فتو تراپی

نور درمانی برای بسیاری از بیماری ها، زخم ها و سرطان های پوستی موثر است.