جهان موازی

جهان موازی multiverse یا parallel universe