سندروم پاریس

سندرم پاریس یک اختلال روانی آزار دهنده است که بسیاری از گردشگران را که در حال دیدار از پاریس هستند را درگیر خود می کند.