کد مطلب: 35491 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت زعفران

قیمت زعفران

قیمت زعفران نوع زعفران وزن قیمت (تومان) زعفران پوشال آلنج 7 کیلوگرم 0 زعفران پوشال...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]

قیمت زعفراننوع زعفران

وزن

قیمت (تومان)

زعفران پوشال آلنج 7 کیلوگرم 0
زعفران پوشال صادراتی 1 کیلوگرم 0
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین) 4 کیلوگرم 0
زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم 5,700,000
زعفران پوشال معمولی هرگرم 5,700
زعفران پوشال معمولی هر مثقال 26,800
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم 4,400,000
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هرگرم 4,400
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هر مثقال 20,700
زعفران سرگل آلنج 6 کیلوگرم 0
زعفران سرگل آلنج صادراتی 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل صادراتی 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم 58,000,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات هرگرم 5,800
زعفران سرگل ممتاز قائنات هر مثقال 27,300
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B 1 کیلوگرم 0
زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 کیلوگرم 0
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 ) 2 کیلوگرم 0
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر) 3 کیلوگرم 0
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم 7,500,000
زعفران نگین پوشال هرگرم 7,500
زعفران نگین پوشال هر مثقال 35,300
زعفران نگین صادراتی 1 کیلوگرم 8,600,000
زعفران نگین صادراتی هرگرم 8,600
زعفران نگین صادراتی هر مثقال 40,500
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم 7,700,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک 1 کیلوگرم 5,800,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو 1 کیلوگرم 5,500,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه سه 1 کیلوگرم 0
زعفران پوشال - درجه یک 1 کیلوگرم 0
زعفران پوشال - درجه دو 1 کیلوگرم 0
زعفران پوشال - درجه سه 1 کیلوگرم 0
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم 0
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک 1 کیلوگرم 0
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه دو 1 کیلوگرم 0
قیمت زعفران - درجه یک یک مثقال 1 0
قیمت زعفران - درجه یک نیم مثقال 19,000
قیمت زعفران - درجه یک چهار گرم 58,000
قیمت زعفران - درجه یک 1 گرم 30,000
زعفران نگین صادراتی 1 کیلوگرم 0
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم 0
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم 0
زعفران پوشال 1 کیلوگرم 0

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «قیمت زعفران»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 * 9 = ?