جدیدترین اخبار جشنواره کن

جشنواره کن معمولا با جنجال بسیار زیادی همراه است،
از حضور بازیگران ایرانی تا حاشیه های جوایز کن