زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعرفه اینترنت مخابرات

تعرفه اینترنت مخابرات

به روزترین تعرفه های مخابرات برای اینترنت های VDSL ، ADSL و FTTH را در این پست مشاهده کنید.

تعرفه اینترنت ADSL که مخفف عبارت خط اشتراک دیجیتال نامتقارن است. بنا به تعریف، ADSL فن آوری ارتباطی پیشرفته ای با پهنای باند وسیع می باشد که برای استفاده در تلفن های معمولی ساخته شده است. این فن آوری قادر است اطلاعات را در طول خطوط معمولی تلفن، با سرعتی معادل 140 برابر سریعترین مودم آنالوگ موجود در بازار انتقال دهد.

تعرفه اینترنت ADSL

بسته های یک ماهه اینترنت ADSL مخابرات

ترافیک سرعت تعرفه
۱۰ گیگابایت ۱ مگابایت بر ثانیه ۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت ۲ مگابایت بر ثانیه ۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲ گیگابایت ۳ مگابایت بر ثانیه ۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۳۲,۰۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۲۲,۰۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۲,۰۰۰ تومان
۱۸ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۶۰,۰۰۰ تومان
۳۵ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۴۳,۵۰۰ تومان

 

بسته های سه ماهه اینترنت ADSL مخابرات

ترافیک سرعت تعرفه
۳۰ گیگابایت ۱ مگابایت بر ثانیه ۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵ گیگابایت ۲ مگابایت بر ثانیه ۷۵,۰۰۰ تومان
۶۶ گیگابایت ۳ مگابایت بر ثانیه ۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۹۶,۰۰۰ تومان
۳۶ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۶۶,۰۰۰ تومان
۱۵۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۵۴ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۸۴,۰۰۰ تومان
۳۶۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۱۳۰,۵۰۰ تومان

 

بسته های شش ماه اینترنت ADSL مخابرات

ترافیک سرعت تعرفه
۶۰ گیگابایت ۱ مگابایت بر ثانیه ۱۱۶,۰۰۰ تومان
۹۰ گیگابایت ۲ مگابایت بر ثانیه ۱۴۵,۵۰۰ تومان
۱۳۲ گیگابایت ۳ مگابایت بر ثانیه ۲۰۴,۰۰۰ تومان
۲۴۰ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۱۸۶,۰۰۰ تومان
۷۲ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۴۴,۰۰۰ تومان
۱۰۸ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۶۳,۰۰۰ تومان
۷۲۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۴۳۶,۵۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۳۴۹,۰۰۰ تومان
۲۱۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۲۵۳,۰۰۰ تومان

 

 بسته های یک ساله اینترنت ADSL مخابرات

ترافیک سرعت تعرفه
۶۰ گیگابایت ۰,۵ مگابایت بر ثانیه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۱ مگابایت بر ثانیه ۲۲۳,۰۰۰ تومان
۱۸۰ گیگابایت ۲ مگابایت بر ثانیه ۲۷۹,۰۰۰ تومان
۲۶۴ گیگابایت ۳ مگابایت بر ثانیه ۳۹۱,۰۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۳۵۷,۰۰۰ تومان
۱۴۴ گیگابایت ۴ مگابایت بر ثانیه ۲۴۶,۰۰۰ تومان
۶۰۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۶۹,۰۰۰ تومان
۲۱۶ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۳۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴۴۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۸۳۷,۰۰۰ تومان
۹۶۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۶۷۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰ گیگابایت ۱۶ مگابایت بر ثانیه ۴۸۵,۰۰۰ تومان

 

تعرفه اینترنت VDSL

اینترنت VDSL پهنای باند بسیار بالائی را ارائه و سرعت انتقال اطلاعات 52 مگابیت در ثانیه است. سرعت فوق در مقایسه با ADSL (حداکثر سرعت 8 تا ده مگابیت در ثانیه) و یا مودم های کابلی بسیار بالا بوده و قطعا نقطه عطفی در زمینه دست یابی به اینترنت از نظر سرعت خواهد بود.

بسته‌های اینترنت VDSL مخابرات یک ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۱۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۷,۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۵۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت VDSL مخابرات سه ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۳۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۸۱,۰۰۰ تومان
۶۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۴۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۴۸۶,۰۰۰ تومان
۷۵۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت VDSL مخابرات شش ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۶۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۵۷,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۳۳,۰۰۰ تومان
۲۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۹۱,۰۰۰ تومان
۳۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۶۴۰,۰۰۰ تومان
۸۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۸۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
۷۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۷۸۶,۰۰۰ تومان
۹۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۸۴۴,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۹۴۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت VDSL مخابرات یک ساله

ترافیک سرعت تعرفه
۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۳۰۱,۰۰۰ تومان
۲۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۴۶,۰۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۵۵۸,۰۰۰ تومان
۶۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان
۱۶۸۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
۲۶۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
۱۴۴۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان
۱۹۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان
۴۲۰۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱۶۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۶۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان

تعرفه اینترنت FTTH

(Fiber to the home (FTTH یک کانال ارتباطی است که از دفتر مرکزی به منزل مشتری فیبر نوری کشیده می‌شود. FTTH جایگزین مناسبی برای کابل های مسی است که به سرعت در حال پیشرفت است. سرعت و پهنای باند بیشتری را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. به عنوان مثال یک جفت کابل مسی، توانایی انتقال 6 تماس تلفنی را دارد اما یک جفت کابل فیبر نوری قادر به انتقال 2.5 میلیون تماس تلفنی است.

بسته‌های اینترنت FTTH مخابرات یک ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۵۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت FTTH مخابرات سه ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۶۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۳۳۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۴۰۵,۰۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۴۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۴۸۶,۰۰۰ تومان
۷۵۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت FTTH مخابرات شش ماهه

ترافیک سرعت تعرفه
۶۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۱۵۷,۰۰۰ تومان
۱۲۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۳۳,۰۰۰ تومان
۲۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۲۹۱,۰۰۰ تومان
۳۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۶۴۰,۰۰۰ تومان
۸۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۸۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
۷۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۷۸۶,۰۰۰ تومان
۹۶۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۸۴۴,۰۰۰ تومان
۲۱۰۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۹۴۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان

 

بسته‌های اینترنت FTTH مخابرات یک ساله

ترافیک سرعت تعرفه
۲۴۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۴۴۶,۰۰۰ تومان
۴۸۰ گیگابایت ۸ مگابایت بر ثانیه ۵۵۸,۰۰۰ تومان
۶۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان
۱۶۸۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
۲۶۴۰ گیگابایت ۲۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
۱۴۴۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۵۰۷,۰۰۰ تومان
۱۹۲۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان
۴۲۰۰ گیگابایت ۳۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱۶۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۶۰۰۰ گیگابایت ۵۰ مگابایت بر ثانیه ۳,۳۴۸,۰۰۰ تومان
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «تعرفه اینترنت مخابرات» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.