کد مطلب:  8172 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند

"A poor workman blames his tools." ترجمه : «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.» مترادف فارسی : «عروس نمی‌توانست...
زمان مطالعه: 6 دقیقه

"A poor workman blames his tools."

ترجمه : «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.»

مترادف فارسی : «عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.»یا " وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند ."

"A bird in the hand is worth two in the bush."

ترجمه : «یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است.»

مترادف فارسی: «سرکه نقد به از حلوای نسیه.»

"Absence makes the heart grow fonder"

ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شود.»

مترادف فارسی: «دوری و دوستی.»

"A cat may look at a king"

ترجمه: «شاید که گربه به شاهی نظر کند.»

مترادف فارسی: «به اسب شاه گفته یابو.»

"A chain is no stronger than its weakest link"

ترجمه: «استحکام زنجیر بیشتر از حلقه ضعیفش نیست .» ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار

"A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once"

ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.»

مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است.»

مترادف فارسی: «ترسو مرد!»

"A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long"

ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»

مترادف فارسی: «اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت.»

"Actions speak louder than words"

ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»

مترادف فارسی: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»

"Advice when most needed is least heeded"

ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»

"A fool and his money are easily parted"

ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»

مشابه فارسی:"تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند"

"A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first"

ترجمه: «روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند»

مترادف فارسی: «چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند»

"A friend in need is a friend indeed"

ترجمه: «به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود.»

مترادف فارسی: «دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»

"After a storm comes a calm"

ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.»

"After dinner sit a while, after supper walk a mile"

ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.»

"A good beginning makes a good ending"

ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.»

خلاف فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رود دیوار کج» مولوی

"A good man in an evil society seems the greatest villain of al"

ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»

مترادف فارسی : "با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره ای ابر ناپدید کند"

"A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's han"

ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است.»

"A guilty conscience needs no accuse"

ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»

"A jack of all trades is master of non"

ترجمه: «کسی که همه کار انجام می‌دهد استاد هیچ‌ کاری نیست.»

مترادف فارسی: « همه‌کاره و هیچ‌کاره.»

"A lie has no legs"

ترجمه: «دروغ پا ندارد.»

مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»

"A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on"

ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به وینستون چرچیل

"A little knowledge is a dangerous thin"

ترجمه: «دانش ناقص خطرناک است.»

مترادف فارسی: «نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»

تمثیل: «دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری زاهد بی علم» سعدی

تمثیل: «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام» امیر خسرو

"A merry heart makes a long life"

ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»

A miss by an inch is a miss by a mile

ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»

مترادف فارسی: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»

"A penny saved is a penny earne"

منسوب به فرانکلین

ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است.»

مترادف: «قطره قطره است وانگهی دریا»

"A person is known by the company he keeps"

ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شود»

مترادف فارسی: «تو اول بگو با کیان دوستی// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی» سعدی

"A picture is worth a thousand words"

ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»

مترادف فارسی: «زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»

"A pot of milk is ruined by a drop of poison"

ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»

مترادف فارسی: «یک بز گر همه گله را گر میکند»

"A rolling stone gathers no moss"

ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید»

مترادف فارسی: «که بر سنگ گردان نروید نبات» سعدی

"A sound mind in a sound body"

ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»

مترادف فارسی: «عقل سالم در بدن سالم است»

"A stitch in time saves nine"

ترجمه: «یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می کند»

مترادف فارسی: «یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»

"All cats love fish but hate to get their paws wet"

ترجمه: «هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»

مترادف فارسی: «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!»

"All flowers are not in one garland"

ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد»

مترادف فارسی: «گل بی‌علت و بی‌عیب خداست» پروین اعتصامی

"All frills and no knickers"

ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار»

مترادف فارسی: «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»

"All good things come to an end"

ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»

"All hat and no cattle"

ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد»

مترادف فارسی: «همه من هستند، هیچ‌کس نیم‌من نیست»

"All roads lead to Rome"

ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند»

مترادف فارسی: «هرجا بری آسمون همین رنگه»

"All's fair in love and war"

ترجمه: «در عشق و جنگ، انجام هرکاری روا است»

معادل فارسی: «هدف وسیله را توجیه می‌کند»

"All's well that ends well"

ترجمه: «خوب چیزی است که پایانش خوش باشد»

مترادف فارسی: "شاهنامه آخرش خوش است"

متضاد فارسی: «خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» مولوی

"All that glisters is not gold"

ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»

مترادف فارسی: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»

مترادف فارسی: «هر گردی گردو نیست»

"All things come to he who waits"

ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد»

مترادف فارسی: «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»

"All work and no play makes Jack a dull boy"

ترجمه: «هم‌اش کار بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند»

"An apple a day keeps the doctor away"

ترجمه: «خوردن یک‌عدد سیب در روز، شما را از مراجعه به دکتر بی‌نیاز می‌کند»

"An eye for an eye and a tooth for a tooth"

ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» انجیل عهد عتیق

مترادف: «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»

"Another man's poison is not necessarily yours"

ترجمه: «آنچه برای دیگران سم است، لزوماً برای تو سم نیست»

ترجمه: (داروی یکی، کشنده دیگری است)

"An ounce of prevention is worth a pound of cure"

ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است»

مترادف فارسی: «چرم را تا سگ نبرده باید حفظ کرد»

مترادف فارسی: «گوشت را نباید دم چنگ گربه گذاشت»

مترادف فارسی: "پیشگیری بهتر از درمان است"

"April showers bring May flowers"

ترجمه: «رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است»

مترادف فارسی: "رنج امروز باعث آسایش فردا است"

"Ask and you shall receive"

ترجمه: «سؤال کن تا بیابی»

مترادف فارسی: «پرسان پرسان می‌روند هندوستان»

"Ask me no questions, I'll tell you no lies"

ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم»

"Ask no questions and hear no lies"

ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی»

"As you make your bed, so you must lie in it"

ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»

مترادف فارسی: «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»

مشابه فارسی: «خودکرده را تدبیر نیست»

مترادف فارسی: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»

"As you sow, so shall you reap"

ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»

مترادف فارسی: «چو جو کاشتی، جو حاصل آید»

مترادف فارسی: «هرچه بکاری، همان بدروی»

"A watched kettle (pot) never boils"

ترجمه: «کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد»

مشابه فارسی: «اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید»

"A woman's work is never done"

ترجمه: «کار زن پایان‌پذیر نیست»

مترادف فارسی: «کار دختر نکردنش بهتر.»

"A man may work from sun to sun, but a woman's work is never done"

ترجمه: (مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کار ِخانه خویش چست و چالاک در جهداست»

مترادف فارسی: «کار کدبانو (کار منزل) تمام‌شدنی نیست»

"A woman needs a man like a fish needs a bicycle"

ترجمه: «یک زن به مرد همان‌قدر محتاج است که یک ماهی به دوچرخه» (طنز)

"A word to the wise is enough"or "sufficient"

ترجمه: «کلمه‌ای به دانا کفایت کند»

مترادف فارسی: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است»

"A word spoken is past recalling"

ترجمه: «جمله‌ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»

متراف فارسی: «تیری که رها شد به چله باز نگردد»

: برای دریافت مشاوره درباره ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع میشوند» در کادر زیر بنویسید :
3 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید