کد مطلب:  4019 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی

برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی

 تاریخ خبر: 1392/03/04   برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی روز  شبکه نحوه...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

 تاریخ خبر: 1392/03/04 

 برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

روز 
شبکه
نحوه برنامه
ساعت پخش
4 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
 9 خرداد
 
شبکه دوم سیما-
گفتگوی ویژه خبری
22.45 دقیقه
12 خرداد
 
شبکه جام جم-
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
13 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
18 خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
19 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه
 20 خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
 21 خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18/10 دقیقه

*مستند  اول این نامزد 13 خرداد ساعت 23.30 همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

*مستند دوم این نامزد نیز 19 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

 

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی

زمان
 شبکه
شکل برنامه
ساعت
5 خرداد 
 
 شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
6 خرداد 
 
 شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
8خرداد  
 شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
13 خرداد 
 
 شبکه اول سیما
مستند اول
20.10 دقیقه
16خرداد 
 
 شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
19 خرداد
 
 شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
20 خرداد 
 شبکه اول سیما
مستند دوم
- ساعت 23.30 دقیقه
 
22خرداد 
 
 شبکه 4 سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه

 

* مستند اول این نامزد همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

* مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

 

 

برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
7خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه
ساعت 22.45 دقیقه
8 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
11خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به ایرانیان خارج از کشور
 ساعت 23.30 دقیقه
14خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
16خرداد
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
 
19 خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
21 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه
22خرداد
 
شبکه خبر
 گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه

 

*مستند اول این نامزد 16 خرداد ساعت 23.30 از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

*مستند  دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
6 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
- ساعت 23.30 دقیقه
 
9 خرداد 
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین-
ساعت 20
12 خرداد
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
 
14خرداد
 
؛ شبکه چهار سیما
پاسخ به سوالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
16خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
18 خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
19 خرداد
 
شبکه سه سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
21خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه

 

*مستند اول این نامزد 16 خرداد در ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد 21 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
5 خرداد
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
8خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری-
ساعت 22.45 دقیقه
11 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
13 خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه
18 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 20.10 دقیقه
 
20 خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
21خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
22خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 23.30 دقیقه

 

*مستند  اول 18 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم پخش می شود.

*مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 30 دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.

 

 

برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
4 خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان
ساعت 23.30 دقیقه
11 خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
12 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
13 خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18/10دقیقه
16خرداد
شبکه خبر-
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
 
18 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
20 خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
19.10 دقیقه
22خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
 

 

*مستند  اول  18 خرداد 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد 22 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

 

 

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی 

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
6 خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
7 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
9 خرداد
 
شبکه جام جم
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
 
13 خرداد
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
 
14خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
16خرداد
 
شبکه چهارم سیما
پاسخ به کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
20 خرداد
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
 
22خرداد
 
شبکه سوم سیما
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه

 

*شبکه جام جم ساعت 30 دقیقه بامداد14 خرداد مستند اول این نامزد را پخش خواهد کرد.

*مستند دوم این نامزد 20 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

 

 

 برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی

 

زمان
شبکه
شکل برنامه
ساعت
4 خرداد
 
شبکه دوم سیما
گفتگوی ویژه خبری
ساعت 22.45 دقیقه
5 خرداد
 
شبکه اول سیما
برنامه با دوربین
ساعت 20
7 خرداد
شبکه جام جم-
پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور
ساعت 23.30 دقیقه
 
13 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند اول
ساعت 23.30 دقیقه
14خرداد
 
شبکه خبر
گفتگوی ضبط شده
ساعت 22.30 دقیقه
18 خرداد
 
شبکه چهار سیما
پاسخ به سؤالات کارشناسان
ساعت 18.10 دقیقه
19 خرداد
 
شبکه اول سیما
مستند دوم
ساعت 20.10 دقیقه
20خرداد
 
شبکه سوم سیما-
پاسخ به سؤالات جوانان
ساعت 19.10 دقیقه

 

*مستند  اول این نامزد 3 خرداد ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.

*مستند  دوم این نامزد 19 خرداد ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

: برای دریافت مشاوره درباره برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برنامه های تبلیغاتی کاندیدا ها در رسانه ملی» در کادر زیر بنویسید :
4 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید