کد مطلب:  23026 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
نمونه قرارداد شراکت

نمونه قرارداد شراکت

بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه...
زمان مطالعه: 6 دقیقه

بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند. آسمونی در این بخش نمونه انواع قرار داد شراکت را برای شما عزیزان منتشر می کند که دعوت می کنیم تا پایان ما را همراهی کنید.

نمونه قرارداد شراکت
نمونه قرارداد شراکت

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

چند نمونه قرارداد شراکت

قرارداد مشارکت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.........

قرارداد ( مشارکت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.......... )   قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی که عبارت است از: «ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته) فی مابین: طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ............................. فرزند آقای ..................... دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساکن: .....................................................تلفن..................... طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای .................. فرزند آقای .................................. دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساکن: ...........................................................تلفن................... طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ................... فرزند آقای ................................ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساکن: ............................................................تلفن..................   طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند. موضوع قرارداد: ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/................... ماده2- تابعیت این مشارکت ایرانی است.   مکان اجرای قرارداد: ماده3- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/.... است  به نشانی خیابان.......................................................................................................(آدرس مکان و کسب و کار)   مدت قرارداد: ماده4- مدت این شراکت از تاریخ ................ ماه یکهزار و سیصد و ...............شمسی به مدت ............ سال تمام خورشیدی می باشد.   سرمایه و ملبغ کل قرارداد: ماده5- کل سرمایه این مشارکت مبلغ...........................................ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است. تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده 5 زیر) ماده5- کل سرمایه این مشارکت مبلغ...................................است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است. شریک اول آقای/خانم ................فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد...................................ریال به حروف .........................................................................ریال ...

*********

sample-partnership-agreement
sample-partnership-agreement

شراکتنامه   

شراکت نامه ذیل بر مبنای: ((ماده 10و190 قانون مدنی :قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اندبا توجه به بندهای چهارگانه ماده 190 در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است . ))  طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  .............. دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ........................................ و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای :................................فرزند آقای:......................... دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساکن ............................... از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشد . *موضوع قرارداد عبارتست: از سرمایه گذاری در امرخریدو بهره برداری یک دستگاه...................... ... در شهر............... مبلغ سرمایه اولیه.................. ....ریال که توسط طرفین به نسبت شراکت پرداخت شده است.                                                                                                                 *تاریخ شروع ومدت آن: از تاریخ ................... بمدت ...................... سال                                                                   *شروط وتعهدات ضمن شراکتنامه:                                                                                                           تبصره1: مسئولیت قانونی مربوط به پروانه متوجه طرفین خواهد بود.                                                                      تبصره 2: حق کسب وپیشه و تجارت وسرقفلی متعلق به طرفین است.                                                                    تبصره 3: اداره کردن واحد مزبور بعهده طرفین است.                                                                                      تبصره4: درآمد حاصل پس از کسر هزینه ها ...

*********

نمونه قرارداد شراکت
نمونه قرارداد شراکت

فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

به لطف خداوند متعال این قرارداد در تاریخ ............ به منظور ساخت ............. بین ٓاقای/خـانم ........ فرزنـد ........ بـه شـماره شناسـنامه ........... متولد ......... صادره ........... به نشانی ........ از یک طرف به عنوان مالک و طرف/ٓاقای - طرفین/ٓاقایان .......... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... متولد .......... صادره .......... به نشانی ........... به عنوان مجری / مجریان با شرایط و مفاد زیر که مـورد قبـول و پـذیرش طرفین است منعقد می گردد. لذا طرفین قرارداد متعهد شدند خداوند یکتا را در هر حال شاهد و ناظر خود داشته و کلیه مفاد این شراکت نامه را اجرا نمایند   .ماده1 - موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از ساخت .......... بر روی قطعه زمینی با ملک کلنگی به شماره پالک ثبتی ............ به شماره به ثبت ......... به شماره صفحه ........ شماره ورقه مالکیت ......... و شماره دفتر ..... بخش ..... واقع در ........... ماده2 مساحت ....... ماده3- مدت زمان اجرای قرارداد زمان اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت ......... ماه شمسی میباشد. ماده4- سهم مالک و مجری / مجریان مقرر گردید پس از اتمام عملیات اجرائی ساختمان ....... به مالک / مالکین تعلق گیرد و مابقی که به قرار ذیل است ................ بـه مجـری / مجریان تعلق خواهد گرفت. ماده5- مشخصات عمومی ساختمان مجری / مجریان متعهد میگردند تا مشخصات عمومی ساختمان  را در کلیه  طبقات و مشخصات  مربوط به واحدهای ٓان را کـه متعلـق بـه مالک است به شرح زیر انجام دهند.       نوع اسکلت     دربهای ورودی ساختمان     تاسیسات حرارتی    تاسیسات برودتی   پنجرهها   چهارچوب دربها  انشعاب برق   سیمها و سیم کشی   کلید پریزها شیرٓاالت     لوله های ٓاب  لوله های فاضالب از نوع   دستگیر ٓه الات   سرویس های بهداشتی  دربهای ورودی واحدها  انشعاب ٓاب کابینت   ٓاسانسور  راه پله     پشت بام   انباری   نقاشی   پارکینگ   حمام   پاسیو    سرامیک از نوع     کاشیها و قرنیز از نوع   گچبری   شیشه ها     لوله کشی گاز       چاه فاضلاب : حفر .................. حلقه چاه فاضالب با ............... به ارتفاع حداقل ................... متر متراژ مجموع چاه حداقل .......... متر مکعب   1-6-  مجری/مجریان متعهد میگردند تا ساختمان دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشههای مصوب و توافق حاصله بـا مالـک/مـالکین زیرنظر مهندس ناظر احداث شود و نحوه اسکلت بندی ، جزئیات و ابزارٓاالتی که در ساختمان به کـار خواهـد رفـت دقیقـا طبـق شـرح مندرج در ماده 5 همین قرارداد ٓاورده شده است جزء الینفک ٓان بوده مجری/مجریان موظف به اجرای ٓان هستند. 2-6-  اجرای کار بعد از عقد قرارداد از ابتدا اعم از تشکیل پرونده ، اخذ جواز ، تنظیم سند ملک بـه صـورت مشـاع ، تهیـه نقشـه ...

*********

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

  توجه : این نمونه قرارداد ، قابل تعمیم به املاک دیگر نمی باشد هر ملکی شرایط و قرارداد خاص خود را دارد --------------------------------------------------------------------------------------------------- یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقودقرارداد مشارکت در ساخت مبایعه نامه ... دانگ ، مشارکت در ساخت  ... دانگ   ماده 1) طرفین  معامله :               طرف اول - مالک  1- آقای / خانم .................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .....وکدملی.............صادره از .......تابعیت............ متولد ...................نسبت به .... دانگ مورد معامله اقامتگاه :شهر............ خیابان/ کوچه/ بن بست.........../ پلاک ........./ کدپستی ...........تلفن: ................ موبایل :.................. 

*********

sample-partnership-agreement
sample-partnership-agreement

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و بنای احداثی

بنام خدا

تاریخ :     شماره : نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و بنای احداثی  طرفین قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراکت در عرصه و اعیان آن فی مابین نامبردگان زیر آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............... به نشانی : .............................................................................................................تلفن : ....................بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی...  به مساحت... واقع در...  ساکن نشانی فوق که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده میشود از یکطرف آقای/ خانم ......................... فرزند ........................ به شناسنامه .............. صادره از ............. به نشانی : ................................................................................................................................تلفن : .................... به عنوا ن سرمایه گذار و مجری قرارداد که به اختصار عامل نامیده میشوند با رعایت ماده 10 قانون مدنی وشرایط  و تعهدات آتی به تاریخ فوق منعقد گردید .                                                 موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمایه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاک ثبتی یاد شده در بالا که متعلق به مالک است  به شرح آنچه در سایر قسمتهای این قرارداد و لیست مشخصات فنی و مصالح مصرفی و نقشه مصوب شهرداری که تماماً جزء پیوست لاینفک این قرارداد محسوب میشوند. محل انجام قرارداد : عبارتست از ..........................................................................................................  مدت قرارداد : از تاریخ..........................  لغایت ........................ به مدت دو سال کامل خورشیدی میباشد. سرمایه قرارداد و سهم طرفین : برآورد ارزش ریالی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی و مصالح موجود در آن تماماً در مالکیت و تصرف شرعی و قانونی مالک  ( با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد میباشد و به رویت عامل رسیده و از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرده، عبارتست از مبلغ...              ریال ، معادل... تومان که مورد قبول و موافقت مالک و عامل است و عامل مکلف است با صرف هزینه ای برابر              .......................... ریال ، معادل ............................ تومان آپارتمانهایی با شرایط مذکور در این قرارداد و مشخصات فنی و مصالح پیوست قرارداد در پلاک ثبتی فوق احداث نماید.  محل تنظیم قرارداد : عبارتست از ........................................................................................ شرایط و تعهدات بند 1 –  مالک متعهد شد ظرف مدت.................... پس از امضای قرارداد حاضر در ...

: برای دریافت مشاوره درباره نمونه قرارداد شراکت فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «نمونه قرارداد شراکت» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید