045

جمایران

1273

045

جید

2353

045

جین قشلاقی

2398

045

چاپاقان

2583

045

چالگرود

2414

045

چملوگبین

24714

045

چنارخروسلوداغ

2699

045

چنارساریخان بیگلو

2679

045

چناقرود

1256

045

چونگنش

2656

045

چونه خانلو

2658

045

حاج خانعلی کندی

2888

045

حاج عوض قشلاقی

2739

045

حاجی تاپدوق

2741

045

حاجی دولت

27946

045

حاجی محمود

2391

045

حسن باروق

1236

045

حفظ آباد

2321

045

حکیم قشلاقی

1253

045

حمزه خانلو/حسن کندی

2642

045

حور

2324

045

خان قشلاقی

2759

045

خانقاه بفراجرد

2439

045

خانقاه سفلی

2356

045

خانقاه علیا

2331

045

خانه شیر

2389

045

خرم آباد

2566

045

خلخال

2422

045

خلیفه لوبیله سوار

2885

045

خلیفه لومشکین شهر

2585

045

خلیل آباد

2367

045

خمس

2433

045

خواجه بلاغی

1351

045

خورخورعلیا

2887

045

خوشنامه

24854

045

خیارک

1259

045

دده بیگلو

2539

045

درگاهلو

2673

045

دره آباد/کلور

1244

045

دستگیر

2571

045

دشت مغان /شهرک /مغان

2755

045

دلیک یاریقان /طاهرآباد

2791

045

دم صغرلو

2374

045

دمیرچی

2684

045

دمیرچی خرابه سی

2893

045

دوشانلو

2572

045

دولت آباد

2332

045

دوه چی

2559

045

دیزج

2665

045

دیکداش

2678

045

دیولق

1275

045

رضاقلی قشلاقی

2396

045

رضی

2582

045

رضی آباد

1266

045

روح کندی

2827

045

زاویه سنگ

2561

045

زاویه کرد

2477

045

زرج آباد

2496

045

زردآلو

12494

045

زرگر

2577

045

زنگبار

2685

045

زنگیر

2681

045

زیوه

2663

045

ساره بانلار

2584

045

سامانلو

2687

045

سامیان

1252

045

سرخای کندی

2793

045

سرعین

2222

045

سروآغاجی

2696

045

سریخانلو

2567

045

سکرآباد

2417

045

سلطان آباد

1833

045

سنگ آباد

2495

045

سوسهاب

2488

045

شال

2465

045

شام اسبی

1577

045

شایق

2235

045

شریف بیگلو

1274

045

شعبانلو

2551

045

شکراب /هاچاکندی

2639

045

شورستان

26922

045

شورگل

2884

045

شهرک /بعثت

2645

045

شهرک /صنعتی /اردبیل

1838

045

شیخ احمد

1261

045

شیرین بلاغ

2311

045

صفرلو

2761

045

صلوات

2589

045

صوفلو

2476

045

صومعه

1258

045

صومعه رودبار

24442

045

طالب قشلاقی

1425

045

طاووس دره سی

2688

045

طولش

2436

045

عباسعلیلو

2675

045

علی کهریز

2563

045

عمارات

26924

045

عمران آباد

2785

045

عنبران سفلی

2327

045

عنبران علیا

2354

045

فاراب

2454

045

فخرآباد

2547

045

فولادلوقوئی

2832

045

فیروزآباد

2494

045

قاسم کندی

2666

045

قربانلو

2677

045

قره آغاج

2664

045

قره آغاج پشته

2593

045

قره باغلار

2562

045

قره تپه سبلان

1241

045

قره تکانلو

2796

045

قره خان بیگلو

2669

045

قره شیران

2394

045

قره قشلاق

2453

045

قره قیه

2546

045

قره لر

1421

045

قزل درق

2441

045

قزل قیه

2355

045

قشلاق اینالی برات

2892

045

قشلاق جلیللو

27942

045

قشلاق حاج طهراج

2881

045

قشلاق ساری قوئی شاهمار

2781

045

قشلاق عبا

2697

045

قصابه

2542

045

قلعه برزند

2668

045

قلعه جوق سبلان

1268

045

قلی بیگلو

2574

045

قلیچ خانلو

2575

045

قورت تپه

2554

045

قورت تپه مرادلو

2598

045

قورتولموش

2395

045

قوزلو

2497

045

قوشاقشلاق

2783

045

قوشه سفلی

2587

045

قوناق قران

2313

045

قیدقشلاقی

2378

045

کجل

24853

045

کدخدالو

2693

045

کردلر

2649

045

کرکرق

1824

045

کرگان

2369

045

کرندق

2458

045

کریق

2257

045

کریق بزرگ

2361

045

کرین

2464

045

کزج

2438

045

کلورامام رود

2462

045

کله سرسفلی

2631

045

کله سرنیر

2377

045

کلی علیا

2588

045

کمال آباد

2397

045

کنجوبه

2597

045

کنده کندی

2592

045

کنزق

2246

045

کنگرلو

2564

045

کوجنق

2543

045

کورائیم

2385

045

کورعباسلو

2384

045

کوهساره

2315

045

کهریز

2375

045

گرجان

1264

045

گرده

2347

045

گرمی /شهرک /ولیعصر

2622

045

گزاز

2443

045

گلشن

2352

045

گللو

2357

045

گلنوجه

2578

045

گلوزان

24444

045

گلیجان

2415

045

گنجگاه

2456

045

گندیشمین

1251

045

گوده کهریز

2674

045

گورادل

2368

045

گورانسراب

2429

045

گوردیگل

2886

045

گوشلو

2736

045

گوگ تپه

2828

045

گوگرچین

2379

045

گونی کندی

2698

045

گیلانده

1828

045

گیلوان

2472

045

گیوی /کوثر

2492

045

گیوی زاویه

2491

045

لاهرود

2532

045

لرد

2466

045

لکرآبادسفلی

2695

045

لکندشت

2411

045

لمعه دشت

2428

045

لنبر

2432

045

ماجولان

24713

045

مازافا

2594

045

مجره

2434

045

مجنده

1263

045

مجیدلو

2653

045

محمدتقی کندی

2638

045

محمودآباد

2754

045

مرادلو

2586

045

مرشت

2451

045

مرنی

2345

045

مشکین شهر

2522

045

مشیران

2599

045

مقصودلو

2787

045

ملااحمد

2314

045

منامین

2487

045

موئیل

2565

045

مهماندوست

2312

045

میانرودان

2473

045

میجنده /اور/اندزگ

2557

045

میرزانق

2348

045

میرکندی

2568

045

میرودی کندی

2889

045

میزان

2558

045

مین آباد

2339

045

نجفقلی قشلاقی

26572

045

نساز

2486

045

نقدی علیا

2537

045

نمهیل

2481

045

نمین

2322

045

ننه کران

2325

045

نوجه ده

2338

045

نورمحمدکندی

2788

045

نوشنق

2334

045

نوشهر

2364

045

نیارق

2337

045

نیر

2382

045

نیلق

2457

045

وان

2647

045

ولیعصرنیر/ایلانجیق

2399

045

ویرثق

2393

045

ویلادرق

2242

045

هزارکندی

2792

045

هشتجین

2482

045

هشین

2499

045

هل آباد

2412

045

هیبت جهانخانلو

2838

045

هیر

2362

045

یزن آباد

2335

045

یونجالو

2346

045

کاربر گرامی اگر شما در استان اردبیل ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.