کد مطلب:  12914 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

چنانچه کلماتی چون which-who-whom و … بعد از یک اسم و در داخــل جمله قرار گیرند همگی به معنای ( که ) می باشند و ضمیر...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

zamire-mosoli
zamire-mosoli

چنانچه کلماتی چون which-who-whom و بعد از یک اسم و در داخــل جمله قرار گیرند همگی به معنای ( که ) می باشند و ضمیر موصولی محسوب می شوند . در واقع ضمـــایر موصولی متصل کننده دو جمله می باشند بطوریکه یکی از جملات ، توصیف کننده ی اسم جمله ی دیگر می باشد.
The man teaches English. He came by bus

The man who came by bus teaches English

به جمله ای که بعد از اسم می آید و آن را توصیف می کند ، جمله ی وصفی می گویند .

ضمایر موصولی who _ whom

who و whom برای انسان بکار می روند یعنی اسمــی که قبل از آنها می آید ، اشاره به انسان دارد با این تفاوت که who حالت فاعلی دارد ( جانشین اسم می شود ) بنابراین بعد از آن فعل بکـــــار می رود . در حالیکه whom حالت مفعولی داشته ( جانشین مفعول می شود ) بنابراین بعد از آن فاعل می آید .

فعل + who + اسم ( اشاره به انسان )

فاعل + whom + اسم ( اشاره به انسان )

The man who is walking is my brother

The man whom you saw there was my brother

ضمیر موصولی Which

Which بــرای اشیاء بکار می رود بدین معنی که اسمــی که قبـــل از آن قرار مـی گیرد به اشیاء یا حیوانات اشاره دارد .

تذکر: which هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد بدین معنی که پس از آن می توان از فعـل ویا از اسم استفاده کرد .

فعل / فاعل + which + اسم ( اشاره به شیء یا حیوان )

The shirt which he bought is in the room

He bought the shirt which is in the room

تذکر: از that می توان بجای سه کلمه ی who-whom و which استفاده کرد .

The man that is walking is my brother

: برای دریافت مشاوره درباره ضمایر موصولی در زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «ضمایر موصولی در زبان انگلیسی» در کادر زیر بنویسید :

9 - 3 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید