کد مطلب: 56021 درج نظر

اختصاصی آسمونی نقد ازمرجان دلپسند

 

روز پنجم آذرماه را روز بین المللی مبارزه باخشونت علیه زنان می دانند.درتعریفی که درسازمان ملل متحد نیز ديده مي شود،خشونت علیه زنان راهرگونه عمل خشونت آمیز برپایه جنسیت که بتواند به آسیب فیزیکی،بدنی،جنسی یاروانی زنان ، منجر شود، مي داند و همچنين شامل تهدید به اعمال ذكر شده، اجبار یا سلب آزادی دراجتماع وزندگی شخصی نيز مي شود. به علاوه خشونت علیه زنان را با بهداشت،حقوق تولیدمثل،تبعیض علیه زنان و... مرتبط می دانند.ازدیگر عوامل موثر درتداوم خشونت علیه زنان در جوامع مختلف می توان ،طبقه اجتماعی،فرادست انگاری مردان،تبعیض جنسیتی،شغل همسر،تربیت خانوادگی وپدرسالاری وسایرموارددانست.
خشونت علیه زنان موردی است که در کشورهای مختلف بادرجات وشدت های متفاوت دیده می شود.نمونه هاي از خشونت جنسیتی رادرایران در برخي از ازدواج هاي تحميلي وکودک همسری مي توان ديد. اما درکشوری مانند هند علاوه برازدواج اجباری وکودک همسری ، به خرید وفروش همسروبیگاری کشیدن اززنان درگذران زندگی روزمره نيز می توان اشاره كرد.

همانطور که درفیلم سینمایی"سیلی"به کارگردانی"آنوبهاو سینها" مي توان دید.فیلمی که به نظر می رسد؛شروع جنبشی مدنی علیه تبعیض وخشونت جنسیتی زنان دراین کشوربه شما ربیاید؛اگرتحت حمایت مدافعان حقوق زنان قراربگیرد. سکانس های ابتدایی این فیلم به دلبستگی هاو پیوندهای عاطفی وروابط بین سه زوج می پردازدکه یک وجه مشترک دارند.آن هم این است که فرزندی ندارنديا زندگی خودرابه تازگی آغاز كرده اند.هرسه بانودراجبار ازنگهداری ازوالدین همسرخودقراردارند. همچنين هرسه با این عقیده وهنجارقدیمی روبرو هستند؛اینکه مهم نیست که زنان ذاتاشادباشند؛ مهم آن است که بتواننداطرافیان خودراشاد کنند.وجه تمایزآنهاوضعیت وطبقه اجتماعی آنهاست.

يكي از انها "نترا" است وکیلی که باهمسرمتمکن خودبه تازگی ازدواج كرده است وبه واسطه شهرت وتمکن مالی شوهرو پدرشوهرش توانسته دفترکارخودرا بازکند.ازسوی دیگر"آمریتا" قرار دارد،دختری ازطبقه اجتماعی متوسط که براي ازدواج بامردی ازیک خانواده متمکن مجبور مي شود ازآلام وآرزوهای صرف نظر كند.نهایتا "سامیتا"نیزدخترفقیری که بامردی مسن تر ازخود ازدواج کرده است ودائما ازجانب وی موردضرب وشتم قرارمی گیردوهمسرش نیزبرای گذران زندگی ازوی بیگاری می کشد.به عبارتی اوبه اجبارهمسرش درخانه "آمریتا"به رسیدگی به امورخانه وی می پردازد.ولی به علت فقرونداشتن جایگاهی دیگرنمی تواند جداشود وناچاربه تحمل این زندگی است.به عبارتی اودرزندگی زناشویی خوددچارنوعی"درماندگی آموخته شده" است تاجایی که قدرت لازم رادرخود احساس نمی کندکه بتواند خودش را ازآن موقعیت برهاند.

مضمون این فیلم سینمایی نیزمیزان تاب آوری زنان درمقابل ضرب وشتم،تبعیض نژادی باتوجه به طبقه اجتماعی آنهاست.این فیلم سینمایی نیزازجایی شروع می شودکه"آمریتا"به واسطه سیلی که ازهمسرش دریک میهمانی می خورد،احساس می کندکه عزت نفس اوزیرسوال رفته است.اما "آمریتا"با این سیلی به خودمی آید.به عبارتی اوخودش وتوانمندی هایش راکه به بوته فراموشی سپرده است؛رابه واسطه آن سیلی به یادمی آورد.این اتفاق باعث شدتاباردیگر "آمریتا"بهر عقایدوباورهایي كه ازگذشته تاکنون ازآنهاتبعیت می كرد،باردیگرفکرکند؛ این اتفاق(سیلی)باعث درهم شکسته شدن چهره مهربان و دوست داشتنی همسر آمریتا در وی می شود.اماهمسر "آمریتا "به جای جبران این اتفاق و منصرف نمودن اوازطلاق توافقی اقدام به انتشارمطالب کاذب وناشایست روي مي اورد و او را به شیدایی واهمال کاری در امور خانه متهم مي كند .تاجایی که" نترا"وکیل "آمریتا "رابرآن می داردکه بحث خشونت خانگی رادرمورداومجددا بازکند.نهایتانیزبعدازکش وقوس های فراوان همسر"آمریتا"بازطلاق توافقی ازهمسرش موافقت می كند.اماپیام پایانی این فیلم،(اگر زنان شادباشند؛می توانند اطرافیان خودرا شاد نمایند).

ثبت نظر درباره «نقد روانشناختی فیلم سینمایی سیلی»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت