قارچ انگلی

قارچ انگلی که نام علمی آن the lancet liver fluke است، نوعی کرم نواری پهن می باشد که میزبانان مختلفی را مانند مورچه انتخاب می کند. این قارچ به صورت نهفته در بدن مورچه رشد می کند و کنترل بدن آن را به دست می گیرد. نکته قابل توجه این است که مورچه های آلوده در یک کلونی معمولا شناسایی شده و از کلونی اخراج می شوند تا باعث آلودگی سایرین نگردند، اما مورچه های آلوده به این قارچ تشخیص داده نمی شوند.