کد مطلب:  4662 
12 نظر
12 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل
پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان اردبیل جهت تماس بین شهری کد یکسان 045 اختصاص داده شد.

آبی بیگلو 045
آتشگاه /ارجستان 045
آراللو 045
آرخازلو 045
آزادلو 045
آغبلاغ آقاجان 045
آغبلاغ رستم خان 045
آغبلاغ کرد 045
آغبلاغ گدوک 045
آغبلاغ مشکین شهر 045
آق درق 045
آق قباق 045
آقاباقر 045
آقاحسن بیگلو 045
آقامحمدبیگلو 045
آقامیرلو 045
آقچه کند 045
آلمای علیا 045
آلنی 045
آلوارس 045
آلوچه فولادلو 045
آنی علیا 045
آهو 045
ابراهیم آباد/آغدام 045
ابراهیم کندی وسطی 045
ابربکوه 045
ابلی سفلی 045
اجیرلو 045
احمدآباد 045
احمدبیگلو 045
ادلو 045
ارباب کندی 045
ارجق 045
اردبیل 045
اردیموسی 045
اسب مرز 045
اسکستان 045
اسلام آباد/جدید 045
اسلام آباد/قدیم 045
اسماعیل کندی 045
اصلان دوز 045
اظماره 045
اکبرآباد 045
الداشین 045
الماس 045
ام آباد 045
امیدچه 045
انار 045
اناویز 045
انزاب سفلی 045
انزاب علیا 045
انزان 045
انگوتلار 045
اواشانق 045
اوجاق قشلاق خروسلو 045
اوچ بلاغ 045
اوزون قوئی 045
اولتان 045
اوماسلان 045
ایدر 045
ایران آباد 045
ایرینجی /خانه شهر 045
ایلخچی کوثر 045
ایلخچی گرمی 045
ایمیر 045
اینجلو 045
اینلو 045
ایوریق 045
باباش علیا 045
بابک 045
باروق 045
بالوجه میرک 045
بران علیا 045
برک چای 045
برندق 045
بریس 045
بفراجرد 045
بقرآباد 045
بلقیس آباد 045
بلوکانلو 045
بنماران 045
بنه 045
بنیادآباد 045
بودالالو 045
بودجه سفلی 045
بورستان 045
بوسجین 045
بویاغچلو 045
بیجق 045
بیلداشی 045
بیله سوار 045
بینه 045
پاراقشلاق 045
پارس آباد 045
پرچین 045
پرمهر 045
پریخان 045
پریواتلو 045
پیرآغاج 045
پیراقوم 045
پیربداغ 045
پیله رود 045
تازه کندانگوت 045
تازه کندشریف آباد 045
تازه کندقدیم 045
تازه کندقره بلاغ 045
تپراقلو 045
ترزنق 045
تقی دیزج 045
تک بلاغ 045
تکانلو 045
تکچی 045
تکله کندی 045
تولون 045
تیل 045
ثمرین 045
جبارلو 045
جبدرق 045
جبه دار 045
جدا 045
جعفرآباد 045
جعفرلو 045
جمال آباد 045
جمایران 045
جید 045
جین قشلاقی 045
چاپاقان 045
چالگرود 045
چملوگبین 045
چنارخروسلوداغ 045
چنارساریخان بیگلو 045
چناقرود 045
چونگنش 045
چونه خانلو 045
حاج خانعلی کندی 045
حاج عوض قشلاقی 045
حاجی تاپدوق 045
حاجی دولت 045
حاجی محمود 045
حسن باروق 045
حفظ آباد 045
حکیم قشلاقی 045
حمزه خانلو/حسن کندی 045
حور 045
خان قشلاقی 045
خانقاه بفراجرد 045
خانقاه سفلی 045
خانقاه علیا 045
خانه شیر 045
خرم آباد 045
خلخال 045
خلیفه لوبیله سوار 045
خلیفه لومشکین شهر 045
خلیل آباد 045
خمس 045
خواجه بلاغی 045
خورخورعلیا 045
خوشنامه 045
خیارک 045
دده بیگلو 045
درگاهلو 045
دره آباد/کلور 045
دستگیر 045
دشت مغان /شهرک /مغان 045
دلیک یاریقان /طاهرآباد 045
دم صغرلو 045
دمیرچی 045
دمیرچی خرابه سی 045
دوشانلو 045
دولت آباد 045
دوه چی 045
دیزج 045
دیکداش 045
دیولق 045
رضاقلی قشلاقی 045
رضی 045
رضی آباد 045
روح کندی 045
زاویه سنگ 045
زاویه کرد 045
زرج آباد 045
زردآلو 045
زرگر 045
زنگبار 045
زنگیر 045
زیوه 045
ساره بانلار 045
سامانلو 045
سامیان 045
سرخای کندی 045
سرعین 045
سروآغاجی 045
سریخانلو 045
سکرآباد 045
سلطان آباد 045
سنگ آباد 045
سوسهاب 045
شال 045
شام اسبی 045
شایق 045
شریف بیگلو 045
شعبانلو 045
شکراب /هاچاکندی 045
شورستان 045
شورگل 045
شهرک /بعثت 045
شهرک /صنعتی /اردبیل 045
شیخ احمد 045
شیرین بلاغ 045
صفرلو 045
صلوات 045
صوفلو 045
صومعه 045
صومعه رودبار 045
طالب قشلاقی 045
طاووس دره سی 045
طولش 045
عباسعلیلو 045
علی کهریز 045
عمارات 045
عمران آباد 045
عنبران سفلی 045
عنبران علیا 045
فاراب 045
فخرآباد 045
فولادلوقوئی 045
فیروزآباد 045
قاسم کندی 045
قربانلو 045
قره آغاج 045
قره آغاج پشته 045
قره باغلار 045
قره تپه سبلان 045
قره تکانلو 045
قره خان بیگلو 045
قره شیران 045
قره قشلاق 045
قره قیه 045
قره لر 045
قزل درق 045
قزل قیه 045
قشلاق اینالی برات 045
قشلاق جلیللو 045
قشلاق حاج طهراج 045
قشلاق ساری قوئی شاهمار 045
قشلاق عبا 045
قصابه 045
قلعه برزند 045
قلعه جوق سبلان 045
قلی بیگلو 045
قلیچ خانلو 045
قورت تپه 045
قورت تپه مرادلو 045
قورتولموش 045
قوزلو 045
قوشاقشلاق 045
قوشه سفلی 045
قوناق قران 045
قیدقشلاقی 045
کجل 045
کدخدالو 045
کردلر 045
کرکرق 045
کرگان 045
کرندق 045
کریق 045
کریق بزرگ 045
کرین 045
کزج 045
کلورامام رود 045
کله سرسفلی 045
کله سرنیر 045
کلی علیا 045
کمال آباد 045
کنجوبه 045
کنده کندی 045
کنزق 045
کنگرلو 045
کوجنق 045
کورائیم 045
کورعباسلو 045
کوهساره 045
کهریز 045
گرجان 045
گرده 045
گرمی /شهرک /ولیعصر 045
گزاز 045
گلشن 045
گللو 045
گلنوجه 045
گلوزان 045
گلیجان 045
گنجگاه 045
گندیشمین 045
گوده کهریز 045
گورادل 045
گورانسراب 045
گوردیگل 045
گوشلو 045
گوگ تپه 045
گوگرچین 045
گونی کندی 045
گیلانده 045
گیلوان 045
گیوی /کوثر 045
گیوی زاویه 045
لاهرود 045
لرد 045
لکرآبادسفلی 045
لکندشت 045
لمعه دشت 045
لنبر 045
ماجولان 045
مازافا 045
مجره 045
مجنده 045
مجیدلو 045
محمدتقی کندی 045
محمودآباد 045
مرادلو 045
مرشت 045
مرنی 045
مشکین شهر 045
مشیران 045
مقصودلو 045
ملااحمد 045
منامین 045
موئیل 045
مهماندوست 045
میانرودان 045
میجنده /اور/اندزگ 045
میرزانق 045
میرکندی 045
میرودی کندی 045
میزان 045
مین آباد 045
نجفقلی قشلاقی 045
نساز 045
نقدی علیا 045
نمهیل 045
نمین 045
ننه کران 045
نوجه ده 045
نورمحمدکندی 045
نوشنق 045
نوشهر 045
نیارق 045
نیر 045
نیلق 045
وان 045
ولیعصرنیر/ایلانجیق 045
ویرثق 045
ویلادرق 045
هزارکندی 045
هشتجین 045
هشین 045
هل آباد 045
هیبت جهانخانلو 045
هیر 045
یزن آباد 045
یونجالو 045

کاربر گرامی اگر شما در استان اردبیل ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل» در کادر زیر بنویسید :

6 - 2 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید