کد مطلب:  4696 
6 نظر
6 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان مازندران به مرکزیت شهر ساری به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان مازندران جهت تماس بین شهری کد یکسان 011 اختصاص داده شد.

آب اسک 011322
آبگرم 011
آری 011
آغوزبن بابل 011
آغوزگله 011
آکند/پنبه زارکتی 011
آلاشت 011
آلوکنده /حاجی محله 011
آمل 011
آهنگرکلا 011
آهنگرکلا/شهدای /دابو/مرزنگو 011
آهودشت 011
آهی محله 011
آیت محله 011
ابوالحسن کلا 011
ابوخیل ارطه 011
اتو 011
اجارستاق 011
اجوارکلا 011
احمدآباد/کلیج 011
ارات بن 011
ارضت 011
ازباران 011
ازنی 011
اسب چین 011
اسب شورپی 011
اسبوکلا 011
اسبوکلا/ولاشد 011
استخرپشت 011
اسرم /جامخانه 011
اسکنده /وازیک 011
اسکومحله /امامزاده عبداله 011
اسلام آباد 011
اطرب /بهزادکلا 011
اکراسر 011
المشیر 011
اله رودبار 011
اله شاه /علی آباد 011
امام /ده 011
امامزاده /قاسم 011
امره 011
امیرآباد 011
امیرآباد/ایزدشهرشرقی 011
امین آباد 011
اناده 011
انارمرز 011
انجیلسی 011
اندوار 011
اندیکلا 011
اوارد 011
اوجاک 011
اوجامحله 011
اوجی آباد 011
اورست /مالخواست 011
اوزکلا 011
اومال /بریجان 011
اهلم /آزادمون 011
ایثارده 011
ایرا 011
ایزدشهرمرکزی 011
ایل وکلا 011
ایوک /بورخیل 011
ایول 011
بائوده سفلی 011
بائیکلا/شهیدآباد 011
بابل 011
بابل پشت 011
بابلسر/دریاکنار/خزرشهر/باقرتنگه 011
بادله 011
بالااحمدچاله پی 011
بالابازیار 011
بالامیرکلا 011
بانصرکلا 011
بایجان 011
بایع کلا 011
برجنده /شرفتی 011
برسه 011
برگه 011
برما 011
بزمین آباد 011
بشل /چاکسر 011
بطاهرکلا 011
بلده 011
بندر/امیرآباد 011
بنفشه ده 011
بورخانی 011
بولی کلا/درویش خیل 011
بهشهر 011
بهنمیر 011
بیزکی 011
بیشه بنه 011
بیشه سر 011
بیشه کلا 011
پائین احمدچاله پی 011
پائین کلا 011
پاجی /میانا 011
پاشاکلاآمل 011
پاشاکلادودانگه 011
پاشاکلاساری 011
پاشاکلاکسلیان 011
پاوند 011
پردمه 011
پردنگون 011
پرکلا 011
پل سفید 011
پل کرات 011
پلور 011
پنبه چوله 011
پنجاب 011
پوروا 011
پوست کلا 011
پول 011
پهناب 011
پهنه کلا 011
پی قلعه 011
پیته نو 011
پیچاکلا 011
پیشنبور 011
پیمود 011
تازه آباد 011
تازه آباد/سپاه 011
تاکر 011
تلمادره 011
تلوک 011
تمسک /سرخکلا 011
تمل 011
تنکابن /خرم آباد 011
تنگه لته 011
تیرکلا/ماچک پشت 011
تیله نو 011
جلیکان علیا 011
جلیل آباد/کراتچال 011
جنت رودبار 011
جواهرده 011
جوربند 011
جویبار 011
چاری 011
چالکرود 011
چالوس 011
چالیسیو 011
چرته 011
چفته کلا 011
چل 011
چلمردی 011
چلندر 011
چمان 011
چمستان 011
چورت 011
حاجی کلابزرگ 011
حریث 011
حسن آباد 011
حسین آباد/لله مرز 011
حسین آباد/لیتکو 011
حمیدآباد 011
حیرت 011
