کد مطلب: 4663 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان
زمان مطالعه: 5 دقیقه
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...


آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اصفهان جهت تماس بین شهری کد یکسان 031 اختصاص داده شد.
آب پونه 031
آبشيرين 031
آبگرم 031
آران /بيدگل 031
آزران 031
آغچه 031
آنالوچه 031
ابوزيدآباد 031
ابيانه 031
احمدآباد/گلزارمحمد 031
اذان 031
اراضي /باغ ملك 031
ارجنگ /كهرت 031
اردستان 031
ارديب 031
اريسمان 031
ازناوله 031
ازوار 031
اژيه 031
اسپارت 031
استرك 031
اسحاق آباد 031
اسفرجان 031
اسفنداران 031
اسكندری 031
اسلام آباد 031
اسلام آباد/شهرضا 031
اشكاوند 031
اشكهران 031
اشن 031
اصغرآباد 031
اصفهان 031
افجان 031
افوس 031
الوار 031
اله آباد 031
امامزاده /علي اكبر 031
اميرآباد 031
امين آباد 031
انارك 031
اورگان 031
اوره 031
اوزنبلاغ 031
اوشيان 031
ايچي /جار/يفران 031
ايراج نائين 031
ايمان شهر/اشترجان 031
ايمان شهر/مينادشت 031
بادجان 031
بادرودنطنز 031
باغ ابريشم /يزدآباد 031
باغ بهادران 031
بافران 031
باقرآباد/اردستان 031
باقرآباد/كوهپايه 031
بتليجه 031
برز 031
برزوك 031
برسيان 031
بروزاد/ميرآباد 031
بزم 031
بلان نائين 031
بلطاق 031
بلمير 031
بنويدعليا 031
بوان 031
بوئين /مياندشت 031
بودان 031
بياضه 031
بيدشك /دهلر 031
بيده 031
بيدهند 031
پايگاه /هشتم شكاری 031
پايگاه هوایی /هاشم آباد 031
پركستان 031
پلارتگان /دارافشان 031
پوده /قهه 031
پيربكران 031
پيكان 031
پيله وران 031
تجره /مهرآباد 031
تخماقلو 031
تلک آباد 031
تندران 031
تودشک 031
تيران 031
تيرانچی 031
تيكن 031
تيميارت /فساران 031
جرم افشار 031
جزه اصفهان 031
جزه كاشان 031
جعفرآباد/ابراهيم آباد 031
جعفرآباد/خميران 031
جعفرآباد/زرين شهر 031
جعفرآباد/نائين 031
جنبه 031
جندابه 031
جندان 031
جندق نائين 031
جور/اسفينا 031
جوزدان برآن 031
جوزدان /نجف آباد 031
جوشقان 031
جوشقان استرک 031
جوشقان قالی 031
جهادآباد 031
جهق 031
جيلان آباد 031
چادگان 031
چاه ملک 031
چرمهين 031
چغا 031
چقيورت 031
چم طاق /چم حيدر 031
چم نور/چم يوسفعلی 031
چمگردان 031
چوپانان 031
چهارراه /سعادت آباد 031
چهل خانه 031
چيمه 031
حاجی آباد 031
حبيب آبادبرخوار 031
حبيب آباد/آذرخواران 031
حجت آباد 031
حسن آباد/آبريزه 031
حسن آباد/تنگ بيدكان 031
حسن آباد/جرقويه 031
حسن آباد/عليا 031
حسن آباد/قهاب 031
حسن رباط 031
حسنارود 031
حسين آباد/اردستان 031
حسين آباد/عربستان 031
حسين آباد/كوير 031
حنا 031
حوض ماهی /آبرو 031
حيدرآباد 031
خرم /خورچان 031
خرمدشت 031
خرمنان 031
خزاق 031
خشوئيه 031
خفرشهرضا 031
خفركاشان 031
خلج /قوهك 031
خم پيچ 031
خمسلو 031
خميني شهر 031
خوانسار 031
خوراسگان /قهجاورستان 031
خور/بيابانك 031
خورزق /برخوار 031
خولنجان /آدرگان /لنج /زيباشهر 031
خونداب 031
خويگان سفلي 031
خويگان عليا 031
خيرآباد/كاشان 031
خيرآباد/نجف آباد 031
داران 031
دارگان 031
دامنه 031
در 031
درباغ 031
درچه پياز 031
دره 031
دره بيد/نجف آباد 031
دره بيدخوانسار 031
دزج 031
دستجرد/برخوار 031
دستجرد/كمال آباد 031
دستگردقداده 031
دشتي 031
دماب 031
دماب /نجف آباد 031
دنارت 031
دوتو 031
دوشخراط 031
دولت آباد 031
دولت آباد/صنعتي 031
دولت آباد/نجف آباد 031
ده آباد/متين آباد/فهي 031
ده سرخ 031
ده كرم 031
دهاقان 031
دهسور 031
دهق 031
ديزيچه 031
رامشه 031
راوند 031
رحمت آباد/خوانسار 031
رحمت آباد/كاشان 031
رحمت آباد/نجف آباد 031
رحيم آباد 031
ردان فيزادان 031
رزوه 031
رضوانشهر 031
روران 031
رهق 031
ريجان 031
زازران 031
زاينده رود/بهجت آباد/باباشيخعلي /بيستجان 031
زردنجان 031
زرين شهر 031
زفره فلاورجان 031
زفره كوهپايه 031
زمان آباد 031
زواره كاشان 031
زيار 031
زيارتگاه 031
سجزي 031
سدزاينده رود 031
سده لنجان 031
سراور 031
سرشبادران 031
سعيدآباد 031
سفتجان 031
سفيده 031
سميرم 031
سن سن 031
سنگ سفيد 031
سواران 031
سوران 031
سولار 031
سونيچي 031
سه برخوار 031
سهر 031
سهران 031
سهرفيروزان 031
سهروفيروزان 031
سهيل /سپرو 031
سيان /گنج آباد 031
سياه افشار 031
سيبك 031
سين 031
سيور 031
شادگان /فاويان 031
شاهپورآباد 031
شاهين شهر 031
شهراب 031
شهرضا 031
شهرك بهاران /سهلوان /آبنيل /باغكومه 031
شهرك /بهارستان 031
شهرك /صفائيه 031
شهرك /علامه مجلسي 031
شهرك /22بهمن 031
شهرك صنعتي /اميركبير 031
شهرك صنعتي /سجزي 031
شهرك صنعتي /مباركه 031
شيدان 031
طاد/ونهر 031
طار 031
طالخونچه 031
طامه 031
طاهرآباد 031
طرق رود 031
طره 031
طهمورثات 031
ظفرقند 031
عادگان 031
عروسان گلستان 031
عزيزآباد 031
عسگران 031
علوان آباد 031
علوي 031
علويجه 031
علي آباد/قلعه شاهرخ 031
علي آباد/محمدآباد 031
علي آبادجمبزه شهرضا 031
علي آبادفخره 031
علي آبادملاعلي 031
علي آبادمهردشت 031
عليشاهدان 031
فتح آباد 031
فرخي نائين 031
فريدونشهر 031
فريزهند 031
فلاورجان 031
فوداز 031
فولادشهر 031
فولادمباركه 031
فيض آباد/شريف آباد 031
قائم آباد 031
قاسم آباد 031
قره بلطاق 031
قزاآن 031
قصرچم 031
قفر 031
قلعه اميريه 031
قلعه سرخ 031
قلعه مير 031
قلعه ناظر 031
قمبوان 031
قمصركاشان 031
قميشلو 031
قودجان /تيدجان 031
قودجانك 031
قورتان 031
قه 031
قهدريجان 031
قهرود 031
قهريزجان 031
قهساره 031
قهي 031
كارخانه /ذوب آهن 031
كاشان 031
كامو 031
كاويان 031
كاهريز 031
كبوترآباد 031
كته شور/صادق آباد 031
كجان نائين 031
كچوئيه 031
كچورستاق /اميران 031
كچومثقال 031
كرچ 031
كرچگان 031
كردسفلي 031
كردعليا 031
كرسكان 031
كركوند 031
كره 031
كشه 031
كفران /فارفان 031
كفرود 031
كله /ارمك 031
كله مسلمان /كله مسيح 031
كلهرود 031
كليشاد/هرند 031
كليشادرخ 031
كليشادفلاورجان 031
كليشادفلاورجان 031
كمجان 031
كمشچه 031
كمه 031
كميتك 031
كنجدجان 031
كندلان /دستجا 031
كنهران 031
كوشك 031
كوشكيچه /بارچان /دستگردمهرآوران 031
كوهان برآن 031
كوهان نجف آباد 031
كوهپايه 031
كهرويه 031
كهريزسنگ 031
كهنگ 031
كيفته پادنا 031
گرگاب 031
گرموك 031
گرمه 031
گزبرخوار 031
گشنيزجان 031
گلپايگان /نيوان 031
گلدره 031
گلدشت 031
گنجه 031
گيشي /قمشنان /قلعه بالا 031
لارگان /لارگيجي 031
لاي بيد 031
لاي بيد/حاجت آقا 031
مالواجرد 031
مباركه 031
مجتمع /صنايع دفاع 031
مجتمع /كالاي الكتريك 031
محمدآبادجرقويه 031
مديسه 031
مرق /ساديان 031
مزرعه شور 031
مشكان 031
مشكنان 031
مشهدكاوه 031
معروف آباد/قرقر 031
معصوم آباد 031
مقصودبيك /وشاره /باغ سرخ 031
منشيان 031
منظريه 031
موته 031
مورچه خورت 031
موركان 031
موسي آباد 031
موغار 031
مولنجان 031
مهاباد 031
مهدي آبادنجف آباد 031
مهرآدران 031
مهرجان نائين 031
مهرگان 031
مهرگرد 031
مهيار 031
ميرآبادخوانسار 031
ميرآبادنجف آباد 031
ميمه /وزوان 031
نائين 031
نجف آباد 031
نسران 031
نشلج 031
نصرآبادجرقويه 031
نصرآبادكاشان 031
نطنز 031
نقل /دنگزلو 031
نكوآباد 031
نماگرد 031
ننادگان 031
نوش آباد 031
نوگوران 031
نهرخلج 031
نهضت آبادخوانسار 031
نهضت آبادنجف آباد 031
نهوج 031
نياسر 031
نيستانك 031
نيسيان 031
نيك آباد 031
نيه 031
وادقان 031
وانشان 031
ورپشت 031
ورتون 031
ورزنه 031
ورزنه گلپايگان 031
وركان 031
ورنامخواست 031
ولوجرد 031
ونداده 031
ونك 031
ويدوج /ويدوجا 031
ويست 031
ويلاشهر 031
هاردنگ 031
هاشم آباد 031
هراتمه 031
هرمدان 031
هرند 031
هفتومان 031
هماآباد 031
همگين 031
هنجن 031
هندوكش 031
هنده 031
هونجان 031
هويه /رياخون 031
يارند 031
يزدانشهر 031
يزدل 031
کاربر گرامی اگر شما در اصفهان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت