کد مطلب:  32157 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
استخدام وزارت جهاد کشاورزی

استخدام وزارت جهاد کشاورزی

ما در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام ارگان ها ،  برای شما عزیزان و به ویژه آن دسته از عزیزانی که قصد...
زمان مطالعه: 2 دقیقه
استخدام وزارت جهاد کشاورزی
استخدام وزارت جهاد کشاورزی


ما در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام ارگان ها ،  برای شما عزیزان و به ویژه آن دسته از عزیزانی که قصد شرکت در آزمون استخدام وزارت جهاد کشاورزی را دارند، ابعاد مختلف استخدام وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرایط استخدام وزارت جهاد کشاورزی ، راهنمای استخدام وزارت جهاد کشاورزی و ... را عنوان می کنیم. دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

استخدام وزارت جهاد کشاورزی

آشنایی با تاریخچه جهت استخدام وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی از وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1379 با ادغام دو وزارت‌خانه جهاد سازندگی و وزارت‌خانه کشاورزی تشکیل شد. تصدی این وزارت را محمود حجتی بر عهده دارد.

به منظور رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها در بخش کشاورزی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی‌های غیر ضروری، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، حذف موازی کاری‌ها و تجمع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی لایحه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و در تاریخ 26 مرداد 1379 با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایجه در تاریخ 6 دی 1379 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10 دی 1379 توسط شورای نگهبان تایید شد.

شرایط استخدام وزارت جهاد کشاورزی

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ استخدام وزارت جهاد کشاورزی
  1. داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
  2. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان
  3. ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت وﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
  4. ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﻮﺛﺮ
  5. داراﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  6. داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  7. اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
  8. داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  9. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺪﻣﺖ، داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ استخدام وزارت جهاد کشاورزی

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اداره ﮐﻞ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ از ﺷﺮط ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 20 ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 35 ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ (از ﺗﺎرﯾﺦ 1359/6/31 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1367/5/29) ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ.

اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا، آزادﮔﺎن، ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮﻫﺎ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 5 ﺳﺎل.

آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫﺎ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان (25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ) و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ (ﻗﺮاردادی) در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ 1357/11/22 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ. (ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 ﺳﺎل)

افرادی که جهت خدمت در مرکز استان پذیرفته می شوند، ابتدا بایستی بدلیل آشنایی با وظایف و ماموریت های اداره کل جهاد کشاورزی، به مدت حداقل 6 تا حداکثر 24 ماه بنا به تشخیص اداره کل جهاد کشاورزی استان در یکی از شهرستانهای استان خدمت نمایند.

 
: برای دریافت مشاوره درباره استخدام وزارت جهاد کشاورزی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «استخدام وزارت جهاد کشاورزی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید