زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

کلیه پیش شماره تلفن استانهای آذربایجان غربی به همراه تمام توابع آنها درج شده است.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهر ارومیه به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان غربی

شهر کد استان
پیش شماره استان
آخته خانه 3555 044

آرپاچای

2565

048

آغبلاغ

4571

044

آغجیوان

26555

048

آغچه قلعه

1357

044

آغچه مسجد

2469

048

آغداش

1331

048

آغول بیک

2536

048

آق گل

2332

046

آلمان آباد

1351

044

احمدآباد/تکاب

2535

048

احمدآباد/شاهیندژ

2468

048

احمدآباد/کش ارخی

2437

046

اختتار

2636

048

ارومیه

1

044

اسلام آباد

4343

044

اسلام تپه میاندوآب

1364

048

اشنویه

4562

044

اقبال

2471

048

اگریقاش

2357

044

الخلج

2316

043

النجق /قینر

1247

049

الواتان

43356

044

الیاس آباد

1259

044

امامزاده

1246

044

انگنه

1452

044

انگورد

25675

048

اوچ تپه بوکان

26553

048

اوچ تپه قلعه

1369

048

اوچ تپه کرد

1371

048

ایواوغلی

2227

046

بادکی

2279

046

بارانداز

1247

044

باروق

2238

048

بازارچه مرزی /تمرچین

4439

044

بازرگان خوی

2337

046

باغدرق

13534

046

بالانج

1264

044

بالو

1353

044

باوان

1476

044

بچه جیک

1477

044

بدلان

13615

046

برده زرد

2631

048

بسطام بگ

4441

044

بکتاش

1372

048

بن دره

44473

044

بند

1355

044

بوکان

2622

048

بهلول آباد

2472

046

بیزنده

1351

046

بیطوش

4361

044

بیگم قلعه

3637

044

بیله وار

1348

046

بیوران سفلی

4337

044

پادگان /پسوه

4435

044

پادگان /پیرانشهر

44475

044

پر

1453

044

پسک سفلی

13613

046

پسوه

4432

044

پکاچیک

1349

046

پلدشت

2462

046

پورناک

2469

046

پیرانشهر

4422

044

پیرکندی

1344

046

تازه شهرارومیه

3535

044

تازه قلعه

3639

044

تازه کندخوی

2435

046

تخت سلیمان

2563

048

ترکمان

1437

044

تکاب

2522

048

تمر

3532

044

توپراق قلعه

1358

044

توشمانلو/لیوانلو

4428

042

تومتر

1257

044

تیزخراب

2464

048

جارچلوارومیه

1438

044

جارچلومیاندوآب

1352

048

جارچی لو

14383

044

جبل کندی

1439

044

جعفرآباد

1359

048

جلدیان

44383

044

جوادحصاری

1357

048

چالدران /سیاه چشمه

2362

046

چاوشقلی

1359

046

چلخماز

1336

048

چلیک

1328

048

چوپلوتکاب

825623

048

چوپلوجه شاهین دژ

2461

046

چورس

2276

046

چهاربرج

2322

048

چهارطاق

25395

048

حاج حسن مکریان

1374

048

حاجی آباد

2653

048

حاجی بهزاد

1356

048

حاجی خوش

2358

044

حاجی غلده

44463

044

حاجیلار

2277

046

حاشیه رود

1347

046

حاصل قپی افشار

1358

048

حسن آباد/تکاب

25673

048

حسن کندی

2466

046

حسنلو

3632

044

حسین مامه

2663

048

حمامیان

2651

048

حمید

2343

048

حیدرآباد

1367

048

حیدرلوی بیگلر

1474

044

خاکمزدان

13434

046

خانشان

1475

044

خانقاه سرخ

1455

044

خانقاه مهاباد

2339

044

خضرلو

2431

046

خطایلو

1252

044

خلیفان

4292

044

خلیفه لو

3635

044

خورخوره

2347

044

خوی

0461

044

دارلک

2342

044

داش بند

2654

048

داش قیزقاپان

25676

048

دربکه

4434

044

درمان آباد

43316

044

دریاس

2348

044

دستجرد

1255

044

دورباش

2537

048

دیزج تکیه

1446

044

دیزج دول

1244

044

دیزج دیز

1336

046

دیزج مرگور

1432

044

دیلزی

3539

044

دیم قشلاق

2331

046

رازی

13585

046

راژان

1423

044

راهدانه

3641

044

ربط

43362

044

رحیم خان

2632

048

رشکان

1254

044

رهال

1329

046

زارعان

1341

046

زاویه حسن خان

1355

046

زنگلان سفلی

2281

046

زورآباد

1357

046

زینالو

1248

044

زیوه ارومیه

1424

044

زیوه مهاباد

4437

044

ساری قامیش

2656

048

ساعتلوی بیگلر

1478

044

سبیل

25323

048

سراب

2659

048

سرای ملک

3553

044

سرچنار

1335

048

سردشت

4322

044

سرنق

3531

044

سرو

3462

044

سروکانی /اندیزه

4431

044

سعدل

2368

046

سعیدلو

1447

044

سلطان احمد

3544

044

سلماس /مغانجوق

3522

044

سوره

3534

044

سوگلی تپه

1366

048

سی سر

43367

044

سیدتاج الدین

13433

046

سیلاب

3543

044

سیلوانا

3422

044

سیه باز

1373

046

شاهین دژ

2422

048

شبیلو/علیا

1322

048

شرفکند

26345

048

شکریازی

3552

044

شوط

2422

046

شهرک /المهدی

3642

044

شهرک /سدارس

2467

046

شهرک صنعتی /ارومیه

1434

044

شهرک صنعتی /خوی

1352

046

شهری کند

2635

048

شیخ علی

2662

048

صفاخانه

2437

048

صوفی خوی

2426

046

صوفیان

4574

044

طسمالو

1352

044

طلاتپه

1456

044

عرب شاه

25325

048

عسگرآبادتپه

1493

044

عسگرآبادکوه

1457

044

علی بگلو

1375

048

علی بیگلو

1471

044

فرخزاد

3636

044

فسندوز

1325

048

فیرورق

2223

046

فیروزآباد

1327

048

قارنا

3638

044

قاریاغدی

1376

048

قبان کندی

1337

048

قپچاق

1334

048

قرابقلو

1448

044

قرارگاه /حمزه

14385

044

قرانقو

2432

046

قره آغاج ارومیه

1253

044

قره آغاج خوی

2429

046

قره باغ

1325

044

قره تپه خوی

2436

046

قره تپه میاندوآب

1365

048

قره حسنلو

1243

044

قره حسنلوخواجه پاشا

1449

044

قره ضیاالدین

2272

046

قره قشلاق سلماس

3533

044

قره قشلاق مهاباد

2345

044

قره کند

2637

048

قره موسی لو

2652

048

قزل عاشق

1258

044

قزل قپی

2346

044

قشلاق

1354

046

قشلاق بختیاری

2431

048

قطار

12386

048

قطور

13583

046

قلعه تراش

4436

044

قلعه رش

43313

044

قم قلعه

2354

044

قنات میرزاجلیل

2282

046

قوجه

25625

048

قوروق

1335

046

قوزلوی افشار

24333

048

قوشچی ارومیه

3322

044

قولنجی

1327

044

قیرکندی /میرزاکندی

2473

046

قیزکورپی

24335

048

قینرجه

2564

048

کارخانه قند/نوشین شهر

3372

044

کانی زرد

4332

044

کانی سیران

26556

048

کانیان

3541

044

کریم آباد

1473

044

کشاورز

2462

048

کشتیبان

1433

044

کشمش تپه

2328

046

کلشان

3546

044

کلوسه سفلی

4338

044

کله سپیان

4445

044

کلیساکندی

2367

046

کنگرلو

3549

044

کوسه کهریز

2355

044

کولیج

44384

044

کویک

3634

044

کهریز

1326

044

کهریزه شیخان

2351

044

کیک آبادگابازله

2352

044

گاومیش گلی

1339

048

گجوت

2321

046

گچین

1245

044

گردآباد

1451

044

گردکشانه

4433

044

گرده رش

1373

048

گرگول

44465

044

گل تپه

1442

044

گل سلیمان آباد

1354

048

گلعذان

3571

044

گنبد

1467

044

گنگچین

1463

044

گورچین قلعه

1443

044

گوگ تپه ارومیه

1356

044

گوگ تپه مهاباد

2356

044

گوگ تپه میاندوآب

1323

048

گوی جلو

2344

048

گیوران

13586

046

لج

2349

044

للکلو

1324

048

ماکوخوی

2322

046

مامالو

24325

048

محمدیار

3633

044

محمودآباد

2438

048

مخور

2427

046

مرگنلرخوی

2434

046

مرنگلوی بزرگ

1495

044

مرنه

1461

044

مظفرآباد

1351

048

ملاشهاب الدین

1326

048

ملالر

26343

048

ملحم

3537

044

ملهزان

1356

046

ممدل

1332

048

ممکان

1464

044

مهاباد

2222

044

میاندوآب

0481

044

میاوق

1436

044

میرآبادارومیه

3631

044

میرآبادمهاباد

43352

044

نادرقلی

12385

048

نازک علیا

2468

046

نازلو

1458

044

نالوس

4572

044

نبی کندی

2568

048

نستان

43365

044

نصیرکندی

1353

048

نقده

3622

044

نلاس

43342

044

نلیوان

4573

044

نوآباد

43347

044

نی چالان

1469

044

وار

1372

046

وردان

3551

044

وقاصلو

1472

044

ولدیان

1345

046

ویشلق علیا

13533

046

هاچه سوشاهیندژ

24323

048

هشتراک

3556

044

هشتیان

1466

044

هفتوان

3538

044

هندور

2334

046

هولاسو

2435

048

یاریجان خالصه

1364

048

یالقوزآغاج شبستر

3547

044

یزدکان

1346

046

یقین علی تپه

1355

048

ینگی آرخ

2434

048

یوسف کندی

2344

044

یولاگلدی

2428

046

یولقون آغاج

25393

048

کاربر گرامی اگر شما درآذربایجان غربی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.