اکتشاف نفت نخستین بار در تاریخ ایران در مسجد سلیمان