کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس (Convention for the Protection of Industrial Property) برای حمایت از مالکیت صنعتی به امضا رسیده است. این توافقنامه بین المللی در سال 1883 در پاریس و در حوزه مالکیت فکری شکل گرفته است و شامل موضوعات مختلفی مانند نشان های تجاری، طراحی صنعتی، علائم جغرافیایی و نام های تجاری می شود.