زمان مطالعه: 7 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

پیش شماره تلفن استان مازندران به همراه تمام توابع آنها در این بخش از آسمونی اطلاع رسانی می شود.

مازندران به مرکزیت شهر ساری به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان مازندران جهت تماس بین شهری کد اختصاص داده شده است.

نام شهرستان پیش شماره شهر پیش شماره استان
آب اسک 2322 012
آبگرم 2336 012
آری 1282 011
آغوزبن بابل 1327 011
آغوزگله 2742 015
آکند/پنبه زارکتی 1352 015
آلاشت 4533 012
آلوکنده/حاجی محله 2586 015
آمل 1 012
آهنگرکلا 1362 011
آهنگرکلا/شهدای/دابو/مرزنگو 1345 012
آهودشت 2526 012
آهی محله 2724 012
آیت محله 4343 012
ابوالحسن کلا 1312 011
ابوخیل ارطه 3219 012
اتو 4547 012
اجارستاق 1386 015
اجوارکلا 1311 012
احمدآباد/کلیج 2755 012
ارات بن 4534 012
ارضت 2683 015
ازباران 2575 011
ازنی 2754 015
اسب چین 2475 019
اسب شورپی 1235 011
اسبوکلا 1212 011
اسبوکلا/ولاشد 1342 015
استخرپشت 2454 015
اسرم/جامخانه 1233 015
اسکنده/وازیک 2753 012
اسکومحله/امامزاده عبداله 1242 012
اسلام آباد 1232 015
اطرب/بهزادکلا 2572 015
اکراسر 2546 019
المشیر 3218 012
اله رودبار 1357 011
اله شاه/علی آباد 1364 011
امام/ده 2557 015
امامزاده/قاسم 2439 019
امره 1345 015
امیرآباد 2545 015
امین آباد 1238 011
اناده 2538 012
انارمرز 4336 012
انجیلسی 1479 011
اندوار 1346 012
اندیکلا 1234 011
اهلم/آزادمون 2743 012
اوارد 2687 015
اوجاک 1253 012
اوجامحله 1355 015
اوجی آباد 1314 012
اورست/مالخواست 2732 015
اوزکلا 2427 012
اومال/بریجان 2442 015
ایثارده 2458 019
ایرا 2338 012
ایل وکلا 2458 012
ایوک/بورخیل 4434 012
ایول 2748 015
بائوده سفلی 2762 012
بائیکلا/شهیدآباد 1207 011
بابل 1 011
بابل پشت 2538 011
بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه 2522 011
بادله 1234 015
بالااحمدچاله پی 1366 011
بالابازیار 1358 011
بالامیرکلا 1348 011
بانصرکلا 1268 012
بایجان 2332 012
بایع کلا 2582 015
برجنده/شرفتی 2765 012
برسه 2437 019
برگه 1245 015
برما 2738 015
بزمین آباد 1238 015
بشل/چاکسر 4433 012
بطاهرکلا 2457 012
بلده 2422 012
بندر/امیرآباد 2546 015
بنفشه ده 2527 012
بهشهر 2522 015
بهنمیر 2535 011
بورخانی 4445 012
بولی کلا/درویش خیل 1315 011
بیزکی 4348 012
بیشه بنه 2672 015
بیشه سر 1313 011
بیشه کلا 2738 012
پائین کلا 1384 015
پاجی/میانا 2775 015
پاشاکلاآمل 1312 012
پاشاکلادودانگه 2785 015
پاشاکلاساری 1316 015
پاشاکلاکسلیان 4538 012
پاوند 2689 015
پایین احمدچاله پی 1367 011
پردمه 2353 012
پردنگون 2283 019
پرکلا 2678 015
پل سفید 4522 012
پل کرات 1214 019
پلور 2324 012
پنبه چوله 1368 015
پنجاب 2352 012
پهناب 4345 012
پهنه کلا 1353 015
پوروا 2589 015
پوست کلا 1283 011
پول 1335 019
پی قلعه 2263 019
پیته نو 2682 015
پیچاکلا 1318 011
پیشنبور 2274 019
پیمود 2657 012
تازه آباد 2583 015
تازه آباد/سپاه 1242 015
تاکر 2435 012
تلمادره 2744 015
تلوک 2782 015
تمسک/سرخکلا 1256 012
تمل 2544 019
تنکابن/خرم آباد 2422 019
تنگه لته 1365 015
تیرکلا/ماچک پشت 1363 015
تیله نو 2642 015
جلیکان علیا 2548 012
جلیل آباد/کراتچال 2459 019
جنت رودبار 2534 019
جواهرده 2533 019
جوربند 2525 012
جویبار 4322 012
چاری 1218 011
چالکرود 2537 019
چالوس 5222 011
چالیسیو 2638 012
چرته 2556 019
چفته کلا 3214 012
چل 2432 012
چلمردی 2585 015
چلندر 1314 019
چمان 2584 015
چمستان 2522 012
چورت 2737 015
حاجی کلابزرگ 2754 012
حریث 2287 019
