کد مطلب:  20720 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
مدیریت پیمان اجرای ساختمان

مدیریت پیمان اجرای ساختمان

مدیریت پیمان نوعی قرارداد است که، با توجه به قوانین ذکر شده در آن کارفرما، شرکت و یا شخص پیمان کاری را برای مدیریت کل پروژه ساخت، انتخاب می نماید.
زمان مطالعه: 7 دقیقه

مدیریت پیمان همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است. آسمونی در این بخش اطلاعات مفیدی در مورد پیمان مدیریت برای شما خوبان عنوان می کند.

مدیریت پیمان ساخت ساختمان

در این روش پیمانکار یا شخص،بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری (اورهد یا سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

مزایای روش مدیریت طرح یا پیمان (MC)

در صورتیکه Management Contracting در اواسط فاز طراحی و یا زودتر به کار گرفته شود، با ادغام شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر خواهد بود تجربیات و مهارتها مربوط به ساخت را در طراحی ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرحها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.

 • با توجه به اینکه نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت بر عهده MC می باشد بنابراین نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.
 • حضور MC منجر به ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان به لحاظ عدم تداخل کاری می گردد.
 • ارائه خدمات پشتیبانی به پیمانکاران ساخت منجر به تسریع عملیات اجرایی و همچنین پوشش دادن نقاط ضعف آنان میگردد.
 • چون MC مستقیماً در طراحی و اجرا شرکت نمی کند، می تواند فارغ از مسایل مستقیم اجرایی منحصراً به مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه بپردازد.
 • MC همچون عضوی از تیم کارفرما، تمایلات سودجویانه پیمانکاری ندارد و تنها هدفش جلب رضایت کارفرما ,حفظ منافع آن است.
 • در این روش رقابت شدیدی مابین پیمانکاران ساخت ایجاد میگردد، زیرا کار به بسته های کوچکتری تقسیم شده است و پیمانکاران با انجام صحیح و بموقع آن، سعی در به دست آوردن بسته های کاری بیشتری دارند.

قرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

امضای قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان
امضای قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان
 • ماده 1) طرفین قرارداد

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیرقابل تفکیک است در تاریخ ................... بین ........................ که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و ............................ که در این قرارداد به طور اختصار «مدیر» نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

 • ماده 2) موضوع قرارداد

عبارت است از مدیریت فنی .............. اجرایی ............. مالی .............. اداری ..............

به منظور مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی)

محوطه سازی، حصار کشی، راه اندازی و تحویل ...................... مدیریت اجرایی بخش یا بخش های ...................... شامل ............................. به استثناء ...............................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل کارفرما و ناظر شده است.

 • ماده 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد ............... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است. مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد.

 • ماده 4) محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در ............................................. است که به رؤیت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

 • ماده 5) تعهدات طرفین

الف: تعهدات مدیر:

 1. مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید کارفرما شروع به عملیات اجرایی نماید.
 2. مدیر امین کارفرما بوده و متعهد است در تمام مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح کارفرما بنماید.
 3. مسئولیت تمامی عملیات اجرایی ساختمان، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آن ها به عهده مدیر است.
 4. تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات موردنیاز به هزینه کارفرما.
 5. اقدام برای اخذ انشعابات آب، برق، گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه کارفرما.
 6. نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان.
 7. تهیه صورت هزینه های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارائه آن به صاحب کار.
 8. مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به کارفرما تحویل دهد.
 9. تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید بر اساس درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد.
 10. مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به کارفرما، مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه کارفرما به عهده دارد.
 11. مدیر موظف است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تأیید کارفرما پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصاحساب بیمه و سایر پرداختی ها را به کارفرما تحویل دهد.
 12. مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد.

ب: تعهدات کارفرما:

تعهدات کارفرما در قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان
تعهدات کارفرما در قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان
 1. پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده کارفرما است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد.
 2. کارفرما متعهد است ظرف 10 روز تمامی صورت حساب هایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند.
 3. مدیر به منظور اخذ انشعابات آب،  برق، گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد.
 • ماده 6) حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن

الف) حق الزحمه مدیر .......... درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است. آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود. در غیر این صورت، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت.

ب) پس از محاسبه هر صورت هزینه، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس .......... درصد آن به عنوان کارمزد توسط کارفرما به مدیر پرداخت می شود.

ج) از هر کارمزد مدیر ............... درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد.

د) پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد.

 • ماده 7) تنخواه گردان

تنخواه گردان در قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان
تنخواه گردان در قرارداد مدیریت پیمان اجرای ساختمان

کارفرما مبلغ .............. ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتور های مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط کارفرما به مدیر پرداخت می شود.

تبصره: مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان ................ (تضمین مورد قبول کارفرما) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار می دهد که پس از انجام اجرایی ساختمان و همزمان با تحویل آن، به مدیر مسترد می گردد.

 • ماده 8) مهندسان ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان بر عهده

ناظر هماهنگ کننده  ........................... به نشانی .......................................................................................................................

ناظر هماهنگ کننده  ........................... به نشانی .......................................................................................................................

ناظر هماهنگ کننده  ........................... به نشانی .......................................................................................................................

ناظر هماهنگ کننده: ........................... به نشانی .......................................................................................................................

می باشد که از طرف کارفرما به مدیر معرفی شده اند. چنانچه بعداً به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند، کارفرما موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید.

 • ماده 9) شرایط – مسئولیت ها – اختیارات –عمومات

شرایط، تعهدات، اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد 1 الی آخر شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان می باشد.

 • ماده 10) اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد عبارت است از: قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، نقشه ها و پروانه ساختمانی، مشخصات فنی، نقشه ها، صورت مجلس ها و توافق نامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود.

 • ماده 11) مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف به ترتیب زیر اقدام می شود:

 • الف: مذاکرات بین الطرفینی
 • ب: داوری
 • ج:  مراجع صالح قضایی یا تخصصی
 • ماده 12) اقامتگاه طرفین

نشانی کارفرما ............................................................. می باشد و نشانی مجری ................................................................ می باشد که کلیه تغییرات باید در اسرع وقت به اطلاع طرف مقابل برسد وگرنه  مراسلات به نشانی سابق قانونی محسوب می گردد.

 • ماده 13) نُسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره در تاریخ ...................... به تعداد ........ نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضاء و بین طرفین قرارداد مبادله گردید.

امضاءکارفرما                                                                                                       امضاء مجری/مدیر

 

بازدیدکنندگام محترم پورتال آسمونی جهت عقد قرارداد مدیریت پیمان ساختمان و مشارکت در ساخت در شهر تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 مدیریت پیمان اجرای ساختمان / مهندس مسعود زنگنه

09121332659

: برای دریافت مشاوره درباره مدیریت پیمان اجرای ساختمان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «مدیریت پیمان اجرای ساختمان» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید