باروک

سبک هنر باروک که به داستان های تاریخی اشاره دارد