خارکش 011
خال خیل 011
خانه دریا 011
خانه سرمرز 011
خجیرکلا 011
خرم آباد 011
خرماکلا 011
خزرآباد 011
خشت سر 011
خشرودپی 011
خشکرود 011
خطیرکلا/باغدشت 011
خلیل محله 011
خورشید 011
خیرود/مزگاه 011
خیرودکنار/سیدعلی کیا 011
خیره سر 011
دارابکلا 011
دارکلا 011
دازمیرکنده 011
دامیر/دینک 011
درازکلا 011
دراسرا 011
درزی کلا/کریم کلا 011
درزیکلاآخوندی 011
درونکلای شرقی 011
درونکلای غربی 011
دلسم /ویسر 011
دنگ پیا 011
دنگ سرک 011
دوک /زیلت 011
دونا 011
دونکوه 011
دونه چال 011
دونه سر 011
دینارسرا 011
دینان 011
دیوا 011
دیودشت 011
دیوکلا 011
رامسر 011
رئیس آباد 011
رئیس کلا 011
رزکه 011
رزن 011
رستم رود/آکامشهرمخابراتی 011
رستم رود/ایزدشهرغربی 011
رستم کلا 011
رسکت 011
رکابدارکلا 011
رکن کلا 011
رمنت 011
رودبار/اورطشت 011
رودبست 011
رودگر/پل سرا 011
روشن آباد 011
رویان 011
ریحان آباد/ولمازو 011
ریکنده 011
رینه لاریجان 011
زاغمرز 011
زاهدکلا 011
زرگرمحله /آرادکلا 011
زرندین 011
زرین آباد 011
زوارده 011
زیارت کلا 011
زیدسفلی 011
زیراب 011
سائیچ محله 011
ساروپسند 011
ساری 011
سرخ کریه 011
سرخرود 011
سرخکلا/شهرک /فرهنگیان 011
سرکا 011
سرکت 011
سروکلا 011
سعادت آباد 011
سعیدآباد 011
سفیداب 011
سفیدتمشک 011
سلطان محمدطاهر 011
سلمان شهر 011
سلمل 011
سلیاکتی 011
سلیمان آباد 011
سما 011
سمسکنده 011
سنارسفلی 011
سنگ تراشان 011
سنگتاب 011
سنگچال 011
سنگده 011
سوا 011
سوتکلا/دادکلا 011
سوته /فریدون کنار 011356
سوچلما 011
سوربن /برارده 011
سورک آمل 011
سورک ساری 011
سه کیله 011
سیاهدشت 011
سیدابوصالح 011
سیدمحله 011
شارقلت 011
شاندشت /شنگلده /وانا 011
شاه کتی 011
شرفدارکلا 011
شوبکلا/معلم کلا 011
شورکا 011
شومیا 011
شهرک /صنعتی /ساری 011
شهرک /نمک آبرود 011
شهرک صنعتی /آمل 011
شهرک صنعتی /بهشهر 011
شهرک صنعتی /دانیال 011
شهنه کلا 011
شیخ محله 011
شیرخوارکلا 011
شیرکلا 011
شیرگاه 011
شیرود 011
صاحبی 011
صالحان 011
صفرخیل /میارکلا 011
صلاح الدین کلا/ونوش 011
صنایع /چوب /کاغذساری 011
طارسی کلا 011
طالب آملی 011
طبقده 011
طوسکلا/سیاوشکلا 011
طوقدار 011
طوله سرا 011
عالمکلا 011
عالیکلاآهی 011
عباس آباد 011
عبداله آباد 011
عرب خیل 011
عزت الدین 011
عزت /منوچهرکلا 011
عزیزک 011
عسگرآباد 011
عظیمیه چالکش 011
علویکلا 011
علی آباد/آمل 011
علی آباد/ساری 011
علی آباد/عسگرخان 011
عیسی خندق 011
غریب محله 011
فریدون کنار 011356
فریم 011
فریمک 011
فقیه آباد 011
فلورد 011
فولادکلا/پازوار 011
فیروزکلاآمل 011
فیروزکلاچالوس 011
فیروزکنده 011
قائم شهر 011
قائمیه 011
قادیکلاچهاردانگه 011
قادیکلای بزرگ 011
قراخیل 011
قرتیکلا 011
قره تپه 011
قلعه پایان 011
قلعه سر 011
قلعه کش 011
قلعه گردن 011
کاردرکلا 011
کاردگرمحله آمل 011
کاردگرمحله بابل 011
کارکنده 011
کارمزد 011
کاظم بیگی 011
کاظم کلا 011
کترا 011
کتی لته 011
کجور 011
کردکلا/کوهی خیل 011
کردیچال 011
کرسب /مسکوپا 011
کرسی 011
کرفون 011
کرکنار 011
کشتله 011
کشتی سازی /ایران صدرا 011
کشکسرا 011
کشکوه 011
کلا 011
کلارآباد 011
کلاردشت /حسن کیف 011
کلارستاق 011
کلاگرده 011
کلاگرمحله 011
کلت 011
کلوده 011
کله بست 011
کله مرز/رودپشت 011
کله نو 011
کلیج خیل 011
کلیکسر 011
کمانگربرسمنان 011
کمانگرکلا 011
کمربن 011
کمرود 011
کمیشان 011
کنس مرز 011
کنیم 011
کورکورسر 011
کوکده 011
کوهپر 011
کوهسارکنده 011
کوهستان /آسیابسر 011
کیاسرچهاردانگه 011
کیاکلا 011
گالشپل 011
گاوان کلا/سیدکلا 011
گاوبر 011
گتاب 011
گرسماسر 011
گزنک 011
گل علی آباد 011
گلما 011
گلندرود 011
گلوگاه 011
گلوگاه بندپی 011
گله محله سیرجارون 011
گلیجان 011
گلین /چی لی لی سر 011
گنج افروز 011
گویتر 011
گیله کلا/باریک آبسر 011
لاجیم 011
لاریم 011
لاسم 011
لاشک 011
لالا 011
لاویج 011
لتاک 011
لتینگان 011
لرگان 011
لشتو/لزربن 011
لشکنار 011
لله بند 011
لمراسک /تیرتاش /سراج محله 011
لنگر 011
لیماک 011
لیند 011
ماکران 011
ماهفروجک 011
ماهفروزمحله 011
متکازین 011
محمدآباد 011
محمدآباددودانگه 011
محمودآباد 011
مرزن آباد 011
مرزیکلا/بابل کنار 011
مرگاو 011
مرمت 011
مریج محله 011
مزید 011
مشک آباد 011
معلم کلا 011
ملک خیل 011
منطقه اقتصادی /بندر/امیرآباد/ 011
موزیکله 011
مهدی رجه 011
میانده 011
میانگله /چناربن 011
میخران 011
میخساز/کندلوس 011
میررودپشت 011
میناک 011
ناحیه 011
ناندل 011
نانواکلا 011
نج 011
نسن 011
نشتارود 011
نشل 011
نعمت آباد 011
نکا 011
نمار 011
نوا 011
نوائی محله 011
نوذرآباد 011
نور/علمده 011
نوسر 011
نوشهر 011
نوشیروانکلا 011
نیاک 011
نیالا 011
نیچکوه 011
نیرس 011
نیم ور 011
واز 011
ورازان 011
ورسک 011
ورکاده 011
ورکلا/ورندان 011
ورمتون 011
وری 011
وسطی کلاآمل 011
وسطی کلاقائم شهر 011
ولشکلا 011
ولوجا 011
ولوکلا 011
ولی آباد 011
ولیکرودپشت 011
ولیکستان 011
هچیرود/هرطه کلا 011
هریکنده 011
هشتل 011
هلیدشت 011
همراه روستائی /تنکابن /و/توابع 011
همراه روستائی /چالوس /و/توابع 011
همراه روستائی /چالوس /و/توابع 011
همراه روستائی /رامسر/و/توابع 011
همراه روستائی /نکا/و/توابع 011
هولار 011
یالرود 011
یخکش 011
یمچی متوریج 011
یوش 011

 

کاربر گرامی اگر شما دراستان مازندران ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت مازندران فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت مازندران» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید