زمان مطالعه: 1 دقیقه
اصطلاحات پرکاربرد روزانه در زبان آلمانی

اصطلاحات پرکاربرد روزانه در زبان آلمانی

آصطلاحاتی که در بخش آسمونی آورده شده تعدادی از پر کاربرد‌ترین اصطلاحات زبان آلمانی است و یادگیری آنها...

widely-used-terminology-in-german-language
widely-used-terminology-in-german-language

آصطلاحاتی که در بخش آسمونی آورده شده تعدادی از پر کاربرد‌ترین اصطلاحات زبان آلمانی است و یادگیری آنها ضروری است. 

          Guten Morgen goot-en mor-gen

 صبح بخیر

         Guten Tag goot-en tahk

سلام/ روز بخیر

      Guten Abend goot-en ah-bent

شب بخیر/ عصر بخیر

Gute Nacht goot-eh nakht 

شب بخیر

Auf Wiedersehen owf vee-dair-zayn

   خدا حافظ

Bitte bih-tuh

   لطفا

Danke dahn-kuh

   ممنونم

Bitte schön bih-tuh shurn

  خواهش می‌کنم

Ja/Nein yah/nine

   خیر/ بله

Herr/Frau/Fräulein hair/frow/froi-line

   دوشیزه/ خانم / آقا

Wie geht es Ihnen? vee gayt es ee-nen

    (حال شما چطور است؟ (رسمی

Wie geht's? vee gayts

   (چالت چطوره؟ (غیر رسمی

Ich bin müde. ikh bin moo-duh

   .من خسته هستم

Ich bin krank. ikh bin krahnk

   .من مریض هستم

Ich habe Hunger. ikh hah-buh hoong-er

   .من گرسنه هستم

Ich habe Durst. ikh hah-buh dirst

   .من تشنه هستم

Gut/Es geht/So lala goot/ess gate/zo lahlah

    خوبه / درسته

Schlecht/Nicht Gut shlekht/nisht goot

   خوب نیست/ بد

Wie heißen Sie? vee hie-ssen zee

   (اسم شما چیست؟ (رسمی

Wie heißt du? vee hiesst doo

   (اسم تو چیست؟ (غیر رسمی

Ich heiße... ikh hie-ssuh

   .اسم من ... است

Mein Name ist... mine nah-muh isst

   .اسم من ... است

Woher kommen Sie? vo-hair koh-men ze

   (شما اهل کجا هستید؟ (رسمی

Woher kommst du? vo-hair kohmst doo

   (اهل کجایی؟ (غیر رسمی

Wo wohnen Sie? vo voh-nen zee

   (کجا زندگی می‌کنید؟ (رسمی

Wo wohnst du? vo vohnst doo

   (کجا زندگی می‌کنی؟ (غیر رسمی

Ich komme aus Iran. ikh koh-muh ows dane fair-ine-ik-ten shtat-en

    .من ایرانی هستم

Ich wohne in... ikh voh-nuh in

   .من در ... زندگی می‌کنم

Wie alt sind Sie? vee alt zint zee

   (چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟ (رسمی

Wie alt bist du? vee alt bisst doo

   (چند سالته؟ (غیر رسمی

Ich bin ____ Jahre alt. ikh bin ____ yaa-reh alt

    من ... سن دارم/ من ... ساله هستم.

Sprechen Sie Deutsch? shpreck-en zee doytch

    آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ (رسمی)

Sprichst du Englisch? shprikhst doo eng-lish

   (می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (غیر رسمی

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch frahn-tsur-zish, ee-tahl-yay-nish, spahn-ish, roos-ish, yah-pahn-ish

    ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

Ich spreche... i kh shpreck-uh

    .من می‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

Ich spreche kein... ikh shpreck-uh kine

    آموزش آلمانی.من نمی‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

Ich verstehe [nicht]. ikh fehr-stay-eh [nisht]

    [من می‌فهمم [نمی‌فهمم

Ich weiß [nicht]. ikh vise [nisht]

    [من می‌دانم [نمی‌دانم

Entschuldigen Sie ehnt-shool-dih-gun zee

   .ببخشید

Es tut mir leid. ehs toot meer lite

   .معذرت می‌خواهم

Bis später/bald biss shpay-ter/bahlt

   .بعدا / به زودی می‌بینمت

Tschüs/Tschau tchews/chow

   (خدا حافظ (غیر رسمی

Ich liebe dich. ikh leeb-uh dish

   .دوستت دارم

Ich liebe Sie. ikh leeb-uh zee

   . همه شما را دوست دارم

 

 

برای مشاهده آموزش اعداد در زبان آلمانی به لینک زیر مراجعه کنید :

اعداد در زبان آلمانی

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «اصطلاحات پرکاربرد روزانه در زبان آلمانی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.