کد مطلب: 4677 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی
زمان مطالعه: 9 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان رضوی جهت تماس بین شهری کد یکسان 051 اختصاص داده شد.
نام شهرها و توابع کد شهرها و توابع
آب جهان /رهورد 051
آبروان 051
آبرودتربت حيدريه 051
آبرودسبزوار 051
آبقه 051
آبگرگ 051
آبگرم 051
آبينه 051
آريان 051
آزادمنجير 051
آزادوار 051
آزاده ده 051
آق كاريز 051
آلماجوق 051
آلي 051
آهنگ 051
آهنگران 051
ابارش 051
ابدال آباد 051
ابراهيم آبادتربت حيدريه 051
ابراهيم آبادمشهد 051
ابراهيمي 051
ابوچناري 051
احمدآباد/بالاجوين 051
احمدآباد/تبادگان 051
احمدآباد/تربت جام 051
احمدآباد/خزائي 051
احمدآباد/خواف 051
احمدآباد/رشتخوار 051
احمدآباد/سرجام 051
احمدآباد/قوچان 051
احمدآباد/محولات 051
احمدآباد/نيشابور 051
اخلمد 051
اردمه 051
اردوغش 051
ارزنه 051
ارسك 051
ارغا 051
ارگ نوجوي 051
اره آبمال 051
ازغد 051
ازغند 051
استاج 051
استاد 051
استاي 051
استايش 051
استير 051
اسجيل 051
اسحاق آبادتربت حيدريه 051
اسحاق آبادنيشابور 051
اسدآباد/خواف 051
اسدآباد/دربندي 051
اسدآبادرخ 051
اسفيز 051
اسفيوخ 051
اسلام آباد/تربت حيدريه 051
اسلام آباد/نيشابور 051
اسلاميه 051
اسماعيل آباد/گرجي 051
افچنگ 051
اقرعليا 051
اكبرآباد/رشتخوار 051
اكبرآبادريوش 051
المجوق 051
النگ امان آباد 051
الهيان 051
امام /تقي 051
امام ورديخان 051
امامقلي 051
امان آباد 051
امرغان سفلي 051
امغان 051
انابد 051
انارستانك /خانيك برون 051
انداد 051
انداده 051
اوارشك 051
اوندر 051
ايده ليك 051
ايزي 051
ايورتربت حيدريه 051
باب الحكم 051
باجگيران 051
باخرز 051
بار 051
باسفر 051
باشتين 051
باغ خيرات 051
باغ عباسي 051
باغ كشمير 051
باغجر 051
باغستان 051
باغشن گچ 051
باغشن نيشابور 051
بايگ 051
بتو 051
بجدن تكاب 051
بجدن خواشد 051
بجستان 051
بجنو 051
بداغ آباد 051
برآباد/تربت حيدريه 051
برآباد/سبزوار 051
برازق 051
براكوه 051
برج قلعه 051
برجك 051
بردسكن 051
برزش آباد 051
برزنون 051
برزو 051
برس 051
برغمد 051
برقبان 051
برود/علي آباد 051
برون 051
بزجاني 051
بزد 051
بزق 051
بزنگان 051
بزوشك 051
بشرآباد 051
بشرويه 051
بشنج 051
بقمج 051
بقيع 051
بلقان آباد 051
بندازبك 051
بندديوان 051
بندقرا 051
بني تاك 051
بنياباد 051
بوري آباد 051
بوژآباد 051
بوژان 051
بوژمهران 051
بهار 051
بهارستان 051
بهدادين 051
بهمن جان سفلي 051
بهمن جان عليا 051
بياس آباد 051
بيد 051
بيدخت 051
بيدسكان 051
بيدوي 051
بيزه 051
بيگ نظر 051
بيگلر 051
بيمرغ 051
بينالود 051
پالكانلو 051
پركند 051
پرمه /فارمد 051
پس كمر 051
پشته 051
پطرو 051
پل بند 051
پيوه ژن 051
تاج الدين 051
تام ميرزاحسن 051
تايباد 051
تبادگان 051
تپه سلام 051
تپه ميراحمد 051
تربت جام 051
تربت حيدريه 051
تربقان 051
تقي آباد 051
تقي آبادكلات 051
تكمار 051
تگن 051
تلخ بخش 051
تندك 051
تنگل شورعليا 051
تنورچه 051
تورانه 051
تولي /بختيار 051
توندر 051
تيرگان 051
تيزآب 051
تيمنك /عليا/سفلي 051
جابوز 051
جاغرق 051
جردوي 051
جزين 051
جشن آباد 051
جعفرآباد/تربت جام 051
جعفرآباد/زاوه 051
جعفرآباد/كاشمر 051
جعفريه 051
جغتاي 051
جغري 051
جلال آباد 051
جلمبادان 051
جلين 051
جنت آباد/تربت جام 051
جنت آباد/جنگل 051
جنت آباد/محولات 051
جنداب 051
جنگل 051
جواديه 051
جوزان /شيرزن 051
جوزقان 051
جهان آباد 051
جيزآباد 051
جيلو 051
جيم آباد 051
چاپشلو 051
چاله زرد 051
چاه زول 051
چاه سالار 051
چاه نسر 051
چاهشك 051
چاهشورك 051
چاهك 051
چخماق 051
چرمشهر 051
چرو 051
چزگ 051
چشام 051
چشمه گل 051
چقر 051
چكودر 051
چگنه سفلي 051
چمگرد 051
چمن آباد 051
چناران 051
چناران نيشابور 051
چنارتربت حيدريه 051
چنارقوچان 051
چنارك 051
چنارمشهد 051
چنبرجوق 051
چهاربرج مشهد 051
چهاربرجي تايباد 051
چهارده 051
چهچهه /پائين ده 051
چهچهه كلات 051
چيتگر 051
حاتم قلعه 051
حاجي آباد/تربت جام 051
حاجي آباد/تربت حيدريه 051
حاجي آباد/خواف 051
حاجي آباد/نيشابور 051
حاجي بيگي 051
حارث آباد 051
حسن آباد/بردسكن 051
حسن آباد/پائين 051
حسن آباد/تربت جام 051
حسن آباد/خواف 051
حسن آباد/درگز 051
حسن آباد/صوفي 051
حسن آباد/قوچان 051
حسن آباد/محولات 051
حسن آباد/نيشابور 051
حسين آباد/جنگل 051
حسين آباد/چنگه عباسي 051
حسين آباد/رازون 051
حسين آباد/رحيم خان 051
حسين آباد/سرجام 051
حسين آباد/شامكان 051
حسين آباد/قرقي 051
حسين آباد/كاريون 051
حسين آباد/ميرزامومن 051
حسين آباد/ناوي 051
حسيني 051
حصارتربت حيدريه 051
حصارزبرخان 051
حصارسرخ /سرآسياب سوران 051
حصارسرخ نيشابور 051
حصارمشهد 051
حكم آباد 051
حكيم آباد 051
حوض سرخ 051
خانكوك 051
خانلق 051
خانيك بشرويه /يگي 051
خانيك تربت حيدريه 051
خرسف 051
خرگرد 051
خرم آباد/تربت جام 051
خرم آباد/سبزوار 051
خرم آباد/قوچان 051
خرم /عماديه 051
خرمبك /سه چوب 051
خروعليا 051
خسروآباد 051
خسروجرد 051
خشت 051
خضربيگ 051
خلق آباد 051
خليل آباد 051
خمارتاش 051
خواجه آباد 051
خواف 051
خور/بيجورد 051
خورعليا 051
خوشدره 051
خيرآباد/تايباد 051
خيرآباد/تربت جام 051
خيرآباد/تربت حيدريه 051
خيرآباد/خواف 051
خيرآباد/سبزوار 051
داغدار 051
داغي 051
داغيان 051
دافي 051
داودلي 051
داورزن 051
درازآب تربت جام 051
درخت بيد 051
دررود 051
درزآب 051
درفك 051
درگز 051
درونه 051
دزق 051
دستجردآقابزرگ 051
دستجردطاقانكوه 051
دوسنگ 051
دوغ آباد 051
