سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ارگان های دولتی موظف هستند معاملات خود را از طریق سامانه ستاد انجام دهند.