زمان مطالعه: 9 دقیقه
گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)

گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)

مدرک فنی حرفه ای یکی از مدارک معتبر برای افرادی است که در رشته های مورد علاقه خود می خواهند مدرک بگیرند....
گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)
گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)


مدرک فنی حرفه ای یکی از مدارک معتبر برای افرادی است که در رشته های مورد علاقه خود می خواهند مدرک بگیرند. آسمونی در این بخش به معرفی سازمان فنی و حرفه ای و رشته های فنی و حرفه ای می پردازد و شرایط و مدارک لازم برای دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای را شرح می دهد.

سازمان فنی حرفه ای یکی از سازمان هایی است که با برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری امتحان هایی مدارک معتبری را به دانش پژوهان ارائه می دهد.سازمان با نام TVTO که مخفف Technical and Vocational Training Organization است در کشور های دیگر شناخته می شود و وظیفه ی این سازمان انتقال مهارت به افراد جویای کار می باشد.نحوه گرفتن مدرک فنی حرفه ای بسیار آسان است و فقط کافی است تا در رشته موردن نظر ثبت نام نموده و دوره های مخصوص را طی نمایید و در نهایت با شرکت در آزمون مخصوص سازمان فنی حرفه ای مدرک فنی حرفه ای را کسب نمایید.

شرایط قبولی در ارزشیابی برای دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای
 • حد نصاب قبولی ارزشیابی های احراز صلاحیت شغلی کسب امتیاز 50 از مقیاس 100 می باشد .
 • سهم امتیازهای عناصر مختلف ارزشیابی در امتیاز نهایی بر اساس ضوابط ارزشیابی مندرج در فرم شماره 7 برنامه درسی و استاندارد مهارت آموزشی شغل مورد نظر تعیین می شود .
 • حد نصاب قبولی در ارزشیابی های کتبی دوره های تربیت مربی 70 از 100 و عملی 80 از 100 می باشد .
 • حد نصاب قبولی در ارزشیابی متقاضیان مدیریت و مربیگری آموزشگاههای آزاد به ترتیب کتبی 70 از 100 و عملی 80 از 100 می باشد .
 • نتایج کسب شده در ارزشیابی های احراز صلاحیت شغلی در سه سطح خوب امتیازهای بین 70 تا 80 ، خیلی خوب امتیازهای 80 تا 90 ، عالی و امتیازهای بالاتر از 90 دسته بندی و در مدارک ارزشیابی بیان می شود .
 صدور گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

به اشخاصی که در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی موفقیت کسب کنند ، گواهی نامه های متناسب با درجه استاندارد مهارت آموزشی اعطاء می شود . در این گواهینامه علاوه بر مشخصات فردی شرکت کننده ، اطلاعات مربوط به میزان ساعت آموزش ، امتیاز کسب شده و سطح آن (خوب ،بسیارخوب ، عالی ) ، شماره استاندارد ، تاریخ ارزشیابی ، تاریخ صدور گواهینامه و مرجع ارزشیابی نیز درج می شود .

تبصره 1 : در گواهینامه ارزشیابی صلاحیت شغلی داوطلبان آزاد و نیروی کار شاغل (ادواری ) میزان ساعت آموزش قید می گردد    و کلمه معادل مقابل ساعت آموزش اضافه خواهد شد . مثال (معادل 300 ساعت )

تبصره 2 : در صورت امحاء گواهینامه ، براساس سوابق موجود تأییدیه آن صادر می شود که هم ارزش گواهینامه است .

اگر دوره های آموزشی ، بخشی از یک استاندارد مهارت و آموزش را شامل شود ، گواهی شرکت در دوره آموزشی صادر می شود و شماره استاندارد مهارت در آن قید نمی شود .

در گواهینامه های دوره های آموزشی که بر اساس استانداردهای مؤسسه های خارج از کشور با توافق سازمان اجرا می شود ، نشانه و نام مؤسسه خارجی نیز قید می گردد .

 مراجع صدور گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

مرجع صدور گواهینامه و تأییدیه کلیه ارزشیابی ها ( کارآموزان ، دانش آموزان شاخه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش ، آموزش در صنایع ، اصناف ، داوطلبان آزاد و نیروی کار شاغل ( ادواری ) ، داوطلبان آموزشگاههای آزاد ) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد .

مرجع صدور گواهینامه کارآموزان و داوطلبان آزاد در خارج از کشور ، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کشور ذیربط می باشد .

تأییدیه ارزش گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

در صورت درخواست صحت گواهینامه از طرف مؤسسات ، دستگاهها ، اصناف و بنگاههای اقتصادی ، مدیریت آزمون و ارزشیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ذیربط ، بعد از بررسی و تأیید صحت گواهینامه ، نسبت به صدور تأییدیه ارزش گواهینامه اقدام و به مرجع متقاضی ارسال می دارد .

 شرایط قبولی کارآموزان و نیروی کار به قرار زیر است :
 • کسب حداقل نمره 70 در آزمون عملی
 • کسب حداقل نمره 50 در آزمون کتبی
 • کسب حداقل معدل 70 بر اساس میانگین وزنی که معدل از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :
(25 × نمره کتبی)+(75 × نمره) =معدل  عملی

100

tvto-certificate
tvto-certificate


تطبیق مدارک و صدور گواهینامه هم ترازی :

گواهینامه های فنی و حرفه ای داخلی و خارجی متقاضیان بر اساس مفاد زیر با برنامه های درسی و استاندارد های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همتراز می شوند .

6-1متقاضیان ارزشیابی و معادل سازی گواهینامه های فنی و حرفه ای مراکز داخلی و خارجی با گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، درخواست های مورد نظر را به همراه اصل و یک برگ فتوکپی گواهینامه مهارتی به مدیریت آزمون و ارزشیابی سازمان و یا ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها جهت ارسال به سازمان ارائه می دهند .

مدیریت آزمون و ارزشیابی بعد از بررسی و تأیید صحت مدارک و اسناد مورد نظر ، آنها را به مدیریت پژوهش ارسال و بر اساس نتایج ارزشیابی های دریافتی از مدیریت پژوهش ، گواهی همترازی یا پاسخهای مورد نظر را کتباً به متقاضیان ارائه می نمایند .

6-2 گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که عضو ILO ، ISCO می باشند و گواهینامه ها هم بر اساس مشخصات و مندرجات ISCO صادر شده باشند ، با استناد به بررسی محتوای استانداردهای مهارت و آموزش همنام ، مقایسه می شوند و تأییدیه همترازی صادر می شوند .

6-3 گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که عضو ILO بوده و بر اساس ISCO گروه بندی نشده باشند با استناد به مطالب درسی (سیلابس ) نظری و عملی با درجه مهارتی منطبق مقایسه می شوند و در صورت انطباق حداقل 85% مطالب درسی و ساعت آموزشی ، تأییدیه هم ترازی صادر می شوند .

6-4 در خصوص گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که از مراکز غیر ذیربط سازمان بین المللی کار ILO و بدون رعایت چهارچوب ISCO صادر شده باشند ، شخص متقاضی ، مشخصات مرکز آموزشی مصدر گواهینامه ها و مدارک قانونی بودن آنها را به انضمام مدارک فوق الذکر ارائه داده و در صورت صحت مدارک ، و انطباق حداقل 85% مطالب درسی و ساعت آموزشی ، تأییدیه هم ترازی صادر می شود .

6-5 در مورد گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که از حیث صحت و سقم ، صلاحیت مرکز آموزشی آنها مورد تأیید بوده ولی در رشته مورد نظر در ایران ، استاندارد آموزشی تهیه نشده باشد ، گروه ذیربط برنامه ریزی درسی و تدوین استاندارد مهارت و آموزشی ، نسبت به بررسی آن بر اساس ضوابط موجود اقدام و در صورت صائب بودن موضوع ، استاندارد مهارت و آموزشی آن را تهیه و تدوین و بر اساس آن ، گواهینامه را بررسی می کند و در صورت تأیید ، تأییدیه همترازی صادر می شود .

تبصره : در کلیه موارد ارزشیابی گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی ، معیار ارزشیابی حد نصاب قبولی کارآموزان بر اساس مندرجات استانداردهای مهارت و آموزشی است .

6-6 گواهینامه ها و مدارک تحصیلی مراکز آموزشی کشور که با استناد به قوانین مراکز آموزشی رسمی صادر شده اند اعم از دانشگاهها آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشیهای رسمی در صورتی که محتوای مطالب درسی در بخش های تئوری و عملی با استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 90 درصد مطابقت داشته و نمرات آنها در حد نصاب قبولی کارآموزان سازمان باشد ، تأییدیه همترازی صادر می شود .

تبصره : گواهینامه های مهارتی مراکز مذکور ، زمانی مورد ارزشیابی قرار می گیرند که متقاضیان ، در رشته مهارتی خود شاغل بوده و یا حداکثر از تاریخ صدور آن بیش از دو سال سپری نشده باشد .

6-7 کلیه گواهینامه های بدون درجه صندوق کارآموزی و مراکز آموزش حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، بر اساس استاندارد درجه 2 ارزشیابی خواهند شد .

تبصره : در صورتی که دارندگان گواهینامه های صندوق کارآموزی ، مراکز آموزش حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، 2 سال متوالی بعد از اخذ گواهینامه مهارتی در رشته تخصصی خود مشغول به کار نبوده باشند ، نمی توان آنها را جهت اخذ مدرک بالاتر ارزشیابی کرد .

سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش مهارت های مختلف تاسیس شده است. این سازمان در سایر کشور ها نیز وجود دارد و به همین علت مدرک آن ازاعتبار بین المللی برخوردار است. در این سازمان رشته های مختلفی که هر کدام دارای استاندارد آموزشی مخصوصی می باشند، وجود دارد. هزینه ی شرکت در همه ی این رشته ها رایگان است و این رشته ها مهارت های مختلف را در اختیار علاقه مندان و کارجویان قرار می دهد. بعضی از این رشته ها به قرار زیر می باشند

رشته های فنی حرفه ای
 • برقکار صنعتی
 • تراشکاری
 • قالبسازی
 • ماشین ابزار
 • تعمیر اتومبیل سواری
 • جوشکاری (گرایش های مختلف)
 • Solid Works
 • تعمیر کار تلفن همراه
 • گچ کاری
 • تعمیر کار هیدرولیک و پنوماتیک
 • تعمیر کار برق خودرو
 • برق ساختمان
 • نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
 • مسئول HSE 15) مدیریت ایمنی و بهداشت
 • مدیریت تضمین کیفیت
 • کارور PLC
 • سامان دهی محیط کار (S5)
 • تعمیر لوازم برقی گردنده و حرارتی
 • کاربر رایانه
 • کارور PREMIERE
 • کارور Flash-MX
 • تعمیر کار آبگرمکن دیواری
 • راننده پایه ی یک
 • مکاترونیک کار
 • مکانیک صنایع
 • کشتکار گلخانه ای
 • فرزکار
 • CNC 29 طراحی فضای سبز
 • پرورش قارچ
 • در و پنجره ساز پروفیل
 • UPVC  تصویر بردار
 • کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS
 • کارور GPS
 • نقاسی روی سفال (یا چوب)
 • کارور AutoCAD
 • کارور 3DMAX
 • مانتو دوز
 • معرق کار چرم
 • قالی باف
 • کاربر امور بانکی
 • نقاش شیشه های تزئینی
 • خیاطی (گرایش های مختلف)
 • چهره پردازی و گرافیک با فرم افزار
 • برنامه نویس زبان HTML برای صفحات WEB
 • کارگر عمومی بنای سفت کار
 • مدیر هتل
 • مدیر غذا و نوشابه ی هتل
 • تعمیر کار تلویزیون رنگی
 • تعمیر کار رادیو و ضبط صوت
 • الکترونیک صنعتی
 • مدیر بازار یابی
 • راهنمای طبیعت گردی (اکو توریسم)
 • توسعه دهنده ی WEB با PHP
 • کار آفرین
 • قناد هتل
 • آشپز هتل
 • اتاق دار هتل
 • دوره های موجود در این سایت
 • و غیره
گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)
گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)


شرایط شرکت در دوره های فنی حرفه ای و دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

شرکت در این رشته ها رایگان است. مراکز فنی و حرفه ای در استان تهران در مناطق مختلفی وجود دارند که برخی از آنها در ذیل معرفی شده اند.

آدرس مراکز فنی و حرفه ای:
 1. مرکز شماره ی 9 شهید چمران (مشیریه): این مرکز بزگترین مرکز فنی و حرفه ای ایران می باشد که حدود 30 الی 40 رشته ی مختلف دارد. تلفن: 33868007 و 33868008 آدرس:سه راه افسریه- م آقانور- مشیریه – بلوار بوعلی شرقی – جنب سازمان آب
 2. مرکز شماره ی 1 شهید مهمانچی: این مرکز در میدان بهمن نرسیده به چهارراه چیت سازی قرار دارد و بیشتر رشته های تراشکاری در آن تدریس می شود. تلفن:55671962
 3. مرکز شماره ی 2 شهید سُهی: این مرکز کنار مرکز شماره ی یک می باشد و رشته هایی مانند برق، PLC، تراشکاری و غیره دارد. تلفن:55657344
 4. مرکز شماره ی 4 شهید بهرامی (برادران) و پرورین اعتصامی(خواهران): این مرکز درچهار راه یافت آباد – بلوار معلم – نرسیده به میدان معلم قرار دارد. تلفن:66644751
 5. مرکز شماره ی 6 شهید رهبری: این مرکز درجاده قدیم قم – کهریزک – مهدی آباد – جنب آخرین ایستگاه اتوبوس قرار دارد (طریقه ی رفتن:مترو شهر ری-اتوبوس های مهدی آباد) تلفن:56547007
 6. مرکز شماره ی 7: آدرس:اتوبان کرج – جنب پیکان شهر-تلفن:44195057
 7. مرکز شماره ی 8 زعفرانیه: آدرس:خیابان ولیعصر- خیابان عاصف – خیابان شهید بهزادی – خیابان شهید میرزایی. تلفن:22185275
 8. مرکز شماره ی 13 الزهرا: آدرس:خیابان آزادی – قبل از میدان آیادی – خیابان شهید قاسمی – بن بست 4 – پلاک 2 تلفن:66037347
 9. مرکز اقدسیه (خواهران): آدرس:اقدسیه- بزرگراه امام علی – اتوبان ارتش- پشت دانشگاه پیام نور تلفن:22496363
 10. مر کزپردیس: آدرس:شهر پردیس- میدان عدالت- انتهای فاز سه تلفن:76280080
 11. مرکز 17 شهر ری: آدرس:شهرری- سه راه ترانسفور – خیابان پالایشگاه – جنب بنگاه شمسایی (طریقه ی رفتن: مترو شهر ری- اتوبوس باقر شهر یا مهدی آباد- ایستگاه سه راه ترانسفور-خیابان انبار نفت) این مرکز رشته های مکانیک خودرو-تعمیر لوازم خانگی-PLC-CATIA-HSE و رشته های برق مانند برق صنعتی و الکترونیک(میکروکنترلر و متلب) را دارد.
در اسلام شهر-فیروزکوه-کرج-ورامین و دماوند نیز مراکز فنی حرفه ای وجود دارد.

رشته های آزاد فنی حرفه ای برای دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

در این سازمان برخی از رشته ها نیز وجود دارند که توسط آموزشگاه های آزاد (که شهریه دریافت می کنند) برگزار می شود. برخی از این دوره ها عبارتند از:
 1. آرایش و پیرایش زنانه
 2. آرایشگر ناخن
 3. آشپز درجه 2
 4. پیرایشگر موی زنانه
 5. تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی
 6. خیاط لباس شب و عروس
 7. شیرینی پز
 8. فروشنده ی طلا نقره جواهر
 9. کارور COREL DRAW
 10. مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای
 11. نازک دوز زنانه
 12. رایانه کار ICDL
 13. حسابدار (صنعتی، حقوق و دستمزد، عمومی)
 14. تعمیر کار تلفن همراه
 15. رایانه کار حسابدار مالی
 16. و غیره
شماره پیگیری سازمان فنی حرفه ای جهت دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

برای اطلاعات بیشتر در مورد سازمان فنی و حرفه ای به صفحه ی اصلی همین سایت مراجعه کنید و دفترچه ی دوره ها را دریافت نمایید و یا با اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران (با شماره ی 167) تماس بگیرید
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.