سالروز افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت امام خمینی