نذری که برآورده شد

داستان کوتاه نذری که برآورده شد