مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  56021 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی

نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی

نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی
زمان مطالعه: 2 دقیقه

اختصاصی آسمونی نقد ازمرجان دلپسند

روز پنجم آذرماه را روز بین المللی مبارزه باخشونت علیه زنان می دانند.درتعریفی که درسازمان ملل متحد نیز دیده می شود،خشونت علیه زنان راهرگونه عمل خشونت آمیز برپایه جنسیت که بتواند به آسیب فیزیکی،بدنی،جنسی یاروانی زنان ، منجر شود، می داند و همچنین شامل تهدید به اعمال ذکر شده، اجبار یا سلب آزادی دراجتماع وزندگی شخصی نیز می شود. به علاوه خشونت علیه زنان را با بهداشت،حقوق تولیدمثل،تبعیض علیه زنان و... مرتبط می دانند.ازدیگر عوامل موثر درتداوم خشونت علیه زنان در جوامع مختلف می توان ،طبقه اجتماعی،فرادست انگاری مردان،تبعیض جنسیتی،شغل همسر،تربیت خانوادگی وپدرسالاری وسایرموارددانست.
خشونت علیه زنان موردی است که در کشورهای مختلف بادرجات وشدت های متفاوت دیده می شود.نمونه های از خشونت جنسیتی رادرایران در برخی از ازدواج های تحمیلی وکودک همسری می توان دید. اما درکشوری مانند هند علاوه برازدواج اجباری وکودک همسری ، به خرید وفروش همسروبیگاری کشیدن اززنان درگذران زندگی روزمره نیز می توان اشاره کرد.

همانطور که درفیلم سینمایی"سیلی"به کارگردانی"آنوبهاو سینها" می توان دید.فیلمی که به نظر می رسد؛شروع جنبشی مدنی علیه تبعیض وخشونت جنسیتی زنان دراین کشوربه شما ربیاید؛اگرتحت حمایت مدافعان حقوق زنان قراربگیرد. سکانس های ابتدایی این فیلم به دلبستگی هاو پیوندهای عاطفی وروابط بین سه زوج می پردازدکه یک وجه مشترک دارند.آن هم این است که فرزندی ندارندیا زندگی خودرابه تازگی آغاز کرده اند.هرسه بانودراجبار ازنگهداری ازوالدین همسرخودقراردارند. همچنین هرسه با این عقیده وهنجارقدیمی روبرو هستند؛اینکه مهم نیست که زنان ذاتاشادباشند؛ مهم آن است که بتواننداطرافیان خودراشاد کنند.وجه تمایزآنهاوضعیت وطبقه اجتماعی آنهاست.

یکی از انها "نترا" است وکیلی که باهمسرمتمکن خودبه تازگی ازدواج کرده است وبه واسطه شهرت وتمکن مالی شوهرو پدرشوهرش توانسته دفترکارخودرا بازکند.ازسوی دیگر"آمریتا" قرار دارد،دختری ازطبقه اجتماعی متوسط که برای ازدواج بامردی ازیک خانواده متمکن مجبور می شود ازآلام وآرزوهای صرف نظر کند.نهایتا "سامیتا"نیزدخترفقیری که بامردی مسن تر ازخود ازدواج کرده است ودائما ازجانب وی موردضرب وشتم قرارمی گیردوهمسرش نیزبرای گذران زندگی ازوی بیگاری می کشد.به عبارتی اوبه اجبارهمسرش درخانه "آمریتا"به رسیدگی به امورخانه وی می پردازد.ولی به علت فقرونداشتن جایگاهی دیگرنمی تواند جداشود وناچاربه تحمل این زندگی است.به عبارتی اودرزندگی زناشویی خوددچارنوعی"درماندگی آموخته شده" است تاجایی که قدرت لازم رادرخود احساس نمی کندکه بتواند خودش را ازآن موقعیت برهاند.

مضمون این فیلم سینمایی نیزمیزان تاب آوری زنان درمقابل ضرب وشتم،تبعیض نژادی باتوجه به طبقه اجتماعی آنهاست.این فیلم سینمایی نیزازجایی شروع می شودکه"آمریتا"به واسطه سیلی که ازهمسرش دریک میهمانی می خورد،احساس می کندکه عزت نفس اوزیرسوال رفته است.اما "آمریتا"با این سیلی به خودمی آید.به عبارتی اوخودش وتوانمندی هایش راکه به بوته فراموشی سپرده است؛رابه واسطه آن سیلی به یادمی آورد.این اتفاق باعث شدتاباردیگر "آمریتا"بهر عقایدوباورهایی که ازگذشته تاکنون ازآنهاتبعیت می کرد،باردیگرفکرکند؛ این اتفاق(سیلی)باعث درهم شکسته شدن چهره مهربان و دوست داشتنی همسر آمریتا در وی می شود.اماهمسر "آمریتا "به جای جبران این اتفاق و منصرف نمودن اوازطلاق توافقی اقدام به انتشارمطالب کاذب وناشایست روی می اورد و او را به شیدایی واهمال کاری در امور خانه متهم می کند .تاجایی که" نترا"وکیل "آمریتا "رابرآن می داردکه بحث خشونت خانگی رادرمورداومجددا بازکند.نهایتانیزبعدازکش وقوس های فراوان همسر"آمریتا"بازطلاق توافقی ازهمسرش موافقت می کند.اماپیام پایانی این فیلم،(اگر زنان شادباشند؛می توانند اطرافیان خودرا شاد نمایند).

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید