تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی کتاب تاریخ به روایت و نویسندگی ابوالفضل بیهقی است.