کد مطلب: 12266 درج نظر
فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
تعريف جمله: جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زيرقيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل +...

Learning-English-3

تعريف جمله:

جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير
قيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل + فاعل

تعريف فاعل:

كنندة كار را فاعل مي گويند كه فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بكار رود، مثل علي آمد، كه
ميتوانيم بنويسيم او آمد. او ضمير فاعلي است.

ضماير فاعلي عبارتند از:

 مفرد              جمع
I → من         we → ما
you → تو       you → شما
he → او         they → آنها
she → او
it → آن

تعريف فعل :

كاري را كه فاعل انجام ميدهد . برای تبد يل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار
به کار می رود. to می رود. معادل با (ن) در فارسی, در انگليسی
ن → مصدر → فعل ⇒to
to see⇒ I see
You see
They see

قيد مكان:

محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند.
there آنجا at school در مدرسه here اينجا in the class در كلاس at home در خانه

قيد زمان:

زمان انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند.
today امروز every day هر روز yesterday ديروز every other day يك روز در ميان
on even days روزهاي زوج

صفت ملكي :

صفاتي هستند كه همراه اسم مي آيند و بدون اسم معني ندارند و مالكيت را مي رسانند . در زبان
فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آيد.

خواص صفت در انگليسي:

1 قبل از اسم مي آيند
2 اسم را محدود مي كنند
که بسته به اسم بعد، جمع ي ا مفرد that و this 3 با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفتهای
خواهند شد:
this →these this book→these books
that →those that car→those cars

مفعول:

مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روي آن كاري را انجام مي دهد.
Hassan saw Ali . مثال: حسن علي را ديد
Hassan saw him . حسن او را ديد

ضماير مفعولي عبارتند از:

     مفرد                           جمع 
me  =به من مرا       us     =به ما ما را
you  =به تو تو را      You    =به شما شما را
him  =به او او را      them  =به آنها آنها را
her  =به او او را (زن)
it    =به آن آنرا

ثبت نظر درباره «فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت