کد مطلب:  4677 
3 نظر
3 نظر
زمان مطالعه: 9 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 9 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان رضوی جهت تماس بین شهری کد یکسان 051 اختصاص داده شد.

نام شهرها و توابع کد شهرها و توابع
آب جهان /رهورد 051
آبروان 051
آبرودتربت حیدریه 051
آبرودسبزوار 051
آبقه 051
آبگرگ 051
آبگرم 051
آبینه 051
آریان 051
آزادمنجیر 051
آزادوار 051
آزاده ده 051
آق کاریز 051
آلماجوق 051
آلی 051
آهنگ 051
آهنگران 051
ابارش 051
ابدال آباد 051
ابراهیم آبادتربت حیدریه 051
ابراهیم آبادمشهد 051
ابراهیمی 051
ابوچناری 051
احمدآباد/بالاجوین 051
احمدآباد/تبادگان 051
احمدآباد/تربت جام 051
احمدآباد/خزائی 051
احمدآباد/خواف 051
احمدآباد/رشتخوار 051
احمدآباد/سرجام 051
احمدآباد/قوچان 051
احمدآباد/محولات 051
احمدآباد/نیشابور 051
اخلمد 051
اردمه 051
اردوغش 051
ارزنه 051
ارسک 051
ارغا 051
ارگ نوجوی 051
اره آبمال 051
ازغد 051
ازغند 051
استاج 051
استاد 051
استای 051
استایش 051
استیر 051
اسجیل 051
اسحاق آبادتربت حیدریه 051
اسحاق آبادنیشابور 051
اسدآباد/خواف 051
اسدآباد/دربندی 051
اسدآبادرخ 051
اسفیز 051
اسفیوخ 051
اسلام آباد/تربت حیدریه 051
اسلام آباد/نیشابور 051
اسلامیه 051
اسماعیل آباد/گرجی 051
افچنگ 051
اقرعلیا 051
اکبرآباد/رشتخوار 051
اکبرآبادریوش 051
المجوق 051
النگ امان آباد 051
الهیان 051
امام /تقی 051
امام وردیخان 051
امامقلی 051
امان آباد 051
امرغان سفلی 051
امغان 051
انابد 051
انارستانک /خانیک برون 051
انداد 051
انداده 051
اوارشک 051
اوندر 051
ایده لیک 051
ایزی 051
ایورتربت حیدریه 051
باب الحکم 051
باجگیران 051
باخرز 051
بار 051
باسفر 051
باشتین 051
باغ خیرات 051
باغ عباسی 051
باغ کشمیر 051
باغجر 051
باغستان 051
باغشن گچ 051
باغشن نیشابور 051
بایگ 051
بتو 051
بجدن تکاب 051
بجدن خواشد 051
بجستان 051
بجنو 051
بداغ آباد 051
برآباد/تربت حیدریه 051
برآباد/سبزوار 051
برازق 051
براکوه 051
برج قلعه 051
برجک 051
بردسکن 051
برزش آباد 051
برزنون 051
برزو 051
برس 051
برغمد 051
برقبان 051
برود/علی آباد 051
برون 051
بزجانی 051
بزد 051
بزق 051
بزنگان 051
بزوشک 051
بشرآباد 051
بشرویه 051
بشنج 051
بقمج 051
بقیع 051
بلقان آباد 051
بندازبک 051
بنددیوان 051
بندقرا 051
بنی تاک 051
بنیاباد 051
بوری آباد 051
بوژآباد 051
بوژان 051
بوژمهران 051
بهار 051
بهارستان 051
بهدادین 051
بهمن جان سفلی 051
بهمن جان علیا 051
بیاس آباد 051
بید 051
بیدخت 051
بیدسکان 051
بیدوی 051
بیزه 051
بیگ نظر 051
بیگلر 051
بیمرغ 051
بینالود 051
پالکانلو 051
پرکند 051
پرمه /فارمد 051
پس کمر 051
پشته 051
پطرو 051
پل بند 051
پیوه ژن 051
تاج الدین 051
تام میرزاحسن 051
تایباد 051
تبادگان 051
تپه سلام 051
تپه میراحمد 051
تربت جام 051
تربت حیدریه 051
تربقان 051
تقی آباد 051
تقی آبادکلات 051
تکمار 051
تگن 051
تلخ بخش 051
تندک 051
تنگل شورعلیا 051
تنورچه 051
تورانه 051
تولی /بختیار 051
توندر 051
تیرگان 051
تیزآب 051
تیمنک /علیا/سفلی 051
جابوز 051
جاغرق 051
جردوی 051
جزین 051
جشن آباد 051
جعفرآباد/تربت جام 051
جعفرآباد/زاوه 051
جعفرآباد/کاشمر 051
جعفریه 051
جغتای 051
جغری 051
جلال آباد 051
جلمبادان 051
جلین 051
جنت آباد/تربت جام 051
جنت آباد/جنگل 051
جنت آباد/محولات 051
جنداب 051
جنگل 051
جوادیه 051
جوزان /شیرزن 051
جوزقان 051
جهان آباد 051
جیزآباد 051
جیلو 051
جیم آباد 051
چاپشلو 051
چاله زرد 051
چاه زول 051
چاه سالار 051
چاه نسر 051
چاهشک 051
چاهشورک 051
چاهک 051
چخماق 051
چرمشهر 051
چرو 051
چزگ 051
چشام 051
چشمه گل 051
چقر 051
چکودر 051
چگنه سفلی 051
چمگرد 051
چمن آباد 051
چناران 051
چناران نیشابور 051
چنارتربت حیدریه 051
چنارقوچان 051
چنارک 051
چنارمشهد 051
چنبرجوق 051
چهاربرج مشهد 051
چهاربرجی تایباد 051
چهارده 051
چهچهه /پائین ده 051
چهچهه کلات 051
چیتگر 051
حاتم قلعه 051
حاجی آباد/تربت جام 051
حاجی آباد/تربت حیدریه 051
حاجی آباد/خواف 051
حاجی آباد/نیشابور 051
حاجی بیگی 051
حارث آباد 051
حسن آباد/بردسکن 051
حسن آباد/پائین 051
حسن آباد/تربت جام 051
حسن آباد/خواف 051
حسن آباد/درگز 051
حسن آباد/صوفی 051
حسن آباد/قوچان 051
حسن آباد/محولات 051
حسن آباد/نیشابور 051
حسین آباد/جنگل 051
حسین آباد/چنگه عباسی 051
حسین آباد/رازون 051
حسین آباد/رحیم خان 051
حسین آباد/سرجام 051
حسین آباد/شامکان 051
حسین آباد/قرقی 051
حسین آباد/کاریون 051
حسین آباد/میرزامومن 051
حسین آباد/ناوی 051
حسینی 051
حصارتربت حیدریه 051
حصارزبرخان 051
حصارسرخ /سرآسیاب سوران 051
حصارسرخ نیشابور 051
حصارمشهد 051
حکم آباد 051
حکیم آباد 051
حوض سرخ 051
خانکوک 051
خانلق 051
خانیک بشرویه /یگی 051
خانیک تربت حیدریه 051
خرسف 051
خرگرد 051
خرم آباد/تربت جام 051
خرم آباد/سبزوار 051
خرم آباد/قوچان 051
خرم /عمادیه 051
خرمبک /سه چوب 051
خروعلیا 051
خسروآباد 051
خسروجرد 051
خشت 051
خضربیگ 051
خلق آباد 051
خلیل آباد 051
خمارتاش 051
خواجه آباد 051
خواف 051
خور/بیجورد 051
خورعلیا 051
خوشدره 051
خیرآباد/تایباد 051
خیرآباد/تربت جام 051
خیرآباد/تربت حیدریه 051
خیرآباد/خواف 051
خیرآباد/سبزوار 051
داغدار 051
داغی 051
داغیان 051
دافی 051
داودلی 051
داورزن 051
درازآب تربت جام 051
درخت بید 051
دررود 051
درزآب 051
درفک 051
درگز 051
درونه 051
دزق 051
دستجردآقابزرگ 051
دستجردطاقانکوه 051
دوسنگ 051
دوغ آباد 051
دوغائی 051
دولت آباد/تربت جام 051
دولت آباد/تربت حیدریه 051
دولت آباد/رشتخوار 051
دولت آباد/سبزوار 051
دولت آباد/قوچان 051
دوین /چنارسوخته 051
ده امام 051
ده برزو 051
ده پائین 051
ده سرخ 051
ده غیبی 051
ده میان 051
دهبار 051
دهرود/گرجی سفلی /همت آباد 051
دهنو/سبزوار 051
دهنوتلخی 051
دیزادیز/کچلانلو 051
دیزباد 051
دیزبادعلیا 051
دیسفان 051
دیش دیش 051
رادکان 051
رامشین 051
راه چمن 051
رئیسی 051
رباط جز 051
رباط سرپوش 051
رباط سفید 051
رباط سمنگان 051
رباط سنگ 051
رحمت آباد/تربت جام 051
رحمت آباد/تربت حیدریه 051
رحمت آباد/سبزوار 051
رخنه گل 051
رزدآب 051
رزق آباد 051
رزگ 051
رشتخوار 051
رضوان 051
رقه 051
رکن آباد 051
روچی 051
روح آباد/تربت حیدریه 051
روح آباد/نیشابور 051
رودخانه 051
رودمعجن 051
روشن آباد 051
روشناوند 051
رونج 051
رهن 051
رهن کاریز/کفکی 051
ریاب 051
ریگان 051
ریگی /زمه 051
ریوش 051
ریوند 051
زاوه 051
زاوین 051
زرقان 051
زرکک 051
زرمهر 051
زشک 051
زمند 051
زنگانلو 051
زورآباد 051
زهان 051
زیبد 051
زیدانلو 051
زیرآباد 051
زیرجان 051
زیرک آباد 051
زین آباد 051
زیندانلو 051
ژرف 051
ساق 051
ساقی بیک 051
سالارآباد 051
سالاری 051
سبزوار 051
سده خواف 051
سرآسیاب 051
سربالا 051
سرچاه 051
سرحوضک 051
سرخ آباد 051
سرخس 051
سردشت 051
سردق 051
سرغایه 051
سرک 051
سرگلان 051
سرند 051
سروآباد/بازمرگی 051
سرهنگ 051
سریده 051
سعادت آباد 051
سعدالدین 051
سعدیه 051
سفیدسنگ 051
سقی 051
سلامی 051
سلطان آباد 051
سلطان آبادسبزوار 051
سلطان آبادنمک 051
سلطان میدان 051
سلمان /خلیل آباد 051
سلوگرد/محسن آباد 051
سلیمانی مشهد 051
سلیمانی میان جلگه 051
سلیمانی نیشابور 051
سملخون 051
سمیع آباد 051
سنقرآباد 051
سنگ بست 051
سنگان بالا 051
سنگان پائین 051
سنگر 051
سنگل آباد 051
سنو 051
سوران 051
سورستان 051
سویز 051
سهل آباد 051
سیجاوند 051
سیدآبادچناران 051
سیدآبادسبزوار 051
سیدآبادنیشابور 051
سیر 051
سیف آباد 051
سیوکی 051
شاداب 051
شادمهر 051
شارک 051
شامکان 051
شاندیز 051
شاهرگ 051
شاهین علیا 051
شترک 051
ششتمد 051
شعبه 051
شغل آباد 051
شفیع 051
شفیع آباد 051
شم آباد 051
شمس آبادتربت حیدریه 051
شمس آبادسبزوار 051
شوراب 051
شوررود 051
شورستان 051
شورگشت 051
شوری بزرگ /رشیدآباد 051
شوریاب 051
شوی 051
شهرآباد/بردسکن 051
شهرآباد/نیشابور 051
شهر/طوس /فردوسی 051
شهرستانک 051
شهرصنعتی /سبزوار 051
شهرفیروزه 051
شهرک /امام /خمینی 051
شهرک /خواف 051
شهرک /رضوی 051
شهرک /صنعتی /طوس 051
شهرک /صنعتی /کلات 051
شهرک صنعتی /کاشمر 051
شهرک صنعتی /کاویان 051
شهرکهنه 051
شهن آباد 051
شهوار 051
شهید/هنرمند 051
شیخ لو 051
شیرتپه 051
شیرخان 051
شیلیگان 051
صالح آباد 051
صدخرو 051
صفی آبادتربت حیدریه 051
صمدیه 051
صنوبر 051
صومعه 051
صیدآباد 051
طالبی 051
طبس 051
طرسک 051
طرق 051
طرقبه 051
ظاهرآبادبردسکن 051
عارف آباد 051
عباس آباد 051
عباس آبادخواف 051
عباس آبادفرامیشان 051
عباس آبادقندی 051
عباس آبادملک 051
عبدآباد 051
عبداله آبادنیشابور 051
عبداله گیو 051
عبدل آبادتربت حیدریه 051
عبدل آبادسبزوار 051
عبس آباد 051
عزیزآباد 051
عسگریه 051
عشرت آباد/ممرآباد 051
عشق آبادفریمان 051
عشق آبادنیشابور 051
عطائیه 051
عظیم آباد 051
علاقه 051
علی آباد/خواف 051
علی آباد/سیاسک 051
علی آباددامن 051
علی آبادشور 051
علی آبادفیض آباد 051
علی آبادقوچان 051
علی آبادکشمر 051
علیک تربت حیدریه 051
علیک سبزوار 051
عمارت 051
عنبرسرا 051
غنی آباد 051
فاردق 051
فاز 051
فایندر 051
فتح آبادارسک 051
فتح آبادتربت حیدریه 051
فتح آبادفردوس 051
فخرآبادتربت حیدریه 051
فخرآبادخواف 051
فخرداود 051
فدافن 051
فدرد 051
فدیشه 051
فدیهه 051
فراشیان 051
فرخار 051
فرخان 051
فرخد 051
فرخک 051
فردوس 051
فرزنه 051
فرشه 051
فرگ 051
فرمان آباد 051
فرهادگرد 051
فریزی 051
فریمان 051
فریمانه 051
فسنقر 051
فودنجان 051
فوشنجان 051
فهندر 051
فهنه 051
فیض آبادتربت حیدریه 051
فیض آبادداورزن 051
قادرآباد 051
قازان بیک 051
قازقان 051
قاسم آباد/بزرگ 051
قاسم آباد/دهنه 051
قاسم آبادتربیت حیدریه 051
قاسم آبادفردوس 051
قدمگاه 051
قراچه 051
قره باغ فیروزه 051
قره شاه وردی 051
قره قلی 051
قره قویونلو 051
قزل قارشی 051
قصون 051
قطن آباد 051
قلعه آقاحسن 051
قلعه باخزر 051
قلعه بالا 051
قلعه جوق 051
قلعه سرخ باخرز 051
قلعه سرخ تربت جام 051
قلعه شیر 051
قلعه گک 051
قلعه نو/شفیع آباد 051
قلعه نوجمشید 051
قلعه نوروداب 051
قلعه نوصفی آباد 051
قلعه نوکلات 051
قلعه نومشهد 051
قلعه نی 051
قلعه یزدان 051
قلندرآباد 051
قله زو 051
قوچ پلنگ 051
قوچان 051
قوژد 051
قوش خزاعی /قوش علیجان 051
قوش سربوزی 051
قوش عظیم 051
قیاص آباد 051
کاخک 051
کارخانه /قند/فریمان 051
کارخانه /قندجوین 051
کاریز 051
کاریزحاج محمدجان 051
کاریزک خلیل آباد 051
کاریزک ناگهانی 051
کاریزکهندل 051
کاریزنو 051
کاسف 051
کاشمر 051
کاظم آباد 051
کاظم آباد 051
کافج 051
کال چغوکی 051
کال زرکش 051
کال شور/تپه خان 051
کالو 051
کامه علیا 051
کاهوچناران 051
کاهودرگز 051
کاهه 051
کاهیجه 051
کبودان 051
کت 051
کته شمشیرسفلی 051
کته شمشیرعلیا 051
کچولی 051
کدکن 051
کراب 051
کرات 051
کردیان 051
کرناوه شیرین 051
کرند 051
کریز 051
کریم آباد 051
کریم آبادکلات 051
کسرینه 051
کسکن 051
کشکک 051
کلات تربت حیدریه 051
کلات نادر 051
کلاته اله نظر 051
کلاته بزرگ 051
کلاته پایه 051
کلاته تیرکمان 051
کلاته زنگنه 051
کلاته شادی 051
کلاته صوفی 051
کلاته عرب 051
کلاته علی زینل 051
کلاته محمدجان 051
کلاته مزینان 051
کلاته ملامحمد/قاچکانلو 051
کلاته میمری 051
کلاته نو 051
کلاته نوبهار 051
کلوخی 051
کلیدر 051
کمیز 051
کندرخلیل آباد 051
کندکلی 051
کنگ 051
کنگ علیا 051
کنه بیست 051
کورده 051
کوشه بردسکن 051
کوشه کوه سرخ 051
کوه آباد 051
کوه سخت 051
کوه سفید 051
کهنه 051
کهنه فرود 051
کیذور 051
گاج 051
گراخک 051
گرماب تربت حیدریه 051
گرماب نیشابور 051
گروقوچان 051
گرومشهد 051
گرینه 051
گستج 051
گلبو 051
گلبهار 051
گلسرا 051
گلشن آباد 051
گلمکان 051
گمرک دوغارون 051
گناباد 051
گنبدلی 051
گوارشک 051
گوجه 051
گوجی 051
گوش 051
گوش لاغر 051
گیسور 051
لائین نو 051
لطف آبادقوچان 051
لطف آبادنیشابور 051
مارشک 051
ماروسک 051
ماریان /زاک 051
مایان 051
مجتمع /فولاد/نیشابور 051
مچ 051
محسن آباد 051
محمدآبادتربت جام 051
محمدآبادرشتخوار 051
محمدآبادقوچان 051
محمدآبادگفت 051
محمدتقی بیگ 051
محمدولی بیک 051
محمودآبادسفلی 051
محمودآبادعلیا 051
مرزان 051
مرغزار 051
مرندیز 051
مزار 051
مزداوند 051
مزرج 051
مزرعه شیخ 051
مزینان 051
مژن آباد 051
مشکان 051
مشکانلو 051
مشهد 051
مشهدریزه 051
مظفرآباد 051
معتمدیه 051
معدن /زغال سنگ 051
معدن سنگان 051
معدن فیروزه 051
مغان 051
مقصودآباد 051
مقیسه 051
مکی 051
ملک آبادتربت حیدریه 051
ملک آبادمشهد 051
ملوند 051
ممیزآب تربت جام 051
منصوری 051
موچنان 051
موچنان 051
موسی آباد 051
موشک 051
مومن آباد 051
مهدی آبادرشتخوار 051
مهدی آبادکاشمر 051
مهر 051
مهرآباد 051
مهران کوشک 051
مهنه 051
مهوید 051
میاب 051
میامی 051
میاندهی فریمان 051
میاندهی فیض آباد 051
میرآباد 051
ناظریه 051
نامق 051
نامن 051
نای 051
نریمانی 051
نزل آباد 051
نسر 051
نشتیفان 051
نصرآباد 051
نصیرآباد 051
نعتو 051
نقاب تربت حیدریه 051
نقاب سبزوار 051
نقندر 051
نوبهار 051
نوخندان 051
نوده انقلاب 051
نوده /بیهود 051
نوده پشنگ 051
نوده تربت جام 051
نودهان 051
نوروزآباد 051
نوسرانومیری 051
نوق تربت حیدریه 051
نوق خواف 051
نهالدان 051
نیازآباد 051
نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو 051
نیشابور 051
نیگنان 051
نیل آباد 051
ویرانی 051
هاشم آباد 051
هدایت آباد 051
هدک /سربرج 051
هزارخوشه 051
هفت خانه 051
همائی 051
همت آبادتربت جام 051
همت آبادزمانی 051
همت آبادشهرکهنه 051
همت آبادفیض آباد 051
هندل آباد 051
یادگار 051
یاس تپه 051
یاقوتین 051
یحیی آباد 051
یدک 051
یک لنگی علیا 051
یکه پسته 051
یکه توت 051
ینگجه 051
ینگه قلعه /شمس 051
یوسفخان 051
یونسی 051

کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی» در کادر زیر بنویسید :

4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید