کد مطلب:  12564 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

Learning-English-3
Learning-English-3

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست ed را به آخر فعل بیافزاییم و اگر فعل بی قاعده باشد می با یست گذشته آن را یاد بگیریم.

 to work   کار کردن

جمع

مفرد

کار کردیم.

We worked.

کار کردم.

I worked.

کار کردید.

You worked.

کار کردی.

You worked.

  

کار کرد. (مذکر)

He worked.

کار کردند.

They worked.

کار کرد. (مؤنث)

She worked.

  

کار کرد. (غیر انسان)

.It worked

 

شکل سؤالی و منفی

برای سؤالی نمودن این زمان از گذشته فعل to do یعنی did استفاده می کنیم. بدینصورت که فعل کمکی did را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار داده و باید توجه داشت که زمان فعل اصلی همواره به شکل ساده  فعل simple form of the verbبر می گردد.

برای منفی نمودن این زمان از فعل کمکی did و کلمه not بعد از آن استفاده می گردد و زمان فعل اصلی هماننند حالت سوالی به شکل ساده فعل مورد استفاده قرار گیرد.

مثال:

او تمام ظرف ها را دیروز شست. (مثبت)

He washed all the dishes yesterday.

آیا او تمام ظرف ها را دیروز شست؟ (سؤالی)

Did he wash all the dishes yesterday.

او تمام ظرف ها را دیروز نشست. (منفی)

He didn’t wash all the dishes yesterday.

دیروز او را دیدم. (مثبت)

I saw him yesterday.

آیا دیروز او را دیدی؟ (سؤالی)

Did you see him yesterday.

دیروزاو را ندیدم. (منفی)

I didn’t see him yesterday.

 موارد کاربرد زمان گذشته ساده:

برای بیان عملی که در وقت معینی در زمان گذشته انجام شده باشد.                                                  I saw him two days ago

 برای بیان عملی که در گذشته تکرار شده باشد و بر عادت یا صفتی دلالت نماید.                                   In the stone age man used weapons made of flint

: برای دریافت مشاوره درباره زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید