مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  12266 
25 نظر
25 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی

فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی

تعريف جمله: جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زيرقيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل +...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

Learning-English-3
Learning-English-3

تعریف جمله:

جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

تعریف فاعل:

کنندة کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی آمد، که
میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است.

ضمایر فاعلی عبارتند از:

 مفرد              جمع
I → من         we → ما
you → تو       you → شما
he → او         they → آنها
she → او
it → آن

تعریف فعل :

کاری را که فاعل انجام میدهد . برای تبد یل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار
به کار می رود. to می رود. معادل با (ن) در فارسی, در انگلیسی
ن → مصدر → فعل ⇒to
to see⇒ I see
You see
They see

قید مکان:

محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.
there آنجا at school در مدرسه here اینجا in the class در کلاس at home در خانه

قید زمان:

زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.
today امروز every day هر روز yesterday دیروز every other day یک روز در میان
on even days روزهای زوج

صفت ملکی :

صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند . در زبان
فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.

خواص صفت در انگلیسی:

1 قبل از اسم می آیند
2 اسم را محدود می کنند
که بسته به اسم بعد، جمع ی ا مفرد that و this 3 با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای
خواهند شد:
this →these this book→these books
that →those that car→those cars

مفعول:

مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.
Hassan saw Ali . مثال: حسن علی را دید
Hassan saw him . حسن او را دید

ضمایر مفعولی عبارتند از:

     مفرد                           جمع 
me  =به من مرا       us     =به ما ما را
you  =به تو تو را      You    =به شما شما را
him  =به او او را      them  =به آنها آنها را
her  =به او او را (زن)
it    =به آن آنرا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «فعل، فاعل، مفعول در زبان انگلیسی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید