اخبار پیرامون شینزو آبه

شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن بود.