درفش کاویانی

در ایران باستان، از دوره ی کوروش بزرگ پلاکی به شکل عقاب و یا شاهین وجود دارد که گویا او در جنگ ها از این نماد ها استفاده می کرد.درفش کاویانی( ایران درفش کاویانی) ایران باستان همواره درفش ملی ایران و پشتوانه ی سپاه بوده است. اگرچه جنگ های بسیاری باعث نابودی این درفش شده بود ولی این درفش با وجود جنگ و تاخت و تاز های بسیار همچنان در دل مردم ایران برافراشته است و در ادبیات ملی و حماسی همواره از آن به نیکویی یاد شده است