کد مطلب:  34861 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
اصطلاحات کوچه بازاری و خیابانی ایرانی

اصطلاحات کوچه بازاری و خیابانی ایرانی

اصطلاحات کوچه بازاری و لاتی به زبان محاوره و خودمانی بسیار نزدیک است و جوانان از این اصطلاحات استفاده می کنند.
زمان مطالعه: 4 دقیقه

ایرانیان واژه ها و اصطلاحاتی دارند که به اصطلاحات خیابانی یا کوچه بازاری معروف است. آسمونی در این بخش فهرست اصطلاحات لاتی ایرانی را برای شما عزیزان منتشر می کند. 

الف

 • آخرشه: نهایتشه
 • آشغال کله: احمق
 • آشغالانس: ماشین آشغالیهای جدید تهران که چراغ گردون هم دارند
 • آمار دادن: نخ دادن -توجه کی را جلب کرن
 • آش و لاش: آسمون جل
 • آویزون: کسی که مرتبا کنه میشود و بدون دعوت همه جا میرود
 • اخ کردن: پول رو سریع دادن
 • انده: نهایته
 • اسکل: کسی که از همه دنیا بی خبر است. مترادف ها: اوشگول- وسکل – شاسگول
 • اسم فعال: اسگلان تپه
 • اسدالله خان: تریاکی خفن
 • اصغر آرنولد اینا (اکبر-محمد... آرنولد اینا): کسی که زیبای اندام کار میکند ولی جواد است
 • ارازل: بستگی به مکان کلمه در گفتار دارد ولی معمولا به معنی نوچهء لاتها
 • اق زدن: حال بهم خوردن
 • الاغ طور: الاغ
 • ان چوچک: آدم عوضی
 • انگل: بیشتر لقب میذارن...یعنی کنه
 • اکس: همسر یا دوست دختر/پسر سابق

ب

 • باحال: خوش آیند
 • بار کردن: تیکه انداختن - فحش دادن
 • ببند گاله رو: خفه شو
 • ببو: انسان ساده لوح
 • بخواب (بخواب لاحاف سرد شد): خفه شو
 • بروبچ: بچه ها-رفقا
 • بیریف: درست - ردیف
 • بگوز: به کسی که حرف مفت میزند مثال بگوز، بازار مسگراست : حرف مفت میزنی هیچ کس هم نمیفهمه
 • بینیم با: برو بابا
 • بیشین با (بیشین بینیم با): خفه شو بابا

پ

 • پارازیت: حرف بد موقع
 • پا دادن: قبول کردن پیشنهاد -آمار دادن
 • پاشنه ها رو بالا بدن: لباس خود را مرتب کرن
 • پایه ای؟: حاضری؟
 • پیچ: دودره
 • پارتنر: شریک، همسر

ت

 • تابلو: واضح و مبرهن
 • تابل: تابلو
 • تادخ: ناجور - بد مدل
 • تاقال: کرمو
 • ترکوندن: 1. حال کردن 2. خوردن اکستسی و به مهمانی رفتن
 • ترکمون: آدم ضایع
 • تریپ: (تیریپ) مدل - برنامه - قیافه
 • تَگری زدن: بالا آوردن بعد از الکل یا سیگاری
 • توباغ نبودن: در جریان نبودن-حواس پرت بودن
 • تو نخ چیزی بودن: تو فکر چیزی بودن
 • تو کار چیزی بودن: دنبال چیزی گشتن
 • توکار کسی بودن: وقتی یه نفر سعی میکنه مخ کسی و بزنه میگن تو کارشه
 • تو کف چیزی بودن: تعجب از چیزی کردن
 • تو کف کسی بودن: وقتی یه نفر از یکی دیگه خیلی خوشش میاد میگن تو کفشه
 • ته: نهایت
 • تیکه اندختن: متلک انداختن

ج

 • جواد: بی کلاس
 • جک جواد: اسم جمع واسم فعال جواد
 • جیگر: تیکه، دختر یا پسری که از لحاظ جنسی جذاب است. مترادفها: خش گوشت- مامان
 • جوهر: با ارزش، ناب
 • جوجه ای: بچه ای (همون جریان بچه)

چ

 • چکل: داف
 • چس کلاس نزار: یعنی خودتو ان نکن سریع بیا

ح

 • حاجیت: اشاره به شخصی که از این کلمه استفاده میکند

خ

 • خار داره: به کسی که پا نداد میگن
 • خار کردن: شرمنده کردن
 • خبر ده ده: خبری نیست
 • خز: جواد
 • خفن: به معنی بزرگ-زیاد-مهیب
 • خفت کردن: از کسی زورگیری کردن
 • خفه: ببند

