مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  4699 
3 نظر
3 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت همدان

پیش شماره تلفن های ثابت همدان

پیش شماره تلفن های ثابت استان همدان به ترتیب حروف الفبا میباشد.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان همدان به مرکزیت شهر همدان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت همدان

پیش شماره استان کد استان

شهر

081     2639

آب باریک

081

2549

آب مشکین

085

2269

آبدر

081

2438

آبرومند

081

14321

آبشینه

081

2358

آجین

081

2694

آرپادره

085

2423

آرتیمان

081

2562

آق تپه

081

2588

آقبلاغ /آق داق

081

2596

آقکند

085

2258

آورزمان

081

14314

ابرو

081

2364

احمدآباد

081

2786

احمدآباد/شرا

081

14343

ارزانفود

085

12355

ازناوله

085

2283

ازندریان

081

2322

اسدآباد

085

2278

اسلام آباد

085

2432

اشتران

085

2447

اشترمل

081

2732

اصله

081

25583

اکنلو

081

2233

الفاوت

081

2788

امامزاده /پیرنهان

081

2644

امتلر

081

14387

امزاجرد

081

26644

امیرآباد/رزن

081

2744

امیرآباد/فامنین

081

2554

امیرآباد/کبودرآهنگ

081

14337

انصارالامام

085

2264

انوچ

085

2295

اوچ تپه

081

2698

اورته قمیش

081

2546

اورقین

081

2541

اوریاد

081

2563

اوزن دره

081

2539

ایده لو

081

2367

ایوراع

085

2437

باباپیر

081

2566

باباخنجر

085

2362

بابارستم

081

24494

باباعلی

085

2346

باباقاسم

085

2482

باباکمال

081

2545

بابان

081

2682

بابانظر

081

2348

بادخوره

085

2348

برزول

081

25584

بشیک تپه

085

22616

بلرتو

085

2456

بوجان

085

2297

بوربور

081

2422

بهار

081

2662

بهکندان

085

2353

بیان

085

22324

بیغش

081

2772

بیوک آباد

081

14335

پادگان /قهرمان

081

2555

پایگاه /نوژه

081

2432

پرلوک

081

2646

پشتجین

081

24492

پهنه بر

081

2372

پیرملو

085

22323

پیروز

085

22328

پیهان

081

27343

تاوه سناج

081

2697

تپه دیبی

081

2692

تخت

081

14327

تفریجان

085

2345

توانه

085

12444

توچغاز

085

1237

توسک ملایر

085

2422

تویسرکان

081

2642

جامیشلو

085

2487

جرا

081

26584

جربانلو

085

2445

جعفریه

081

2352

جنت آباد

081

1437

جورقان

085

12353

جوزان

085

2272

جوکار

085

2334

جهان آباد

085

2438

جیجانکوه

081

2774

جیحون آباد

081

2568

چارلی

085

2476

چاشتخوره

081

2693

چایان

081

14312

چشین

081

2346

چنارسفلی

081

2344

چنارعلیا

081

2439

چوتاش

081

2685

چورمق

085

2332

چولک اصلی

081

2537

حاتم آباد

081

27342

حاجی آباد/فامنین

081

2338

حبشی

081

2362

حسام آباد/اسدآباد

081

2437

حسام آباد/بهار

081

2365

حسن آباد/امام

081

2435

حسن قشلاق

081

2448

حسین آباد/آشوری

085

2282

حسین آباد/شاملو

085

23426

حسین آباد/گیان

081

2445

حسین آباد/لتگاه

085

2257

حسین آباد/ناظم

081

2473

حصارقره باغی

081

2569

حصارکوچه باغی

081

2659

حکان

081

2459

حیدره قاضی خانی

081

2335

خاکریز

081

2547

خان آباد

081

25872

خبرارخی

085

2288

خردمند

081

24496

خلیل کرد

081

2649

خنجرآباد

081

2684

خورونده

081

2456

خوشاب علیا

081

2779

خیرآباد

085

2458

دارانی

081

2533

داق داق آباد

085

12343

داویجان

081

2635

درجزین

081

2542

دستجرد

081

2784

دشته

081

2672

دمق

081

14318

ده پیاز

058

2273

ده شاکر

085

23728

ده موسی

085

22364

ده میانه

085

2335

دهفول

081

2756

دهلق

085

22612

دهلق ملایر

085

2266

دهنوآورزمان

085

23726

دهنوعبدالملکی

085

2296

دهنوعلی آباد

081

2785

دیزج

081

2469

دینارآباد

081

2564

رامیشان

081

2446

راه هموار

081

27825

راهجرد

081

14316

رباط شورین

085

2262

رحمان آباد

081

2622

رزن

085

2378

رزینی

081

2434

رسول آباد

085

12346

رضوان کده

081

2455

روان

081

2557

روعان

081

2476

زاغه

085

2347

زرامین سفلی

081

2738

زرقان

085

2284

زمان آباد

085

22362

زنگنه

081

26582

ساریجلو

085

2252

سامن

081

2652

سایان

081

2586

سراب

081

2737

سراوک

081

2595

سرایجوق

085

14329

سرخ آباد

081

2552

سردارآباد

085

2443

سرکان

085

2354

سفیدخانی

085

2246

سلطان آباد/بهاره

081

2686

سلطان آباددمق

081

2655

سنقرآباد

081

14325

سنگستان

081

2582

سوباشی

085

2484

سوتلق

081

26343

سورتجین

081

2653

سوزن

081

14331

سولان

085

2436

سیدشهاب

081

26382

سیراب

081

2355

سیراوند

081

2433

سیمین زاغه

085

2486

شان آباد

081

2592

شاوه

081

2632

شاهنجرین

085

2373

شریف آباد

085

2337

شعبان

081

1268

شورین

085

12448

شوشاب

081

2648

شوند

085

2442

شهرستانه

081

2454

شهرک /بهار

081

14383

شهرک /صنعتی /بوعلی

085

2376

شهرک /نهاوند

081

2623

شهرک صنعتی /رزن

081

2536

شیرین سو

081

2442

صالح آباد

085

2365

طائمه

085

2298

طاسبندی

081

2543

طاسیران

081

25322

طاهرلو

085

2268

طجرسامن

085

2299

طجرعلوی

081

2343

طویلان سفلی

081

27823

عبدالرحیم

081

2565

عبدالمومن

085

2339

عسگرآباد

085

2294

عشاق

085

2285

علوی

085

2274

علی آباددمق

081

25533

علی صدر

081

2657

عین آباد

085

2377

فارسبان

081

2654

فارسجین

085

2356

فاماسب

081

2722

فامنین

085

2472

فرسفج

085

2453

فریازان

081

1824

فقیره

085

2364

فیازمان

085

23722

فیروزان

081

2735

فیض آباد

081

2548

قاباق تپه

081

2689

قادرخلج

081

2687

قایش

081

2663

قراکند

081

2559

قراگل

081

2773

قرخلر

081

2656

قروه درجزین

081

2699

قره بلاغ

081

2754

قزل آباد

081

2531

قزلجه حاجیلو

081

2752

قلعه جوق

085

2343

قلعه قباد

085

2485

قلعه نو

085

2448

قلقل رود

081

2762

قهاوند

081

2584

قهوردسفلی

081

2585

قهوردعلیا

081

2688

قینرجه

081

2637

کاج

085

24772

کارخانه

081

2522

کبودرآهنگ

085

2259

کرتیل آباد

081

2556

کردآباد

085

2455

کرزان

081

2633

کرفس

085

2349

کرک سفلی

085

12446

کرکان

081

2464

کریم آباد

085

2276

کسب

085

2344

کفراش

081

2758

کله سر

085

22366

کمازان

085

2286

کمری

081

2345

کمک سفلی

081

14323

کنجینه

081

2561

کندتپه

081

2535

کوریجان

081

2447

کوشک آباد

081

2783

کوه زره

085

2338

کوهانی

081

25323

کوهین

081

2647

کهارد

081

2696

کهریزبغازی

085

23652

کهریزسلیم

085

2267

کهکدان

085

2452

کهنوش

081

2683

گاوسوار

081

2337

گذرکجین

081

14319

گراچغا

085

22325

گرجایی

081

25535

گزل ابدال

085

2434

گشانی

081

2572

گل تپه

081

25874

گمین قلعه

081

14345

گنبد

081

2462

گنبدان بهار

085

2382

گنبدکبود

081

2425

گنج تپه

081

2463

گنده جین

081

26342

گونلو

085

23422

گیان

085

2352

گیل آباد

081

2452

لالجین

085

2477

لامیان

081

2468

لتگاه

081

2357

لکلک

085

22614

لولوهر

081

2487

مالک اشتر

085

2454

مالیچه

081

26642

ماه نیان

085

2457

مبارک آباد

081

2544

مسجدین

081

2695

ملابلاق

081

1

ملایر

085

2366

ملوسان

085

2287

منگاوی

081

14333

موئیجین

081

2347

موسی آباد

081

2436

مهاجران

081

2538

مهدی آباد

085

12442

مهرآباد

085

2336

مهین آباد

085

23362

مهین آباد

085

2483

میانده

085

22368

میشن

085

2355

میلاب

081

2775

میلاجرد

081

2467

میهمله علیا

081

2354

نصرت آباد

081

2748

نصیرآباد

081

2636

نظام آباد

081

2733

نگارخاتون

085

2265

نمازگاه

085

2275

ننج

081

2593

نوآباد

081

26383

نوار

085

2322

نهاوند

081

2645

نیر

085

2263

واشان

085

2478

والاشجرد

085

23364

ورازنه

085

2446

وردآوردعلیا

081

14341

ورکانه

085

23656

وسج

081

2551

وصله

081

2353

وندرآباد

085

2363

وهمان

081

2457

وهنان

081

2534

ویان

081

2465

هارون آباد

081

2643

هریان

081

2366

هلور

081

1

همدان

081

2443

همه کسی نهاوند

081

2776

همه کسی همدان

081

2778

هیزج

081

2681

یارمچه باغ

081

2757

یسرلو

081

14339

یکن آباد

085

2277

ینگی کند

081

2356

یوسف آباد

کاربر گرامی اگر شما درهمدان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت همدان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت همدان» در کادر زیر بنویسید :
5 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید