فراروانشناسی

فراروانشناسی یکی از شاخه های علم روانشناسی