د

 • داف: دختره خوشگل
 • داف بازی: دختر بازی
 • دافی: دوست دختر
 • داغ شدن: عصبانی شدن
 • در داف: دخترها
 • در دیزی باره: وقت واسه دزدی مناسبه
 • دمبه: کسی که خیلی تنبل است
 • دمت قیژ: دمت گرم
 • دمت (ش ،م،...) گرم: دستت (ش،م،...) درد نکنه
 • دم کسی را دیدن: حق حساب را دادن
 • دهن کسی کف کرد: از حرف زدن خسته شد
 • دمشو ببین: باهاش راه بیا

ر

 • راه نداد: پا نداد
 • راس و ریس کردن: حل کردن
 • ره ده ده: تموم شدن-به آخر رسیدن
 • ردش کن: بپیچونش

ز

 • زاقارت: ضایع-سه
 • زارت: (زرت) 1. زرشک 2.به سرعت (زارتی زد تو گوشم)
 • زارت غمسون شدن: ازبین رفتن-حالگیری شدن
 • زپرشک: زرشک
 • زرید: زر زد-حرف مفت زد
 • زید: دوست دختر، دوست پسر

سین

 • سریش: کنه
 • سنم: آشنایی
 • سوتی: ضایع
 • سولاخ: سوراخ
 • سه: ضایع
 • سه سوت: سریع

شین

 • شاخ نشو: پررو نشو
 • شاخ شدن: خود را دخیل کردن یا بدون دعوت جایی رفتن
 • شستن: حال گیری- تخلیه
 • شصت تیر: با سرعت
 • شکلات: کسی که فقط حرف دعوا را میزند ولی جیگر دعوا را ندارد
 • شلیمف: تنبل
 • شیلنگ: دراز
 • شوگر مامی: زن مسن ثروتمند که با پسران جوان وارد رابطه می شود
 • شوگر ددی: مرد مسن ثروتمند که با دختران جوان وارد رابطه می شود
 • شوگر بیبی: جوانانی که با زن/مرد مسن ثروتمند وارد رابطه می شوند

ضاد

 • ضایع: خراب
 • ضد حال زدن: حال گیری کردن - به کسی که همه برنامه را خراب میکند گفته میشود

عین

 • علافی: بی کار بودن
 • عمرن(عمرا): به هیچ وجه
 • عمرنات: عمرا
 • عیاش: گنده بازی دراوردن...لات بودن...کاسبی خلاف کردن...کلا به آدمای خلاف میگن

ف

 • فاب: (فابریک) دوست دختر یا دوست پسری که فقط با تو باشد.(مثال: مریم فاب منه = مریم دوست دختر منه که با هیچ کس دیگه نیست)
 • فر دادم: پیچوندم...ازش زدم...کف رفتم
 • فر خوردن: ترسیدن
 • فک زدن: حرف زیاد زدن

کاف

 • کف رفتم: دزدیدم...زدم
 • کاهگل لقد نمیکنم: حرف دارم میزنم، گوش کن
 • کثافت کاری: کاری که از لحاظ عامه مردم خلاف است
 • کرمو: کسی که کرم میریزد.
 • کره کردن: اشتهای بعد سیگاری یا علف
 • کره خوری: غذا خوردن بعد از کره کردن
 • کف کردن: تعجب کردن
 • کلکل کل) معنی ادعای سر بودن در یک مورد خاص بین دو نفر- وقتی دو نفر شروع به تیکه انداختن به هم دیگه میشوند تا یکی کم بیاره
 • کلفت بار کردن: فحشهای گنده بار کردن
 • کم آوردن: جا زدن
 • کنه: کسی که مدام شاخ می شود
 • کراش: کسی که به او علاقه داریم اما نمی داند

گاف

 • گاگول: بچه خنگ
 • گوشت: جیگر
 • گلابی: کسی که تنبل است
 • گلوش گیر کرد: وقتی کسی از کسی خوشش بیاد
 • گنده گوزی کردن: ادعای زیادی کردن
 • گوجه زدن: تگری زدن - شاکی بودن
 • گرخیدن: ترسیدن

لام

 • لاس زدن: صحبت کردن
 • لاس خشکه: لاس زدن بی نتیجه
 • لاوترکوندن: عاشق هم بودن

میم

 • مادر فولاد زره: زشت و بد هیکل در مورد داف
 • ماهم بله: ما هم تو جریانیم
 • مماس بودن: در ارتباط بودن
 • محرض: 100%-حتما
 • مخ زدن: مخ خوردن-عملی که پسر یا دختر برای جذب جنس مخالف(یا موافق)به طرف خود میشود
 • میخ شدن: خیره شدن - گیر دادن

نون

 • نافرم: بد جور
 • نیم رخ گوز فیثاغورث: استعاره از زشتی
 • نکست: همسر و دوست دختر/پسر بعدی

 • هندونه: اسکل-شاسکول
 • هندونه نزار: الکی تعریف نکن

ی

 • یول (یول ممد): اسکل
: برای دریافت مشاوره درباره اصطلاحات کوچه بازاری و خیابانی ایرانی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «اصطلاحات کوچه بازاری و خیابانی ایرانی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید