پرداخت و انتقال پول

انواع روش ها و خدمات پرداخت بانکی، کارت های بانکی، انتقال وجه به حساب های داخلی و خارجی