دوغائي 051
دولت آباد/تربت جام 051
دولت آباد/تربت حيدريه 051
دولت آباد/رشتخوار 051
دولت آباد/سبزوار 051
دولت آباد/قوچان 051
دوين /چنارسوخته 051
ده امام 051
ده برزو 051
ده پائين 051
ده سرخ 051
ده غيبي 051
ده ميان 051
دهبار 051
دهرود/گرجي سفلي /همت آباد 051
دهنو/سبزوار 051
دهنوتلخي 051
ديزاديز/كچلانلو 051
ديزباد 051
ديزبادعليا 051
ديسفان 051
ديش ديش 051
رادكان 051
رامشين 051
راه چمن 051
رئيسي 051
رباط جز 051
رباط سرپوش 051
رباط سفيد 051
رباط سمنگان 051
رباط سنگ 051
رحمت آباد/تربت جام 051
رحمت آباد/تربت حيدريه 051
رحمت آباد/سبزوار 051
رخنه گل 051
رزدآب 051
رزق آباد 051
رزگ 051
رشتخوار 051
رضوان 051
رقه 051
ركن آباد 051
روچي 051
روح آباد/تربت حيدريه 051
روح آباد/نيشابور 051
رودخانه 051
رودمعجن 051
روشن آباد 051
روشناوند 051
رونج 051
رهن 051
رهن كاريز/كفكي 051
رياب 051
ريگان 051
ريگي /زمه 051
ريوش 051
ريوند 051
زاوه 051
زاوين 051
زرقان 051
زركك 051
زرمهر 051
زشك 051
زمند 051
زنگانلو 051
زورآباد 051
زهان 051
زيبد 051
زيدانلو 051
زيرآباد 051
زيرجان 051
زيرك آباد 051
زين آباد 051
زيندانلو 051
ژرف 051
ساق 051
ساقي بيك 051
سالارآباد 051
سالاري 051
سبزوار 051
سده خواف 051
سرآسياب 051
سربالا 051
سرچاه 051
سرحوضك 051
سرخ آباد 051
سرخس 051
سردشت 051
سردق 051
سرغايه 051
سرك 051
سرگلان 051
سرند 051
سروآباد/بازمرگي 051
سرهنگ 051
سريده 051
سعادت آباد 051
سعدالدين 051
سعديه 051
سفيدسنگ 051
سقي 051
سلامي 051
سلطان آباد 051
سلطان آبادسبزوار 051
سلطان آبادنمك 051
سلطان ميدان 051
سلمان /خليل آباد 051
سلوگرد/محسن آباد 051
سليماني مشهد 051
سليماني ميان جلگه 051
سليماني نيشابور 051
سملخون 051
سميع آباد 051
سنقرآباد 051
سنگ بست 051
سنگان بالا 051
سنگان پائين 051
سنگر 051
سنگل آباد 051
سنو 051
سوران 051
سورستان 051
سويز 051
سهل آباد 051
سيجاوند 051
سيدآبادچناران 051
سيدآبادسبزوار 051
سيدآبادنيشابور 051
سير 051
سيف آباد 051
سيوكي 051
شاداب 051
شادمهر 051
شارك 051
شامكان 051
شانديز 051
شاهرگ 051
شاهين عليا 051
شترك 051
ششتمد 051
شعبه 051
شغل آباد 051
شفيع 051
شفيع آباد 051
شم آباد 051
شمس آبادتربت حيدريه 051
شمس آبادسبزوار 051
شوراب 051
شوررود 051
شورستان 051
شورگشت 051
شوري بزرگ /رشيدآباد 051
شورياب 051
شوي 051
شهرآباد/بردسكن 051
شهرآباد/نيشابور 051
شهر/طوس /فردوسي 051
شهرستانك 051
شهرصنعتي /سبزوار 051
شهرفيروزه 051
شهرك /امام /خميني 051
شهرك /خواف 051
شهرك /رضوي 051
شهرك /صنعتي /طوس 051
شهرك /صنعتي /كلات 051
شهرك صنعتي /كاشمر 051
شهرك صنعتي /كاويان 051
شهركهنه 051
شهن آباد 051
شهوار 051
شهيد/هنرمند 051
شيخ لو 051
شيرتپه 051
شيرخان 051
شيليگان 051
صالح آباد 051
صدخرو 051
صفي آبادتربت حيدريه 051
صمديه 051
صنوبر 051
صومعه 051
صيدآباد 051
طالبي 051
طبس 051
طرسك 051
طرق 051
طرقبه 051
ظاهرآبادبردسكن 051
عارف آباد 051
عباس آباد 051
عباس آبادخواف 051
عباس آبادفراميشان 051
عباس آبادقندي 051
عباس آبادملك 051
عبدآباد 051
عبداله آبادنيشابور 051
عبداله گيو 051
عبدل آبادتربت حيدريه 051
عبدل آبادسبزوار 051
عبس آباد 051
عزيزآباد 051
عسگريه 051
عشرت آباد/ممرآباد 051
عشق آبادفريمان 051
عشق آبادنيشابور 051
عطائيه 051
عظيم آباد 051
علاقه 051
علي آباد/خواف 051
علي آباد/سياسك 051
علي آباددامن 051
علي آبادشور 051
علي آبادفيض آباد 051
علي آبادقوچان 051
علي آبادكشمر 051
عليك تربت حيدريه 051
عليك سبزوار 051
عمارت 051
عنبرسرا 051
غني آباد 051
فاردق 051
فاز 051
فايندر 051
فتح آبادارسك 051
فتح آبادتربت حيدريه 051
فتح آبادفردوس 051
فخرآبادتربت حيدريه 051
فخرآبادخواف 051
فخرداود 051
فدافن 051
فدرد 051
فديشه 051
فديهه 051
فراشيان 051
فرخار 051
فرخان 051
فرخد 051
فرخك 051
فردوس 051
فرزنه 051
فرشه 051
فرگ 051
فرمان آباد 051
فرهادگرد 051
فريزي 051
فريمان 051
فريمانه 051
فسنقر 051
فودنجان 051
فوشنجان 051
فهندر 051
فهنه 051
فيض آبادتربت حيدريه 051
فيض آبادداورزن 051
قادرآباد 051
قازان بيك 051
قازقان 051
قاسم آباد/بزرگ 051
قاسم آباد/دهنه 051
قاسم آبادتربيت حيدريه 051
قاسم آبادفردوس 051
قدمگاه 051
قراچه 051
قره باغ فيروزه 051
قره شاه وردي 051
قره قلي 051
قره قويونلو 051
قزل قارشي 051
قصون 051
قطن آباد 051
قلعه آقاحسن 051
قلعه باخزر 051
قلعه بالا 051
قلعه جوق 051
قلعه سرخ باخرز 051
قلعه سرخ تربت جام 051
قلعه شير 051
قلعه گك 051
قلعه نو/شفيع آباد 051
قلعه نوجمشيد 051
قلعه نوروداب 051
قلعه نوصفي آباد 051
قلعه نوكلات 051
قلعه نومشهد 051
قلعه ني 051
قلعه يزدان 051
قلندرآباد 051
قله زو 051
قوچ پلنگ 051
قوچان 051
قوژد 051
قوش خزاعي /قوش عليجان 051
قوش سربوزي 051
قوش عظيم 051
قياص آباد 051
كاخك 051
كارخانه /قند/فريمان 051
كارخانه /قندجوين 051
كاريز 051
كاريزحاج محمدجان 051
كاريزك خليل آباد 051
كاريزك ناگهاني 051
كاريزكهندل 051
كاريزنو 051
كاسف 051
كاشمر 051
كاظم آباد 051
كاظم آباد 051
كافج 051
كال چغوكي 051
كال زركش 051
كال شور/تپه خان 051
كالو 051
كامه عليا 051
كاهوچناران 051
كاهودرگز 051
كاهه 051
كاهيجه 051
كبودان 051
كت 051
كته شمشيرسفلي 051
كته شمشيرعليا 051
كچولي 051
كدكن 051
كراب 051
كرات 051
كرديان 051
كرناوه شيرين 051
كرند 051
كريز 051
كريم آباد 051
كريم آبادكلات 051
كسرينه 051
كسكن 051
كشكك 051
كلات تربت حيدريه 051
كلات نادر 051
كلاته اله نظر 051
كلاته بزرگ 051
كلاته پايه 051
كلاته تيركمان 051
كلاته زنگنه 051
كلاته شادي 051
كلاته صوفي 051
كلاته عرب 051
كلاته علي زينل 051
كلاته محمدجان 051
كلاته مزينان 051
كلاته ملامحمد/قاچكانلو 051
كلاته ميمري 051
كلاته نو 051
كلاته نوبهار 051
كلوخي 051
كليدر 051
كميز 051
كندرخليل آباد 051
كندكلي 051
كنگ 051
كنگ عليا 051
كنه بيست 051
كورده 051
كوشه بردسكن 051
كوشه كوه سرخ 051
كوه آباد 051
كوه سخت 051
كوه سفيد 051
كهنه 051
كهنه فرود 051
كيذور 051
گاج 051
گراخك 051
گرماب تربت حيدريه 051
گرماب نيشابور 051
گروقوچان 051
گرومشهد 051
گرينه 051
گستج 051
گلبو 051
گلبهار 051
گلسرا 051
گلشن آباد 051
گلمكان 051
گمرك دوغارون 051
گناباد 051
گنبدلي 051
گوارشك 051
گوجه 051
گوجي 051
گوش 051
گوش لاغر 051
گيسور 051
لائين نو 051
لطف آبادقوچان 051
لطف آبادنيشابور 051
مارشك 051
ماروسك 051
ماريان /زاك 051
مايان 051
مجتمع /فولاد/نيشابور 051
مچ 051
محسن آباد 051
محمدآبادتربت جام 051
محمدآبادرشتخوار 051
محمدآبادقوچان 051
محمدآبادگفت 051
محمدتقي بيگ 051
محمدولي بيك 051
محمودآبادسفلي 051
محمودآبادعليا 051
مرزان 051
مرغزار 051
مرنديز 051
مزار 051
مزداوند 051
مزرج 051
مزرعه شيخ 051
مزينان 051
مژن آباد 051
مشكان 051
مشكانلو 051
مشهد 051
مشهدريزه 051
مظفرآباد 051
معتمديه 051
معدن /زغال سنگ 051
معدن سنگان 051
معدن فيروزه 051
مغان 051
مقصودآباد 051
مقيسه 051
مكي 051
ملك آبادتربت حيدريه 051
ملك آبادمشهد 051
ملوند 051
مميزآب تربت جام 051
منصوري 051
موچنان 051
موچنان 051
موسي آباد 051
موشك 051
مومن آباد 051
مهدي آبادرشتخوار 051
مهدي آبادكاشمر 051
مهر 051
مهرآباد 051
مهران كوشك 051
مهنه 051
مهويد 051
مياب 051
ميامي 051
مياندهي فريمان 051
مياندهي فيض آباد 051
ميرآباد 051
ناظريه 051
نامق 051
نامن 051
ناي 051
نريماني 051
نزل آباد 051
نسر 051
نشتيفان 051
نصرآباد 051
نصيرآباد 051
نعتو 051
نقاب تربت حيدريه 051
نقاب سبزوار 051
نقندر 051
نوبهار 051
نوخندان 051
نوده انقلاب 051
نوده /بيهود 051
نوده پشنگ 051
نوده تربت جام 051
نودهان 051
نوروزآباد 051
نوسرانوميري 051
نوق تربت حيدريه 051
نوق خواف 051
نهالدان 051
نيازآباد 051
نيرآباد/توزنده جان كهنه ونو 051
نيشابور 051
نيگنان 051
نيل آباد 051
ويراني 051
هاشم آباد 051
هدايت آباد 051
هدك /سربرج 051
هزارخوشه 051
هفت خانه 051
همائي 051
همت آبادتربت جام 051
همت آبادزماني 051
همت آبادشهركهنه 051
همت آبادفيض آباد 051
هندل آباد 051
يادگار 051
ياس تپه 051
ياقوتين 051
يحيي آباد 051
يدك 051
يك لنگي عليا 051
يكه پسته 051
يكه توت 051
ينگجه 051
ينگه قلعه /شمس 051
يوسفخان 051
يونسي 051
کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت