زمان مطالعه: 5 دقیقه
لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر

بسیاری از پدر و مادرها برای فرزندان خود اسامی اصیل ایرانی را انتخاب می کنند و برای انتخاب اسامی اصیل ایرانی، به شاهنامه فردوسی مراجعه می کنند.
در این مطلب می خوانید : [بستن]

بسیاری از والدین از دوران کودکی خود نامی را دوست داشتند و برای فرزند خود در رویاهایشان این نام را انتخاب کرده اند. شاید این نام در زمان شما بسیار رایج و محبوب بوده، آیا این اسم همچنان محبوب و دوستداشتنی است؟ آیا در نسلی که کودک شما بزرگ می شود، این اسم قابل قبول است؟ باید حتما به این مساله فکر کنید. اگر همچنان نامی که انتخاب کرده اید برگزیده و محبوب است، سختی های کار برای شما راحت شده، اما اگر نه لطفا برای انتخاب نام جدید دست به کار شوید. آسمونی در این بخش فهرست نام های شاهنامه برای دختر و پسر را برای شما عزیزان منتشر می کند.

اسم های اصیل شاهنامه فردوسی

اسم معنی
پولاد از سرداران ایران در روزگار کیقباد
پیروز از فرزندان کاوه ی آهنگر
تاجبخش رستم
تاجور ایرج
تهمورس پسر هوشنگ ، سومین پادشاه نخستین سلسله ی جهان
تهمینه دختر شاه سمنگان و مادر سهراب پسر رستم
جاماسپ  وزیر و حکیم و رایزن گشتاسپ و داماد زرتشت
جانفروز  از سرداران بهرام چوبینه در جنگ او با خسرو پرویز
جریره  همسر سیاوش و مادر فرود
جم  جمشید
جمشید  چهارمین پادشاه نخستین سلسله ی شاهان پسر تهمورس ، شاه جهان که نوروز یادگار اوست
جهانبخش  فریدون
جهانجو  کنایه از هوشنگ و ایرج
چهرزاد  لقب همای دختر بهمن
خرداد  فرشته ی نگهبان سومین ماه سال خورشیدی
خسرو  خوب چهره ، به معنی مطلق پادشاه
خوبروی  کنایه از ارنواز
دادبرزین  از سرداران بهرام گور
دارا  پسر داراب از زنی دیگر غیر از ناهید مادر اسکندر
داراب  پسر بهمن ( اردشیر ) نامی که به نقل شاهنامه گشتاسپ به بهمن نواده خود داده بود
داراپناه  از یاران بهرام چوبینه
دانا  حکیم ، بزرگمهر
دلارای  همسر دارای داراب و مادر روشنک همسر اسکندر
دل افروز  سردار سپاه کیخسرو
رادفرخ  از یاران هرمز
رادمان  سپهدار ارمنستان در روزگار خسروپرویز
رام  از سرداران و یاران بهرام چوبینه
رام برزین  موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپرد
رزمهر  از گواهان انوشیروان بر ضد مزدک
رستم  پسر زال زر و رودابه و نواده سام نریمان
رودابه  دختر مهراب شاه کابل و همسر زال زر و مادر رستم
روزبه  موبد و وزیر بهرام گور
روشنک  دختر دارای داراب که به همسری اسکندر در آمد
رویین  داماد توس
رهنمون  بزرگمهر
رهام  پسر گودرز
زردشت  پیامبر پاک ایران زمین
زروان  حاجب انوشیروان
زریر  پسر لهراسپ و بردر گشتاسپ
ساسان  پسر دارا ، نیای ساسانیان که پسران او تا چهار پشت بعد همه به توالی نام ساسان داشتند
سام  پسر نریمان و پدر زال و نیای رستم دستان
سروبن  رودابه
سروش  فرشته ی پیام آور
سهراب  پسر رستم از تهمینه
سیامک  پسر کیومرس
سیاوش  پسر کاووس و پدر کیخسرو که به دست افراسیاب کشته شد
سینار  از سرداران بهرام چوبینه
سیندخت  همسر مهراب کابلی و مادر رودابه
شاپور  دومین شاه اشکانی
شادان  گوینده یی که آوردن کتاب کلیله و دمنه را از هند نقل کرده است
شهربانو  خواهر گیو و همسر رستم دستان
شهرناز  یکی از دو دختر جمشید که به زور زن ضحاک شد
شهرو  موبد و وزیری که در کودکی شاپور ذوالاکتاف به نیابت او پادشاهی کرد
شهریار  به معنی مطلق پادشاه
شهزاد  کنایه از کیخسرو
شیرویه  پسر خسروپرویز که نام دیگرش قباد بود
شیرین  دلدار و همسر خسروپرویز
فرامرز  پسر رستم
فرانک  مادر فریدون و همسر آبتین
فراهین  از گواهان انوشیروان بر ضد مزدک
فرخ  مرزبان و سالار خسروپریز در نیمروز
فرخزاد  سرداری که پس از آزرمدخت یک ماه بر ایران شاهی راند
فرشیدورد  پسر گشتاسپ و برادر اسفندیار که در جنگ با ارجاسپ شرکت داشت
فرنگیس  دختر افراسیاب و همسر سیاوش
فرود پسر سیاوش از دختر پیران که بهد دست توس کشته شد
فرهاد  از سرداران انوشیروان در جنگ با روم
فریبرز  پسر کاووس
فریدون  ششمین پادشاه جهان و پسر آبتین از تبار جمشید که مملکت را از ضحاک بازگرفت
قباد  پدر کاووس ، کیقباد
کتایون دختر قیصر روم که همسر گشتاسپ شد و نام دیگرش ناهید است
کسرا  معرب خسرو
کیخسرو  پسر سیاوش و فرنگیس که پس از کاووس به شاهی ایران رسید و افراسیاب را به کین پدر خود سیاوش کشت . او از شاهان بسیار نجیب و اهورایی شاهنامه است
کیومرس  نخستین پادشاه جهان و نخستین آدم
گرد آفرید  دختر گژدهم که با سهراب نبرد کرد
گردیه  خواهر دلیر بهرام چوبینه
گرشاسپ  پسر زوتهماسپ و پادشاه ایران پس از او
گرگین  پسر میلاد ، از سرداران کیخسرو که به عنوان همراه و راهنمای بیژن به شکار گرازان رفت اما او را تنها گذاشت
گشتاسپ  پسر لهراسپ و پدر اسفندیار
گشسپ  دبیر انوشیروان که موبدی از انوشیروان خواست تا او را برای رسیدگی به شکایتهای مردم بگمارد
گلشهر  همسر پیران ویسه و مادر جریره
گلنار  کنیز اردوان که همچون وزیر و گنجور او بود و اردشیر بدو دل بست
گودرز پدر گیو و از قهرمانان و سرداران شاهنامه در عهد کاووس و کیخسرو
لهراسپ پدر گشتاسپ و شاه ایران به جانشینی و انتصاب از طرف کیخسرو
مانی  نقاش و نگارگری که از چین برخاست و در روزگار شاپور آیینی نو آورد
ماه آفرید  همسر ایرج و مادر منوچهر
ماهرخ  رودابه
ماهیار  نام گوهرفروشی که بهرام دختر او را به زنی گرفت
مرزبان  مهراب کابلی
مشکناز  یکی از چهار دختر آسیابان که با بهرام گور باده گساری کردند و به همسری او درآمدند
منوچهر  نواده ی دختری ایرج و نبیره فریدون که پس از فریدون به شاهی ایران رسید
منوشان  از شاهان کشور پارس در روزگار کیخسرو
منیژه  دختر افراسیاب و همسر بیژن
مهبود  وزیر و گنجور و و دستور انوشیروان که مردی خردمند و نیکنام بود ولی مورد رشک قرار گرفت و متهم به توطئه شد و انوشیروان بی گناه او و فرزندانش را کشت
مهرآذر پارسی  از موبدان زمان قباد و انوشیروان از استخر فارس
مهران  از سرداران انوشیروان در جنگ با روم
مهرنوش  یکی از چهار پسر اسفندیار
مهرو  از سرداران بهرام چوبینه
نازیاب  یکی از چهار دختر آسیابان که با بهرام گور به جشنگاه نشستند و به زنی او در آمدند
ناهید  نام دیگر کتایون همسر گشتاسپ
نرسی  پنجمین تن از شاهان اشکانی
نریمان  پدر سام و پدربزرگ زال و نیای بزرگ رستم
نوش آذر  برادر اسفندیار و از گردان سپاه گشتاسپ در نبرد با ارجاسپ
نوشزاد  پسر انوشیروان از همسر مسیحی او
نوشین روان  پسر قباد
هجیر  نگهبان دژسپید که سهراب او را اسیر کرد
هرمز  هرمزد ، پسر انوشیروان
هشیار  نام اخترشناسی پارسی که همراه با سروش هندی طالع بهرام پسر یزدگرد را نگریست
همای  دختر گشتاسپ
هوشنگ  دومین شاه اسطوره یی و پسر سیامک
هیربد  پرده دار کاووس

 

نکات انتخاب اسم

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها اهمیت زیادی در خانواده ها دارند و بنا به نقش و اهمیتی که در خانواده دارند، خیلی ها بر این باورند که نقش نام گذاری نوازد تازه متولد شده را نیز باید به آن ها سپرد. بله بزرگ تر ها در هر خانواده ای عزیز، ارزشمند و نعمت هستند اما آن ها در زندگی خود تلاش ها و کارهای ارزشمند زیادی انجام داده اند و باید گود را به جوانان و فرزندانشان بدهند.

اگر شما برای اولین بار قرار است پدر و مادر شوید و برای نخستین فرزند خود نامی را انتخاب می کنید، یادتان نرود که نامی انتخاب کنید که انتخاب نام برای فرزند های بعدی شما سخت نشود. یعنی به این فکر کنید که اسم فرزند اول نوعی هماهنگ با فرزندان دیگر هم باشد.

انتخاب اسم کودک باید از همه لحاظ مناسب و شایسته فرزند شما است. اسمی محبوب و زیبا است، اما با نام خانوادگی فرزند شما همخوانی ندارد. در این مورد به شما توصیه می کنیم که از این اسم هر چند که زیبا و ستودنی است، صرف نظر کنید زیرا فرزند شما در طول زندگی خود باید نام و نام خانوادگی خود را همواره حفظ کند و این دو نام باید در کنار هم زیبا باشند. یادتان نرود که فرزند شما همیشه نوزاد و کودک باقی نمی ماند و قرار است با این نام بزرگ شود به مدرسه برود، دانشگاه برود و مشغول به کار حرفه ای شود، پس نامی را انتخاب کنید که همیشه چه در زمان کودکی و چه در زمان نوجوانی و جوانی و بزرگسالی برازنده او باشد.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «لیست نام های شاهنامه برای دختر و پسر» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.