مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  4694 
12 نظر
12 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

پیش شماره تلفن های ثابت استان گیلان به مرکزیت شهر رشت به ترتیب حروف الفبا میباشد.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گیلان به مرکزیت شهر رشت به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

شهر کد استان پیش شماره استان

آبکنار

1277 018

آج بوزایه

2475

013

آستارا

2521

018

آستانه اشرفیه

2422

014

آلیان

2737

013

آهندان

2254

014

اباتر

2343

018

احمدسرگوراب

2793

013

اردجان

2472

018

ارده

2476

018

ارشادمحله

2479

018

اژدهابلوچ

2482

013

اسالم /خلیفه آباد/ناورود

2456

018

اسپند/چکوور

2355

018

استخربیجار

2455

014

اسطلخ جان

2685

013

اسطلک

2476

013

اسفقن سر

2347

018

اسکولک

2634

013

اشکیک

2426

013

اطاق ور

2553

014

البرز/جورکاسر

2737

014

امام /ده

2273

014

امامزاده /هاشم

2322

013

امشل

2456

014

املش

2722

014

امیرهنده

2442

014

انارستان

2327

014

اوشیان

2652

014

اولم

2492

018

ایزبرم

2343

014

ایوان استخر

2282

014

بارکوسرا

2233

014

بازقلعه اکبر

2578

013

باغچه سرا

2520

018

بالاخرطوم

2773

013

بالارودپشت /بین کلایه

2235

014

بداب

2348

013

بداغ محله

2448

018

برمچه قوام

2456

013

بره سر

2647

013

بلسبنه

2323

013

بلگور

2334

018

بندر/انزلی

1

018

بندر/کیاشهر

2481

014

بهمبر

2328

018

بیجارکنار

2325

013

پاپکیاده

2562

014

پاشاکی بالامحله /پائین محله

2325

014

پاکده

2694

013

پرکاپشت

2493

014

پروش

2568

014

پره سر

2466

018

پشت مسار

2335

018

پشتیر

2337

018

پلکوه /پاچکنار

2548

013

پوشل

2432

014

پهمدان

2237

014

پیربازار

2332

013

پیرسرا

2495

018

پیرکلاچای

1881

013

پیرکوه

2346

014

پیش کنار

2577

013

پیشخان

2348

018

تازه آباد/جنگاه

2353

014

تجن گوکه

2426

014

تش

2352

013

تطف رود

2735

013

تکی تازه آباد

2445

018

تمل شیرکوه

2427

013

تمیجان

2634

014

توتکابن

2682

013

تویسروندان

1675

013

تیسیه

2428

013

جلیدان

2465

013

جمال آباد

2635

013

جمعه بازار/تولم شهر

2377

018

جوبن

2648

013

جوبنه

2582

013

جوپشت

2466

013

جورکویه

2432

013

جوکندان

2435

018

جیرده

2795

013

جیرکویه

2434

013

جیرگوابر

2734

014

جیرنده /عمارلو

2692

013

جیرهنده

2483

013

چابکسر

2642

014

چاپارخانه

2424

013

چاف

2566

014

چایجان

2633

014

چپرپرد

2452

013

چلکاسر

2687

013

چلوانسرا

2689

013

چماچاه

2784

013

چماقستان

2564

014

چمخاله

2534

014

چوبربندرانزلی

2434

018

چوبرشفت

2786

013

چورکوچان

2427

014

چوکا

2465

018

چوکام

2435

013

چولاب /ابراهیم سرا

2526

013

چهارده

2438

014

چهارمحل

2646

013

چیران

2732

013

حاجی بکنده

2445

013

حاجی سرا

2558

014

حسن بکنده

2478

014

حسن رود

1328

018

حسنعلی ده

2238

014

حویق

2442

018

حیران

2538

018

خاصه کول

2638

013

خاله سرا

2457

018

خرارود

2355

014

خراط محله

2385

018

خرجیگل

2432

018

خشک رودبار

2497

018

خشکبیجار

2436

013

خشکنودهان

2734

013

خطبه سرا

2438

018

خطیبان

2798

013

خمام

2422

013

خمیران

1228

018

خوشابر

2467

018

داخل

2443

014

دارباغ

2748

013

دارسرا

2475

018

دافچاه

2444

013

درگاه

2494

014

دستک

2498

014

دشتویل

2684

013

دعوی سرا

2647

014

دلچه

2586

013

دلیوندان

2342

018

دوبخشر

2787

013

دوگور

2326

018

دهشال

2492

014

دهگاه

2486

014

دیارجان

2352

014

دیزین

2225

014

دیلمان

2342

014

دیناچال

2468

018

راسته کنار/بوئین

2762

013

رحیم آباد

2762

014

رستم آباد

2637

013

رشت

1

013

رضامحله

2632

014

رضوانشهر

2462

018

رودبار

2622

013

رودبارسرا

2469

018

رودبنه

2244

014

رودپشت

2448

013

رودپیش

2755

013

رودسر

2621

014

روشن آبسر

2637

014

زیباکنار

2468

013

زیده

2743

013

سادات محله /صیدرمحله

2533

014

سالکده

2495

014

سالکویه

2549

014

سجیران /جیرکول

2772

014

سده

2554

013

سراجار

2263

014

سراوان

2587

013

سرچشمه

1255

014

سرشکه

2245

014

سروندان

2584

013

سسمس

2384

018

سطل سر

2246

014

سقالکسر

1429

013

سنگاچین

1235

018

سنگر

2572

013

سورکوه

2733

014

سه سار

2363

018

سیاه بیل /دیگه سرا

2478

018

سیاه خاله سر

1233

018

سیاه گوراب

2272

014

سیاه مزگی /توسه

2797

013

سیاهکل

2322

014

سیاهکل رود

2635

014

سیویر

2727

014

شادخال

2792

013

شاقاجی /اسلام آباد

2574

013

شالما

2788

013

شاندرمن

2485

018

شبخوسلات

2726

014

شرفشاده /کهنه رودپشت

2445

014

ششکل

2434

014

شفارود

2473

018

شفت

2782

013

شکارسرا

2547

013

شلمان

2542

014

شولم

2738

013

شهربیجار

2672

013

شهرستان

2455

013

شهرصنعتی /رشت

1338

013

شهرک صنعتی /صومعه سرا

2493

018

شیجان

2447

013

شیخ علی بست

2345

013

شیخ علی توسه

2579

013

شیخ علی کلایه

2248

014

شیخ محله /سیاه درویشان

2374

018

شیخ نشین

2488

018

شیرآباد

2436

018

شیرکوه

2686

013

صفرابسته

2496

014

صومعه سرا

2322

018

صیقلان ورزل

2326

013

ضیابر

2336

018

طارم سر

2535

013

طاسکوه

2487

018

طالب آباد

1329

018

طاهرگوراب

2358

018

طرازکوه

2334

013

طول لات

2655

014

عباس آباد

2552

018

علی آباد

2652

013

عنبران محله

2533

018

فتیده

2538

014

فخب

1229

013

فخرآباد

2472

013

فشتال

2326

014

فشتکه

2442

013

فشتم

2536

013

فلکده

2342

013

فومن

2722

013

قاسم آباد/سفلی

2648

014

قاسم آباد/علیا

2636

014

قاضیان

2588

013

قروق /جماکوه

2447

018

قلعه رودخان

2733

013

کارسیدان

2433

014

کاس احمدان

2758

013

کانرود

2536

018

کپورچال

1268

018

کتشال

2277

014

کته سرولات

2443

013

کته شصت

2448

014

کتیک

2556

013

کتیگر/آقاسیدشریف

2344

013

کچلام

2265

014

کرفستان

2736

014

کسما

2332

018

کلاچاه دوم

2446

013

کلاچای /بی بالان

2658

014

کلرم

2745

013

کلشتر

2627

013

کلیشم

2698

013

کماچال

2452

014

کمامردخ

2744

013

کمساربزرگ

2796

013

کنارسر

2542

013

کنستان

2589

013

کوچصفهان

2522

013

کوچک محله

1225

018

کوچکام

2494

018

کوده /میانده

2354

018

کورنده

2275

014

کوزان

2764

013

کوشال

2243

014

کولیور

1428

018

کومله

2544

014

کویه علیا

2744

014

کیاسرا

2553

013

کیسم

2435

014

کینچاه

2454

014

گرکه رود

2735

014

گشت

2752

013

گفشه

2474

013

گل افزان /کلده

2746

013

گل رودبار

1328

014

گل سفید

2554

014

گلسر/قاضده

2356

018

گنجه

2632

013

گوراب پس

2753

013

گوراب زرمیخ

2327

018

گوراب لیشاوندان /تازآباد

2756

013

گورابجوار

2499

014

گورابسر

2543

013

گوشلوندان

2754

013

گوفل

2693

013

گیلده

2447

014

گیلوادشتان

2544

013

گیله پرده سر

2585

013

لات لیل

2742

014

لاشک

2477

013

لاقان /مردخه

2799

013

لاهیجان

1

014

لپوندان

2775

013

لسکوکلایه

2487

014

لشت نشا

2462

013

لشکاجان

2653

014

لفمجان

2267

014

لفوت بالا/ماشک تهرانچی

2437

014

لله کا

2454

013

لنگرود

2522

014

لوخ

2488

014

لوشان

2642

013

لوکلایه

2547

014

لولمان فومن

2742

013

لولمان کوچصفهان

2545

013

لوندویل

2554

018

لیالستان

1257

014

لیچاه

2473

013

لیسار

2458

018

لیف شاگرد

2378

018

لیلاکوه

2536

014

لیموچاه

2478

013

ماسال

2482

018

ماسوله

2757

013

ماکلوان

2736

013

مالفجان

2347

014

مبارک آباد

2457

013

مرکیه

2344

018

مریدان

2548

014

مژده

2546

013

مژدهه

2794

013

ملسکام /خسروآباد

2789

013

منجیل

2644

013

میرمحله

2484

018

ناش /نوده

2678

013

ناصرکیاده

2274

014

نالکیاشهر

2546

014

ندامان

2496

018

نرکستان

2373

018

نشرودگل

2583

013

نصفی

2683

013

نصیرمحله

2785

013

نقره ده

2477

014

نوبیجارمحله

2242

014

نوخاله اکبری

2376

018

نوده لشت نشا

2484

013

نوده مرخال

2763

013

نوشر

2433

013

نوکاشت

2352

018

نوکنده

2477

018

نهزوم

2776

013

واجارگاه

2646

014

وردم

2498

018

ولدپشت مخ

2357

018

ویرمونی

2532

018

ویزنه

2437

018

ویسه رود

2778

013

ویشکا

2453

013

ویشکاننک

2576

013

هشتپر/تالش

2422

018

هلوسرا

2732

014

کاربر گرامی اگر شما دراستان گیلان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت گیلان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت گیلان» در کادر زیر بنویسید :
2 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید