زمان مطالعه: 8 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت فارس

پیش شماره تلفن های ثابت فارس

پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت فارس

شهر کد استان پیش شماره استان

آب باریک

2439 075

آب پرده

1678

071

آب جهان

2666

073

آباده

1

075

آباده طشک

2572

073

آباده مرشدی

2331

075

آبسرد

2336

079

آبگرم

2565

071

آرجویه

1275

079

آرودان

2653

078

آسپاس

2464

075

آسمان جرد

2346

079

آشنا

2459

078

آغصه

2225

078

آهنگری

2433

072

ابنو

2732

071

ابوالوردی

9724

072

احمدآباد/شیراز

2639

071

احمدآباد/مرودشت

9472

072

احمدمحمودی

2337

079

اربابی سفلی

2567

071

ارد

2226

078

ارسنجان

9762

072

استهبان

2422

073

اسفیان

2738

071

اسکان عشایر

2423

072

اسلام آباد/دارنگون

1870

071

اسلام آبادجهرم

2431

079

اسماعیل آباد

2348

079

اسیر

2624

078

اشکنان

2572

078

افزرشمالی

2435

079

اقلید

2422

075

اکبرآباد/ششده

2378

073

اکبرآباد/قرآن

1242

071

اکبرآباد/کوار

2574

071

امامزاده /اسماعیل

2443

075

امیرحاجیلو

2377

073

انارستان

1239

072

انارک

2361

075

انجیره

9465

072

اوز

2362

078

اهل

2577

078

ایاسجان

2763

071

ایج فسا

2426

073

ایزدخواست

2226

075

ایزدخواست باصری

1276

071

باب انار/خفر

2322

079

بابائی

2465

075

بابامنیر

2482

072

بابامیدان

2432

072

باجگاه

1275

071

بادنجان

1276

079

باغ

2246

078

باغ صفا

2335

075

باغ کبیر

2347

079

باغان

2461

078

بالاده بیرم

2425

078

بالاده کازرون

2236

072

بالاشهر

2337

079

بانش

2766

071

بایگان

2645

071

باینوج

2649

073

برایجان

2338

079

برج سید

2265

072

برشنه

2727

071

برگان

2634

073

برم سیاه

2461

072

بریانک

8451

072

بریز

1228

078

بریسکان

2642

073

بسترم

2585

073

بشنه

2558

073

بکان

2442

075

بکیان

9665

072

بلغان

2324

078

بنارویه

2325

078

بناف

2293

072

بندامیر

2466

071

بندوبست

2445

079

بنوان فسا

2473

073

بنه سیدرضا

2269

072

بنی یکه

8631

072

بوانات /سوریان

2322

075

بورکی

8623

072

بورکی علیا

2266

072

بوشیگان

1248

072

بهجان

1274

079

بهرغان

2728

071

بهروزآباد

2668

073

بهمن

2225

075

بیاده

2667

073

بیدزرد

1779

071

بیدشهر

2365

078

بیدک

1233

075

بیدگل

8627

072

بیرم /کریشکی

2422

078

بیغرد

2455

078

پاسخن فسا

2644

073

پاقلات

2545

078

پرزیتون

2652

071

پسبند

2546

078

پل آبگینه

1241

072

پنگرویه

2521

078

پورنجان

2296

072

پهون

2495

072

تادوان

2326

079

تربرجعفری

1273

071

ترمان

2533

078

تفیهان

1775

071

تل بارگاه

2669

073

تل بیضا

2767

071

تل کوهک

1228

072

تل کهنه /زیردو

2464

072

تل مشکی

2445

072

تلمبه خانه حسنی

2472

072

تمشولی

2579

073

تنگ چوگان

2249

072

تنگ حنا

2587

073

تنگ روئین

2427

079

تنگ کرم

1226

073

توجردی

2334

075

تیزآب

2646

073

جایدشت

2632

071

جرسقان

1780

071

جرمشت

1277

079

جره

2226

072

جشنیان بوانات

2338

075

جشنیان رامجرد

8628

072

جعفریه

2337

075

جلودر

9763

072

جلیان

2325

073

جمال آباد/ارسنجان

9765

072

جمال آباد/درودزن

8633

072

جوادیه

9764

072

جوکان

2641

071

جونان

2654

073

جوی سفید

2343

075

جویم

2322

078

جهان آباد

8629

072

جهرم

1

079

چاه سوارآقا

2578

073

چاه شرف

2538

078

چاه طوس

2456

078

چاه عینی

2672

078

چاه کور

2677

078

چاه گز

2576

073

چاه نهر

1254

078

چاه ورز

2526

078

چرگ /جلیل آباد

2341

079

چشمه رعنا

2432

075

چغان

2338

078

چمن مروارید

2637

073

چهارطاق

2451

072

چهل چشمه

1874

071

حاجی آباد

2722

073

حاجی آباد/موزی

2229

072

حاجی آباد/نقش رستم

8424

072

حسامی

2384

075

حسن آباد/آباده

2433

075

حسن آباد/سنجرلو

9461

072

حسن آباد/فسا

2652

073

حسین آباد/تل کمین

8474

072

حسین آباد/رستم

2492

072

حسین آباد/سبزآباد

2423

071

حسین آباد/کام فیروز

9668

072

حسین آباد/لیاقت

9768

072

حسین زائری

2631

077

حشمتیه

1228

075

حیدرآباد

1555

079

خان زنیان

1872

071

خانگهدان /خاوران

2335

079

خانیمن

9663

072

خبریز

9766

072

خرامه

2462

071

خرمی

2355

075

خسروشیرین

1434

075

خسویه

2732

073

خشت

2262

072

خشت /رکن آباد

2576

078

خلف طاهونه

8425

072

خلور

2232

078

خلیلی

2233

078

خلیلی سربست شیراز

2733

071

خنج

2452

078

خنجشت

2435

075

خواجه ای

9673

072

خواجه جمالی

2573

073

خورکش

2336

075

خوزی

2527

078

خومه زار

2447

072

خیرآباد/توللی

2465

071

خیرگو

2673

078

دادین

2246

072

داراب

2623

073

داراکویه

2379

073

دارلینگونه

2636

073

داریون

1271

071

دالین

2725

071

دامچه

2326

078

درب قلعه

2427

073

دروافسا

2735

073

درودزن

8622

072

دره باد

8475

072

دره شور

2725

073

دریس

1227

072

دزکرد

2463

075

دژگاه

2671

071

دستجه

1225

073

دشت آزادگان

2475

072

دشت ارژن

1876

071

دشتک ابرج

8621

072

دشتک سادات

2493

072

دشتی

2235

078

دشمن زیاری

2777

071

دلخان

2731

071

دنگز

1239

078

دوان

1243

072

دوبران

2726

073

دوبرجی فسا

2762

073

دودج

1245

071

دوزه

1272

079

دوکوهک

1675

071

دوگان /جرغه

2374

073

دولت آباد

2656

073

دولت آباد/سه چاه

2324

073

ده بید/خرم بیدآباده

2352

075

ده بیدمرودشت

8433

072

ده پاگاه شیراز

2726

071

ده پاگاه کازرون

2231

072

ده چاه

2554

073

ده خیرعلیا/جنت شهر

2632

073

ده شیب

2572

071

ده شیخ

2536

078

ده فیش

2328

078

ده گپ محمودی

2473

072

ده مورد

2577

073

ده میان

2253

078

دهدق

1234

075

دهرم

2666

071

دهقانان

2471

071

دهک /دولت آباد

1770

071

دهکویه

1236

078

دهنوبیدزرد

1772

071

دهنوحاج هدایت

2528

078

دهنوسروستان

2528

071

دهنوغیب الهی

2675

078

دهنوفسا

2738

073

دهنوقلندری

1875

071

دهنومقیمی

2434

072

دیده بان

2237

078

دیکانک

2297

072

ذرات

2579

071

ذیقان

2654

078

راشک

2737

071

راهنویه

9448

072

رجاآباد

8457

072

رحمت آباد

2427

071

رحیم آباد

2356

073

رزمنجان

8626

072

رستاق

2662

073

رشن آباد

2245

072

رضاآباد/میان رودآباده

2444

075

رضاآبادکازرون

2247

072

رودبال

2735

071

رونیزسفلی

2463

073

رونیزعلیا

2462

073

ریگان

2734

071

زاهدشهر

2352

073

زراره

8632

072

زرجان

2324

079

زرقان

2422

071

زرگران

8431

072

زروان

2238

078

زنجیران

2636

071

زنگنه بن رود

1871

071

زنگنه فسا

2375

073

زنگی آباد

8438

078

زیرآب فسا

2733

073

زینل آباد

2227

078

ساچون

2734

073

سپیدان /اردکان

2722

071

سده اقلید

2462

075

سده لار

2462

078

سراوان جنجان

2469

072

سرمشهد

2234

072

سروستان آباده

2329

075

سروستان شیراز

2522

071

سعادت آبادشوشتری

9429

072

سعادت شهر/جیسقان

9722

072

سقاآباد

2464

071

سلطان آباد

2475

071

سنگر

2723

071

سورمق

2236

075

سیدان

9422

072

سیدحسین عموئی

2242

072

سیریزجان

2251

072

سیف آبادکازرون

1235

072

سیف آبادلار

2458

078

سیگارلار

2535

078

سیمکان

2332

075

سیوند

9456

072

شاپورجان

1771

071

شرفویه

2332

078

شرق آباد

9771

072

ششده

2372

073

شورآب

9769

072

شورجستان

1235

075

شول بزرگ

9672

072

شول ساروئی

8442

072

شهبازخانی

2268

072

شهرآشوب

2446

075

شهرپیر

2727

073

شهرجدید/صدرا

2226

071

شهرصنعتی بزرگ /شیراز

1774

071

شهرک /ابرج

8625

072

شهرک /الغدیر

2633

073

شهرک /امام /خمینی

2434

079

شهرک /امام /رضا

2557

073

شهرک /امام فسا

2556

073

شهرک /امام لار

2626

078

شهرک /ایثار

2469

071

شهرک /ثاراله

2638

073

شهرک /خارا

8473

072

شهرک /شهید/بهشتی

1620

071

شهرک /علی آبادپشگان

2436

079

شهرک /فتح المبین

2635

073

شهرک /قلات

2437

079

شهرک /والفجر

2663

073

شهرک /ولیعصرفسا

2665

073

شهرک /ولیعصرمرودشت

8443

072

شهرک /هنگام

2438

079

شهرک صنعتی /آب باریک

2445

071

شهرمیان

2436

075

شهنان

2647

073

شهیدآبادآباده

2362

075

شهیدآبادشیراز

2768

071

شیخ عبود

2769

071

شیدان

2326

075

شیراز

1

071

شیراسپاری

2465

072

صادق آباد

2551

073

صحرارود

1223

073

صغاد

2222

075

طاهونه

2327

079

طسوج

2573

071

طشک

2581

073

ظفرآباد

1773

071

عزآباد

8441

072

علویه /باباعرب

2365

079

علی آباد

2342

079

علی آبادتنگ

2764

071

علی آبادسرتل

2761

071

علی آبادشمس

2474

073

علی آبادعلیا

9667

072

علی آبادقره باغ

1778

071

علی آبادلار

1242

078

علی آبادملک

9767

072

علی رسیده

9726

072

عمادآباد

8444

072

عمادده

2243

078

غوری

2555

073

غیاث آباد

2326

073

فاروق

9454

072

فاضلی

2525

078

فتح آباد

8427

072

فتح آبادفسا

2639

073

فتح آبادقیر

2428

079

فتح آبادکوار

2581

071

فخرآباد

2323

075

فداغ

2252

078

فدامی

2763

073

فدشکویه

2357

073

فراشبند

2662

071

فسا

1

073

فشان

2332

079

فنجان

2342

075

فهلیان

2437

072

فیروزآباد

2622

071

فیروزی آباده

1229

075

فیروزی مرودشت

8437

072

فیشور

2464

078

قائمیه

2222

072

قادرآباد

2365

075

قاسم آباد

2376

073

قاسم آباد/ساروئی

8446

072

قاضیان

2359

075

قالینی

2344

079

قشلاق

2363

075

قصراحمد

2569

071

قصرخلیل

8432

072

قصرقمشه

1642

071

قطب آباد

2362

079

قطرویه

2553

073

قلات شیراز

1674

071

قلات لار

2374

078

قلاتوپه

2764

073

قلعه بهمن

2531

073

قلعه بیابان

2658

073

قلعه سید

1232

072

قلعه نو

2766

073

قوام آبادشیراز

2476

071

قوام آبادمرودشت

9732

072

قیر/کارزین

2422

079

کاریان

2343

078

کازرون

1

072

کافتر

2437

075

کال

2575

078

کته

2345

079

کته گنبد

2524

071

کچویه

1227

073

کدنج

1877

071

کرفت

2339

079

کرموستج

1247

078

کرونی

1873

071

کره ای آباده

2382

075

کره ای مرودشت

9426

072

کره تاوی

9477

072

کفدهک

2477

071

کلانی

2284

072

کلاه سیاه

2471

072

کلستان

1679

071

کمارج

2267

072

کمالی

2674

078

کمهر

2729

071

کنارتخته

2264

072

کناردان /هکان

1224

079

کناره

8447

072

کندرعبدالرضا

2542

078

کوار

2562

071

کوپان

2385

075

کوپن

2446

072

کورده

1245

078

کورده خنج

2457

078

کورکی

2433

071

کوره

2366

078

کوشک بیدک

1776

071

کوشک قاضی

1224

073

کوشک مرودشت

8452

072

کوشک هزار

2765

071

کوشکسار

1273

079

کوشکک

2574

073

کوشکک رامجرد

8466

072

کوه سبز

8453

072

کوهنجان

2526

071

کهنویه خنج

2465

078

کهنویه لامرد

2676

078

کهنه جدید

2369

078

کهنه قدیم لار

2368

078

گاوکشک

2283

072

گراش

2222

078

گرده استهبان

2466

073

گرگدان

2281

072

گرم آباد

8445

072

گرمشت

2453

078

گرمه

9669

072

گشنگان

1777

071

گلار

2372

078

گلبرنجی

2343

079

گلدامچه

2367

079

گلدشت علیا

8459

072

گلکویه

2739

073

گلگون

2467

072

گلوگاه

2723

073

گله دار

2622

078

گویم

1676

071

لار

1

078

لاغران

2334

078

لامرد

2522

078

لاورخشت

2541

078

لایزنگان

2664

073

لپوئی

2444

071

مادرسلیمان

9728

072

مادوان

2655

073

ماهفرخان

2464

073

مبارک آباد

2426

079

مجتمع /گوشت

8469

072

مجدآباد

8458

072

محلچه

2373

078

محمدآباد

2468

073

محمدآبادگشک

8455

072

محمله

2451

078

محمودآبادجهرم

2325

079

محمودآباددودانگ

2576

071

محمودآبادهوربافت

1782

071

مرادآباد

9478

072

مراسخوان علیا

2426

072

مراگلو

8428

072

مرز

2765

073

مرند

2443

079

مرودشت

8

072

مروشکان

2327

075

مز

2371

078

مزایجان آباده

2324

075

مزایجان فسا

2737

073

مزایجان لار

2625

078

مشایخ

2478

072

مشکان آباده

2357

075

مشکان شیراز

2631

071

مشکان فسا

2552

073

مشهدبیلو

9662

072

مشهدمرغاب

2368

075

مصیری

2436

072

مظفرآباد

2358

075

مظفری

2577

071

معزآبادجابری

2467

071

معزآبادگورگیر

2472

071

مکویه

2463

078

ملاانباری

2289

072

منج

2328

075

منصورآباد

2335

078

موردی

2323

073

مورکی

2457

072

موسویه /ده زیر

2364

079

مهارلونو

2525

071

مهر

2652

078

مهرنجان کازرون

1225

072

مهرنجان نورآباد

2466

072

مهریان

2426

071

میانده حاجی آباد

2736

073

میانده فسا

2355

073

میانه بردنگان

2459

072

میج

9449

072

میشان

2484

072

میمند

2646

071

نجف آباد

2429

079

نرمان

2529

078

نصروان

2648

073

نظام آبادآباده

2438

075

نظرآباد

2529

071

نعیم آباد

9725

072

نوایگان

2659

073

نوبندگان

2322

073

نوجین

2667

071

نودان

2282

072

نورآباد/ممسنی

2422

072

نورآبادلار

2539

078

نوروزان

2578

071

نیریز

2522

073

وراوی لار

2534

078

وکیل آباد

2373

073

هارم /شستگان

1228

073

هرابال

2762

071

هرایجان

2736

071

هربدان

2657

073

هرم

2336

078

هرمودباغ

2248

078

هرمودمهرخوئی

1251

078

هشتیجان

8476

072

هفتوان

2454

078

هکوان

2563

071

همت آبادشیراز

1879

071

همت آبادمرودشت

9734

072

هودلار

2367

078

هیرم

2375

078

یاسریه

2327

073

کاربر گرامی اگر شما دراستان فارس ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت فارس» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.