زمان مطالعه: 13 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به ترتیب حروف الفبا میباشد.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر مشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

شهر

کد استان پیش شماره استان

آب جهان /رهورد

2377 058

آبروان

2335

051

آبرودتربت حیدریه

1244

053

آبرودسبزوار

2436

057

آبقه

9429

052

آبگرگ

1247

058

آبگرم

2279

051

آبینه

9489

052

آریان

2824

057

آزادمنجیر

1242

057

آزادوار

2573

057

آزاده ده

9326

052

آق کاریز

1242

058

آلماجوق

1236

058

آلی

2231

053

آهنگ

3623

053

آهنگران

2647

053

ابارش

1228

057

ابدال آباد

9238

052

ابراهیم آبادتربت حیدریه

2744

053

ابراهیم آبادمشهد

2536

051

ابراهیمی

2578

053

ابوچناری

2569

057

احمدآباد/بالاجوین

2544

057

احمدآباد/تبادگان

12410

051

احمدآباد/تربت جام

9222

052

احمدآباد/خزائی

2339

053

احمدآباد/خواف

2427

053

احمدآباد/رشتخوار

2623

053

احمدآباد/سرجام

2629

051

احمدآباد/قوچان

2871

051

احمدآباد/محولات

2681

053

احمدآباد/نیشابور

2429

055

اخلمد

2636

058

اردمه

2425

055

اردوغش

2337

055

ارزنه

9484

052

ارسک

5324

053

ارغا

2777

053

ارگ نوجوی

2538

057

اره آبمال

2325

051

ازغد

24267

051

ازغند

2684

053

استاج

2833

057

استاد

3753

053

استای

94333

052

استایش

2434

055

استیر

1234

057

اسجیل

2867

051

اسحاق آبادتربت حیدریه

2856

053

اسحاق آبادنیشابور

2328

055

اسدآباد/خواف

2571

053

اسدآباد/دربندی

94256

052

اسدآبادرخ

2334

053

اسفیز

2344

053

اسفیوخ

12410

053

اسلام آباد/تربت حیدریه

2747

053

اسلام آباد/نیشابور

2435

055

اسلامیه

4229

053

اسماعیل آباد/گرجی

8257

052

افچنگ

1252

057

اقرعلیا

2632

051

اکبرآباد/رشتخوار

2646

053

اکبرآبادریوش

2890

053

المجوق

8258

052

النگ امان آباد

2367

051

الهیان

12528

058

امام /تقی

23593

051

امام وردیخان

23765

058

امامقلی

2374

058

امان آباد

2459

055

امرغان سفلی

12483

051

امغان

8247

052

انابد

2726

053

انارستانک /خانیک برون

5241

053

انداد

12683

051

انداده

2532

057

اوارشک

23563

051

اوندر

2885

053

ایده لیک

2278

051

ایزی

1243

057

ایورتربت حیدریه

2883

053

باب الحکم

2734

053

باجگیران

2372

058

باخرز

9482

052

بار

2455

055

باسفر

2632

053

باشتین

2426

057

باغ خیرات

2391

057

باغ عباسی

26255

051

باغ کشمیر

93323

052

باغجر

1232

057

باغستان

4232

053

باغشن گچ

1246

055

باغشن نیشابور

2332

055

بایگ

2282

053

بتو

2467

055

بجدن تکاب

2379

057

بجدن خواشد

2831

057

بجستان

3622

053

بجنو

2481

055

بداغ آباد

2552

057

برآباد/تربت حیدریه

2525

053

برآباد/سبزوار

2826

057

برازق

2378

057

براکوه

2639

053

برج قلعه

25425

058

برجک

2755

053

بردسکن

2722

053

برزش آباد

12416

051

برزنون

2523

055

برزو

1247

057

برس

2328

053

برغمد

2525

057

برقبان

2621

057

برود/علی آباد

9254

052

برون

4235

053

بزجانی

2634

057

بزد

8234

052

بزق

2426

055

بزنگان

2563

051

بزوشک

23715

051

بشرآباد

1248

055

بشرویه

5322

053

بشنج

1233

055

بقمج

2626

058

بقیع

2468

055

بلقان آباد

2628

057

بندازبک

2648

053

بنددیوان

2446

053

بندقرا

2898

053

بنی تاک

9321

052

بنیاباد

2577

053

بوری آباد

1241

053

بوژآباد

1242

055

بوژان

1235

055

بوژمهران

2336

055

بهار

12620

057

بهارستان

2832

057

بهدادین

2531

053

بهمن جان سفلی

26385

058

بهمن جان علیا

26285

058

بیاس آباد

2573

053

بید

2543

057

بیدخت

3733

053

بیدسکان

4233

053

بیدوی

2393

053

بیزه

2425

057

بیگ نظر

1238

058

بیگلر

12453

058

بیمرغ

3742

053

بینالود

23565

051

پالکانلو

25427

058

پرکند

25835

058

پرمه /فارمد

1264

051

پس کمر

2565

051

پشته

9434

052

پطرو

2383

053

پل بند

9432

052

پیوه ژن

2365

051

تاج الدین

2526

058

تام میرزاحسن

2532

051

تایباد

9422

052

تبادگان

12413

051

تپه سلام

2355

051

تپه میراحمد

2531

051

تربت جام

0528

051

تربت حیدریه

1

051

تربقان

2848

053

تقی آباد

2332

051

تقی آبادکلات

22835

051

تکمار

2788

053

تگن

25445

058

تلخ بخش

2329

053

تندک

2375

057

تنگل شورعلیا

2328

051

تنورچه

2892

053

تورانه

9496

052

تولی /بختیار

2884

053

توندر

2894

053

تیرگان

2565

058

تیزآب

2435

053

تیمنک /علیا/سفلی

8253

052

جابوز

2778

053

جاغرق

24253

051

جردوی

2843

053

جزین

3626

053

جشن آباد

2545

058

جعفرآباد/تربت جام

9243

052

جعفرآباد/زاوه

2398

053

جعفرآباد/کاشمر

2783

053

جعفریه

9335

052

جغتای

2562

057

جغری

1241

051

جلال آباد

2751

053

جلمبادان

2542

057

جلین

1239

057

جنت آباد/تربت جام

9325

052

جنت آباد/جنگل

2633

053

جنت آباد/محولات

2693

053

جنداب

2442

055

جنگل

2624

053

جوادیه

2332

053

جوزان /شیرزن

2375

058

جوزقان

9437

052

جهان آباد

9337

052

جیزآباد

9483

052

جیلو

1231

055

جیم آباد

2353

051

چاپشلو

25823

058

چاله زرد

2537

051

چاه زول

2532

053

چاه سالار

2436

055

چاه نسر

2432

055

چاهشک

1240

051

چاهشورک

2669

053

چاهک

23225

051

چخماق

2374

053

چرمشهر

2255

051

چرو

2632

057

چزگ

2471

055

چشام

2434

057

چشمه گل

8244

052

چقر

2529

058

چکودر

25625

051

چگنه سفلی

2527

055

چمگرد

26375

058

چمن آباد

2428

053

چناران

2622

058

چناران نیشابور

2334

055

چنارتربت حیدریه

2687

053

چنارقوچان

25442

058

چنارک

23265

051

چنارمشهد

2276

051

چنبرجوق

2469

055

چهاربرج مشهد

1678

051

چهاربرجی تایباد

9446

052

چهارده

2437

053

چهچهه /پائین ده

1247

051

چهچهه کلات

22857

051

چیتگر

1246

058

حاتم قلعه

2566

058

حاجی آباد/تربت جام

94258

052

حاجی آباد/تربت حیدریه

3731

053

حاجی آباد/خواف

2361

053

حاجی آباد/نیشابور

2325

055

حاجی بیگی

2345

053

حارث آباد

1246

057

حسن آباد/بردسکن

2743

053

حسن آباد/پائین

2576

053

حسن آباد/تربت جام

0529245

052

حسن آباد/خواف

2444

053

حسن آباد/درگز

25825

058

حسن آباد/صوفی

26335

051

حسن آباد/قوچان

1251

058

حسن آباد/محولات

2685

053

حسن آباد/نیشابور

2437

055

حسین آباد/جنگل

2428

055

حسین آباد/چنگه عباسی

2344

055

حسین آباد/رازون

2369

051

حسین آباد/رحیم خان

2578

057

حسین آباد/سرجام

2361

051

حسین آباد/شامکان

2386

058

حسین آباد/قرقی

12680

051

حسین آباد/کاریون

2534

053

حسین آباد/میرزامومن

2539

057

حسین آباد/ناوی

2449

057

حسینی

94335

052

حصارتربت حیدریه

2285

053

حصارزبرخان

2324

055

حصارسرخ /سرآسیاب سوران

2432

051

حصارسرخ نیشابور

2446

055

حصارمشهد

24263

051

حکم آباد

2524

057

حکیم آباد

26383

058

حوض سرخ

1246

053

خانکوک

4236

053

خانلق

2462

055

خانیک بشرویه /یگی

5329

053

خانیک تربت حیدریه

3734

053

خرسف

2387

057

خرگرد

2434

053

خرم آباد/تربت جام

9241

052

خرم آباد/سبزوار

2537

057

خرم آباد/قوچان

2641

058

خرم /عمادیه

2342

053

خرمبک /سه چوب

1234

055

خروعلیا

2326

055

خسروآباد

2439

057

خسروجرد

1244

057

خشت

22775

057

خضربیگ

2881

053

خلق آباد

12605

051

خلیل آباد

2772

053

خمارتاش

1243

058

خواجه آباد

2536

055

خواف

2422

053

خور/بیجورد

2753

053

خورعلیا

1260

051

خوشدره

2692

053

خیرآباد/تایباد

9436

052

خیرآباد/تربت جام

9223

052

خیرآباد/تربت حیدریه

2688

053

خیرآباد/خواف

2442

053

خیرآباد/سبزوار

1241

057

داغدار

25833

058

داغی

2899

053

داغیان

1235

058

دافی

2343

053

داودلی

1248

058

داورزن

2422

057

درازآب تربت جام

9328

052

درخت بید

9338

052

دررود

2323

055

درزآب

3633

053

درفک

2634

057

درگز

2522

058

درونه

2737

053

دزق

2531

055

دستجردآقابزرگ

2341

055

دستجردطاقانکوه

2479

055

دوسنگ

82625

052

دوغ آباد

2676

053

دوغائی

1231

058

دولت آباد/تربت جام

9256

052

دولت آباد/تربت حیدریه

2372

053

دولت آباد/رشتخوار

2629

053

دولت آباد/سبزوار

1245

057

دولت آباد/قوچان

2835

051

دوین /چنارسوخته

1243

051

ده امام

2565

057

ده برزو

9497

052

ده پائین

12413

053

ده سرخ

23713

051

ده غیبی

1321

051

ده میان

2893

053

دهبار

24255

051

دهرود/گرجی سفلی /همت آباد

1242

051

دهنو/سبزوار

2381

057

دهنوتلخی

2387

053

دیزادیز/کچلانلو

1229

058

دیزباد

2252

051

دیزبادعلیا

2339

055

دیسفان

3741

053

دیش دیش

2329

055

رادکان

26273

058

رامشین

2547

057

راه چمن

2566

057

رئیسی

2431

055

رباط جز

2623

057

رباط سرپوش

1231

057

رباط سفید

2366

051

رباط سمنگان

9224

052

رباط سنگ

2322

053

رحمت آباد/تربت جام

9231

052

رحمت آباد/تربت حیدریه

3754

053

رحمت آباد/سبزوار

2535

057

رخنه گل

2667

051

رزدآب

2429

053

رزق آباد

2842

053

رزگ

2284

053

رشتخوار

2622

053

رضوان

12603

051

رقه

5325

053

رکن آباد

2735

053

روچی

3738

053

روح آباد/تربت حیدریه

2642

053

روح آباد/نیشابور

2239

055

رودخانه

2341

053

رودمعجن

2286

053

روشن آباد

2385

057

روشناوند

3747

053

رونج

8239

052

رهن

3748

053

رهن کاریز/کفکی

2464

055

ریاب

3746

053

ریگان

2365

053

ریگی /زمه

2438

055

ریوش

2882

053

ریوند

2429

057

زاوه

2375

053

زاوین

2274

051

زرقان

2564

057

زرکک

2636

051

زرمهر

2689

053

زشک

2435

051

زمند

2575

057

زنگانلو

2567

058

زورآباد

2534

057

زهان

2529

055

زیبد

3735

053

زیدانلو

1244

058

زیرآباد

2541

057

زیرجان

3755

053

زیرک آباد

2729

053

زین آباد

3632

053

زیندانلو

25433

058

ژرف

2362

053

ساق

2382

053

ساقی بیک

25283

055

سالارآباد

2331

051

سالاری

2444

055

سبزوار

1

057

سده خواف

2433

053

سرآسیاب

2864

051

سربالا

2327

053

سرچاه

2524

055

سرحوضک

2845

053

سرخ آباد

2287

053

سرخس

2522

051

سردشت

2635

051

سردق

3625

053

سرغایه

2362

051

سرک

2639

058

سرگلان

2367

053

سرند

4238

053

سروآباد/بازمرگی

1269

051

سرهنگ

2335

053

سریده

3629

053

سعادت آباد

2635

053

سعدالدین

2776

053

سعدیه

2343

055

سفیدسنگ

2664

051

سقی

3739

053

سلامی

2432

053

سلطان آباد

2325

053

سلطان آبادسبزوار

2622

057

سلطان آبادنمک

2358

051

سلطان میدان

2525

055

سلمان /خلیل آباد

2431

053

سلوگرد/محسن آباد

2868

051

سلیمانی مشهد

2334

051

سلیمانی میان جلگه

2447

055

سلیمانی نیشابور

2454

055

سملخون

9283

052

سمیع آباد

9235

052

سنقرآباد

9494

052

سنگ بست

2624

051

سنگان بالا

2626

053

سنگان پائین

2522

053

سنگر

2533

051

سنگل آباد

1248

053

سنو

3744

053

سوران

9439

052

سورستان

94817

052

سویز

2437

057

سهل آباد

2386

053

سیجاوند

2443

053

سیدآبادچناران

26283

058

سیدآبادسبزوار

2629

057

سیدآبادنیشابور

1232

055

سیر

2733

053

سیف آباد

2749

053

سیوکی

1245

053

شاداب

1243

055

شادمهر

2683

053

شارک

2378

058

شامکان

2373

057

شاندیز

2428

051

شاهرگ

1378

058

شاهین علیا

2395

053

شترک

1248

051

ششتمد

2372

057

شعبه

2644

053

شغل آباد

12538

058

شفیع

12283

058

شفیع آباد

2727

053

شم آباد

2626

057

شمس آبادتربت حیدریه

2691

053

شمس آبادسبزوار

2828

057

شوراب

2457

055

شوررود

2439

055

شورستان

9331

052

شورگشت

2475

055

شوری بزرگ /رشیدآباد

2472

055

شوریاب

2473

055

شوی

25435

058

شهرآباد/بردسکن

2728

053

شهرآباد/نیشابور

2445

055

شهر/طوس /فردوسی

1266

051

شهرستانک

2568

057

شهرصنعتی /سبزوار

1233

057

شهرفیروزه

2452

055

شهرک /امام /خمینی

5323

053

شهرک /خواف

2441

053

شهرک /رضوی

23223

051

شهرک /صنعتی /طوس

1541

051

شهرک /صنعتی /کلات

1245

051

شهرک صنعتی /کاشمر

2858

053

شهرک صنعتی /کاویان

22543

051

شهرکهنه

12523

058

شهن آباد

2385

053

شهوار

2397

053

شهید/هنرمند

22833

051

شیخ لو

8259

052

شیرتپه

2527

051

شیرخان

2631

057

شیلیگان

2564

058

صالح آباد

9322

052

صدخرو

2432

057

صفی آبادتربت حیدریه

2377

053

صمدیه

2423

055

صنوبر

1243

053

صومعه

1236

055

صیدآباد

23567

051

طالبی

25284

055

طبس

2627

057

طرسک

2377

057

طرق

2888

053

طرقبه

2422

051

ظاهرآبادبردسکن

2745

053

عارف آباد

2855

053

عباس آباد

2536

057

عباس آبادخواف

2439

053

عباس آبادفرامیشان

2634

053

عباس آبادقندی

2581

057

عباس آبادملک

2549

057

عبدآباد

2326

053

عبداله آبادنیشابور

2338

055

عبداله گیو

2535

055

عبدل آبادتربت حیدریه

2677

053

عبدل آبادسبزوار

2572

057

عبس آباد

2636

053

عزیزآباد

2382

058

عسگریه

1249

051

عشرت آباد/ممرآباد

2825

053

عشق آبادفریمان

2628

051

عشق آبادنیشابور

2422

055

عطائیه

2441

055

عظیم آباد

2739

053

علاقه

2337

053

علی آباد/خواف

2575

053

علی آباد/سیاسک

1265

051

علی آباددامن

2638

053

علی آبادشور

1237

057

علی آبادفیض آباد

2694

053

علی آبادقوچان

1237

058

علی آبادکشمر

2736

053

علیک تربت حیدریه

2381

053

علیک سبزوار

2643

057

عمارت

1232

058

عنبرسرا

2366

053

غنی آباد

5327

053

فاردق

2645

053

فاز

12600

051

فایندر

2436

053

فتح آبادارسک

5331

053

فتح آبادتربت حیدریه

2625

053

فتح آبادفردوس

4234

053

فخرآبادتربت حیدریه

3627

053

فخرآبادخواف

2331

053

فخرداود

2364

051

فدافن

2844

053

فدرد

12411

053

فدیشه

242

055

فدیهه

2288

053

فراشیان

2567

057

فرخار

2474

055

فرخان

1234

058

فرخد

12623

051

فرخک

1244

055

فردوس

4

051

فرزنه

94254

052

فرشه

2851

053

فرگ

2854

053

فرمان آباد

9431

052

فرهادگرد

2627

051

فریزی

2863

051

فریمان

2622

051

فریمانه

2571

057

فسنقر

1227

057

فودنجان

3752

053

فوشنجان

1241

055

فهندر

12414

053

فهنه

2482

055

فیض آبادتربت حیدریه

2672

053

فیض آبادداورزن

2438

057

قادرآباد

2649

053

قازان بیک

2568

058

قازقان

1327

051

قاسم آباد/بزرگ

2363

051

قاسم آباد/دهنه

2433

055

قاسم آبادتربیت حیدریه

2572

053

قاسم آبادفردوس

3636

053

قدمگاه

2322

055

قراچه

2896

053

قره باغ فیروزه

2476

055

قره شاه وردی

12455

058

قره قلی

1248

057

قره قویونلو

2527

058

قزل قارشی

2526

057

قصون

2897

053

قطن آباد

1247

055

قلعه آقاحسن

2378

053

قلعه باخزر

9486

052

قلعه بالا

2847

053

قلعه جوق

2696

053

قلعه سرخ باخرز

94815

052

قلعه سرخ تربت جام

9236

052

قلعه شیر

9246

052

قلعه گک

9228

052

قلعه نو/شفیع آباد

2533

057

قلعه نوجمشید

1230

055

قلعه نوروداب

2822

057

قلعه نوصفی آباد

2391

053

قلعه نوکلات

2281

051

قلعه نومشهد

2626

051

قلعه نی

2389

053

قلعه یزدان

2465

055

قلندرآباد

2662

051

قله زو

2273

051

قوچ پلنگ

2857

053

قوچان

1

051

قوژد

3745

053

قوش خزاعی /قوش علیجان

25249

051

قوش سربوزی

25255

051

قوش عظیم

25253

051

قیاص آباد

2629

058

کاخک

3737

053

کارخانه /قند/فریمان

26253

051

کارخانه /قندجوین

2529

057

کاریز

9426

052

کاریزحاج محمدجان

2665

051

کاریزک خلیل آباد

2786

053

کاریزک ناگهانی

2376

053

کاریزکهندل

9327

052

کاریزنو

9225

052

کاسف

2754

053

کاشمر

2822

053

کاظم آباد

12625

051

کاظم آباد

2741

053

کافج

9498

052

کال چغوکی

2368

051

کال زرکش

12676

051

کال شور/تپه خان

2574

053

کالو

22853

051

کامه علیا

1242

053

کاهوچناران

2866

051

کاهودرگز

2528

058

کاهه

2785

053

کاهیجه

2379

053

کبودان

2732

053

کت

2641

053

کته شمشیرسفلی

2666

051

کته شمشیرعلیا

2668

051

کچولی

2534

051

کدکن

2323

053

کراب

1235

057

کرات

9435

052

کردیان

9493

052

کرناوه شیرین

22855

051

کرند

5326

053

کریز

2891

053

کریم آباد

2548

057

کریم آبادکلات

22635

051

کسرینه

2853

053

کسکن

1236

057

کشکک

2394

053

کلات تربت حیدریه

3736

053

کلات نادر

2272

051

کلاته اله نظر

2538

051

کلاته بزرگ

9249

052

کلاته پایه

2882

051

کلاته تیرکمان

2383

057

کلاته زنگنه

2364

053

کلاته شادی

2781

053

کلاته صوفی

9284

052

کلاته عرب

2527

057

کلاته علی زینل

1241

058

کلاته محمدجان

2485

055

کلاته مزینان

2428

057

کلاته ملامحمد/قاچکانلو

23763

058

کلاته میمری

2528

057

کلاته نو

2746

053

کلاته نوبهار

2388

057

کلوخی

1254

058

کلیدر

2533

055

کمیز

2431

057

کندرخلیل آباد

2775

053

کندکلی

2528

051

کنگ

2436

051

کنگ علیا

2392

053

کنه بیست

12480

051

کورده

1246

051

کوشه بردسکن

2725

053

کوشه کوه سرخ

2895

053

کوه آباد

94253

052

کوه سخت

2534

055

کوه سفید

9495

052

کهنه

2576

057

کهنه فرود

1255

058

کیذور

2374

057

گاج

2392

057

گراخک

2439

051

گرماب تربت حیدریه

2336

053

گرماب نیشابور

2453

055

گروقوچان

26275

058

گرومشهد

22773

051

گرینه

2335

055

گستج

4239

053

گلبو

2424

055

گلبهار

2832

051

گلسرا

2363

053

گلشن آباد

2483

055

گلمکان

2833

051

گمرک دوغارون

94257

052

گناباد

3722

053

گنبدلی

2529

051

گوارشک

1261

051

گوجه

1256

058

گوجی

2368

053

گوش

12606

051

گوش لاغر

9323

052

گیسور

3743

053

لائین نو

22633

051

لطف آبادقوچان

2562

058

لطف آبادنیشابور

1237

055

مارشک

12607

051

ماروسک

2477

055

ماریان /زاک

1244

051

مایان

24265

051

مجتمع /فولاد/نیشابور

1245

055

مچ

2376

057

محسن آباد

2342

055

محمدآبادتربت جام

9255

052

محمدآبادرشتخوار

2628

053

محمدآبادقوچان

2642

058

محمدآبادگفت

2574

057

محمدتقی بیگ

25443

058

محمدولی بیک

25447

058

محمودآبادسفلی

8226

052

محمودآبادعلیا

8229

052

مرزان

2478

055

مرغزار

2384

053

مرندیز

3628

053

مزار

3635

053

مزداوند

25623

051

مزرج

12533

058

مزرعه شیخ

2447

053

مزینان

2433

057

مژن آباد

2529

053

مشکان

2624

057

مشکانلو

12285

058

مشهد

1

051

مشهدریزه

9428

052

مظفرآباد

2738

053

معتمدیه

2484

055

معدن /زغال سنگ

2564

051

معدن سنگان

2527

053

معدن فیروزه

2463

055

مغان

2438

051

مقصودآباد

1239

058

مقیسه

2435

057

مکی

2887

053

ملک آبادتربت حیدریه

2643

053

ملک آبادمشهد

2352

051

ملوند

2827

057

ممیزآب تربت جام

9329

052

منصوری

3634

053

موچنان

2637

058

موچنان

26373

058

موسی آباد

8248

052

موشک

2886

053

مومن آباد

9242

052

مهدی آبادرشتخوار

2631

053

مهدی آبادکاشمر

2782

053

مهر

2423

057

مهرآباد

2438

053

مهران کوشک

4237

053

مهنه

2682

053

مهوید

4231

053

میاب

2585

058

میامی

2326

051

میاندهی فریمان

26333

051

میاندهی فیض آباد

2697

053

میرآباد

2229

055

ناظریه

12673

051

نامق

2889

053

نامن

2424

057

نای

2849

053

نریمانی

2354

051

نزل آباد

1238

057

نسر

2324

053

نشتیفان

2526

053

نصرآباد

9232

052

نصیرآباد

2388

053

نعتو

93325

052

نقاب تربت حیدریه

2779

053

نقاب سبزوار

2522

057

نقندر

2427

051

نوبهار

2869

051

نوخندان

2542

058

نوده انقلاب

2625

057

نوده /بیهود

3751

053

نوده پشنگ

3749

053

نوده تربت جام

8252

052

نودهان

2638

057

نوروزآباد

1238

055

نوسرانومیری

2522

055

نوق تربت حیدریه

3631

053

نوق خواف

2637

053

نهالدان

2427

057

نیازآباد

2528

053

نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو

2466

055

نیشابور

0551

051

نیگنان

5328

053

نیل آباد

9227

052

ویرانی

2437

051

هاشم آباد

1255

057

هدایت آباد

22547

051

هدک /سربرج

2752

053

هزارخوشه

2445

053

هفت خانه

2787

053

همائی

2443

055

همت آبادتربت جام

94813

052

همت آبادزمانی

2461

055

همت آبادشهرکهنه

2456

055

همت آبادفیض آباد

2686

053

هندل آباد

12411

051

یادگار

9251

052

یاس تپه

2535

051

یاقوتین

8233

052

یحیی آباد

2384

057

یدک

1233

058

یک لنگی علیا

2338

053

یکه پسته

82623

052

یکه توت

9334

052

ینگجه

2532

055

ینگه قلعه /شمس

2458

055

یوسفخان

1249

058

یونسی

3624

053

کاربر گرامی اگر شما در خراسان رضوی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.