هیدرودرم

هیدرودرم و آبرسانی پوست یک روش درمانی است کهدر آن سطح خارجی پوست ساییده شده و پاکسازی صورت می گیرد.