بیگ بنگ

انفجار بزرگ، بیگ بنگ، تولد جهان هستی و یا معادل کاملا فارسی آن: مهبانگ