حسن آباد 2655 012
حسین آباد/لله مرز 2543 015
حسین آباد/لیتکو 1263 012
حمیدآباد 1354 015
حیرت 1356 019
خارکش 1344 015
خال خیل 2735 015
خانه دریا 2742 012
خانه سرمرز 1366 015
خجیرکلا 2456 012
خرم آباد 1215 015
خرماکلا 3212 012
خزرآباد 1346 015
خشت سر 2727 012
خشرودپی 1252 011
خشکرود 2547 011
خطیرکلا/باغدشت 3213 012
خلیل محله 2643 015
خورشید 2573 015
خیره سر 1328 019
خیرود/مزگاه 1312 019
خیرودکنار/سیدعلی کیا 1315 019
دارابکلا 1378 015
دارکلا 2545 012
دازمیرکنده 1356 015
دامیر/دینک 1318 015
درازکلا 1363 011
دراسرا 2469 019
درزی کلا/کریم کلا 1343 011
درزیکلاآخوندی 1214 011
درونکلای شرقی 1337 011
درونکلای غربی 1335 011
دلسم/ویسر 1382 019
دنگ پیا 1257 012
دنگ سرک 1364 015
دوک/زیلت 3311 012
دونا 2452 012
دونکوه 2648 012
دونه چال 4327 012
دونه سر 1346 011
دینارسرا 2455 019
دینان 2335 012
دیوا 1254 011
دیودشت 1237 011
دیوکلا 3317 012
رئیس آباد 1247 012
رئیس کلا 4438 012
رامسر 2522 019
رزکه 1258 012
رزن 2453 012
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر 2623 012
رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی 2644 012
رستم کلا 2536 015
رسکت 2784 015
رکابدارکلا 3217 012
رکن کلا 4338 012
رمنت 1314 011
رودبار/اورطشت 1248 012
رودبست 2545 011
رودگر/پل سرا 2476 019
روشن آباد 1217 011
رویان 2624 012
ریحان آباد/ولمازو 2664 015
ریکنده 3318 012
رینه لاریجان 2325 012
زاغمرز 2535 015
زاهدکلا 2586 011
زرگرمحله/آرادکلا 1236 011
زرندین 2576 015
زرین آباد 1362 015
زوارده 1275 011
زیارت کلا 2588 015
زیدسفلی 1237 015
زیراب 4535 012
سائیچ محله 1235 012
ساروپسند 2668 015
ساری 1 012
سرخ کریه 2688 015
سرخرود 2728 012
سرخکلا/شهرک/فرهنگیان 1212 015
سرکا 2272 019
سرکت 1387 015
سرلیماک 2547 019
سروکلا 4332 012
سعادت آباد 2532 012
سعیدآباد 2743 015
سفیداب 2479 019
سفیدتمشک 2536 019
سلطان محمدطاهر 1317 011
سلمان شهر 2482 019
سلمل 2554 019
سلیاکتی 2634 012
سلیمان آباد 2452 019
سما 1354 019
سمسکنده 1372 015
سنارسفلی 2285 019
سنگ تراشان 1374 015
سنگتاب 4273 012
سنگچال 1236 012
سنگده 2772 015
سه کیله 2592 015
سوا 2343 012
سوتکلا/دادکلا 2774 015
سوته/فریدون کنار 2574 011
سوچلما 2453 015
سوربن/برارده 1248 015
سورک آمل 1243 012
سورک ساری 2422 015
سیاهدشت 2786 015
سیدابوصالح 3319 012
سیدمحله 1343 015
شارقلت 4442 012
شاندشت/شنگلده/وانا 2337 012
شاه کتی 1306 012
شرفدارکلا 1313 015
شهرک صنعتی/آمل 1230 012
شهرک صنعتی/بهشهر 2555 015
شهرک صنعتی/دانیال 2494 019
شهرک/صنعتی/ساری 1383 015
شهرک/نمک آبرود 1218 019
شهنه کلا 1255 012
شوبکلا/معلم کلا 1342 011
شورکا 4342 012
شومیا 2763 012
شیخ محله 2346 012
شیرخوارکلا 4247 012
شیرکلا 2528 012
شیرگاه 4422 012
شیرود 2447 019
صاحبی 1377 015
صالحان 1334 019
صفرخیل/میارکلا 1348 015
صلاح الدین کلا/ونوش 1317 019
صنایع/چوب/کاغذساری 1388 015
طارسی کلا 3216 012
طبقده 1235 015
طوسکلا/سیاوشکلا 2575 015
طوقدار 1347 015
طوله سرا 2578 011
عالمکلا 4443 012
عالیکلاآهی 1267 012
عباس آباد 2462 019
عبداله آباد 2752 012
عرب خیل 2532 011
عزت الدین 1258 015
عزت/منوچهرکلا 1372 019
عزیزک 1354 011
عسگرآباد 2547 015
عظیمیه چالکش 2445 019
علویکلا 1362 019
علی آباد/آمل 2535 012
علی آباد/ساری 2776 015
علی آباد/عسگرخان 1311 019
عیسی خندق 1227 015
غریب محله 2685 015
فریدون کنار 2565 011
فریم 2582 011
فریمک 2593 015
فقیه آباد 2478 019
فلورد 4532 012
فولادکلابابل 1328 011
فیروزکلاآمل 1266 012
فیروزکلاچالوس 1332 019
فیروزکنده 1213 015
قائم شهر 3 012
قائمیه 1347 012
قادیکلاچهاردانگه 2736 015
قادیکلای بزرگ 3314 012
قراخیل 3211 012
قرتیکلا 1381 015
قره تپه 2532 015
قلعه پایان 2666 015
قلعه سر 2443 015
قلعه کش 1234 012
قلعه گردن 2442 019
کاردرکلا 1376 011
کاردگرمحله آمل 2637 012
کاردگرمحله بابل 2577 011
کارکنده 1385 015
کارمزد 4537 012
کاظم بیگی 1344 011
کاظم کلا 2474 019
کترا 2472 019
کتی لته 4426 012
کجور 1345 019
کردکلا/کوهی خیل 4346 012
کردیچال 2275 019
کرسب/مسکوپا 2778 015
کرسی 2455 012
کرفون 2552 011
کرکنار 1347 011
کشتله 1352 011
کشتی سازی/ایران صدرا 2552 015
کشکسرا 1212 019
کشکوه 2432 019
کلا 2674 015
کلارآباد 2492 019
کلاردشت/حسن کیف 5262 011
کلارستاق 1229 019
کلاگرده 2747 015
کلاگرمحله 1368 011
کلت 2578 015
کله بست 2557 011
کله مرز/رودپشت 2744 012
کله نو 2282 019
کلوده 2733 012
کلیج خیل 4428 012
کلیکسر 1313 012
کمانگربرسمنان 1211 011
کمانگرکلا 1318 012
کمربن 2438 012
کمرود 2442 012
کمیشان 2574 015
کنس مرز 2758 012
کنیم 2734 015
کورکورسر 1322 019
کوکده 1265 012
کوهپر 1348 019
کوهسارکنده 2579 015
کوهستان/آسیابسر 2544 015
کیاسرچهاردانگه 2722 015
کیاکلا 4337 012
گالشپل 2778 012
گاوان کلا/سیدکلا 1332 011
گاوبر 2435 019
گتاب 1345 011
گرسماسر 2552 019
گزنک 2327 012
گل علی آباد 2456 019
گلما 1315 015
گلندرود 2652 012
گله محله سیرجارون 2745 012
گلوگاه بندپی 1272 011
گلوگاه ساری 2622 015
گلیجان 2457 019
گلین/چی لی لی سر 2543 019
گنج افروز 1215 011
گویتر 2278 019
گیله کلا/باریک آبسر 1376 015
لاجیم 4437 012
لاریم 4335 012
لاسم 2354 012
لاشک 1342 019
لالا 2733 015
لاویج 2533 012
لتاک 2446 019
لتینگان 1327 019
لرگان 1344 019
لشتو/لزربن 2453 019
لشکنار 1337 019
لله بند 4542 012
لمراسک/تیرتاش/سراج محله 2665 015
لنگر 2746 015
لیماک 2567 019
لیند 4544 012
ماکران 1246 015
ماهفروجک 1375 015
ماهفروزمحله 1382 015
متکازین 2686 015
محمدآباد 1238 012
محمدآباددودانگه 2762 015
محمودآباد 2773 012
مرزن آباد 2273 015
مرزیکلا/بابل کنار 1356 011
مرگاو 2783 015
مرمت 1367 015
مریج محله 1245 012
مزید 2454 012
مشک آباد 4352 012
معلم کلا 2748 012
ملک خیل 3215 012
مهدی رجه 2663 015
موزیکله 1316 011
میانده 4347 012
میانگله/چناربن 2577 015
میخران 1212 012
میخساز/کندلوس 1336 015
میررودپشت 1213 011
میناک 2436 012
ناحیه 2428 012
ناندل 2342 012
نانواکلا 2542 012
نج 2448 012
نسن 2444 012
نشتارود 2466 019
نشل 1344 012
نعمت آباد 2438 019
نکا 2562 015
نمار 2345 012
نوا 2328 012
نوائی محله 2573 011
نوذرآباد 2534 015
نور/علمده 2622 012
نوسر 2348 012
نوشهر 1323 019
نوشیروانکلا 1365 011
نیاک 2334 012
نیالا 2684 015
نیچکوه 1346 019
نیرس 1352 019
نیم ور 1338 019
هچیرود/هرطه کلا 1216 019
هریکنده 1216 011
هشتل 1316 012
هلیدشت 1353 015
هولار 1357 015
واز 2647 012
ورازان 2447 012
ورسک 4526 012
ورکاده 1342 012
ورکلا/ورندان 1247 015
ورمتون 1247 011
وری 2752 015
وسطی کلاآمل 1309 012
وسطی کلاقائم شهر 3316 012
ولشکلا 1373 015
ولوجا 1236 015
ولوکلا 1355 011
ولی آباد 2448 019
ولیکرودپشت 2548 011
ولیکستان 2495 019
یالرود 2434 012
یخکش 2673 015
یمچی متوریج 2757 012
یوش 2433 012

 

کاربر گرامی اگر شما دراستان مازندران ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت مازندران» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.