کد مطلب:  41459 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
حمل بار خودرو

حمل بار خودرو

حمل بار خودرو حمل بار خودرو : خودرو بارکش چیست هر نوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است ، و دارای انواع...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

حمل بار خودرو

حمل بار خودرو
حمل بار خودرو

حمل بار خودرو : خودرو بارکش چیست

هر نوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است ، و دارای انواع زیر است :

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری ﮐﻪﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره ﻣﻘﺎوم اﺗﺎق ﺑﺎر آن از ﮐﻒ اتاق 1/5 ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻟﺒﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع دﯾـﻮاره ﻣﻘـﺎوم اﺗـﺎق ﺑـﺎر آن از ﮐـﻒ اتاق 80 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﯿﻐﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ ای ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دو ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه .

حمل بار خودرو : ﮐﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن دﯾﻮاره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻘﻒ دار(ﻣﺴﻘﻒ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺨﭽﺎل دار

ﮐﺎﻣﯿﻮنﺳﻘﻒ داری ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن دارای ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺳـﺮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺎﻧﮑﺮ(ﺑﺎری ﻣﺨﺰﻧﯽ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮﻧﮑﺮ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ اﻧـﻮاع ﺟﺎﻣﺪات ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ (ﻓﻠﻪ ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ(ﻣﯿﮑﺴﺮ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق داری ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙـﺮس اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

حمل بار خودرو : ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ: ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ دارد وﺟﻮد :

حمل بار خودرو : ﺧﻮدروی ون ﺑﺎرﺑﺮی

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨﺪه واﺗﺎق ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو 3/5 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع وزن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن از ﺗﻦ ﺗﺎ اﺳﺖ 5 ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻦ .

حمل بار خودرو : ﻟﻮری

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗـﺎق راﻧﻨـﺪه و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮع وزن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن از 5 ﺗﻦ ﺗـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از 6 ﺗﻦ است.

حمل بار خودرو : ﮐﺸﻨﺪه

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺪک و ﯾـﺎ ﻧﯿﻤـﻪ ﯾـﺪک را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد ﮐﺸـﯿﺪه و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد.

حمل بار خودرو : واﻧﺖ دو ﮐﺎﺑﯿﻦ

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری دو منظوره ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨـﺪه و ﺳﺮﻧﺸـﯿﻨﺎن و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

حمل بار خودرو : واﻧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ اﺗﺎق راﻧﻨﺪه و اﺗـﺎق ﺑـﺎر ﺑﻪ ﺻـﻮرت دو ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺧﻮدرو و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آن ﮐﻤﺘﺮ از 3/5 ﺗﻦاست.

حمل بار خودرو : ﺗﺮﯾﻠﺮ(ﯾﺪک)

ﻋﺒﺎرت از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﮐﺸﯿﺪه می ﺷﻮد.

حمل بار خودرو : ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮﯾﻠﺮ(ﻧﯿﻤﻪ ﯾﺪک)

ﻋﺒﺎرت از ﯾﺪﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا کامیون های کشنده حمل می شود.

: برای دریافت مشاوره درباره حمل بار خودرو فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «حمل بار خودرو» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید