پارانویید

نوعی اختلال شخصیتی که به علت شک و سوء ظن شدید بوجود می آید.