تی آر ایکس

ورزش با کش (TRX) ورزشی با کش) TRX مخفف Total-body resistance exersice) است که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می باشد. افراد در تمرینات با وزنه در تمرینات هوازی، مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌ کنند، اما در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌ شود را تقویت می‌کنیم،