زمان مطالعه: 7 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اصفهان به مرکزیت شهر اصفهان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان

شهر کد استان پیش شماره استان

آب پونه

2372 033

آبشیرین

1257

036

آبگرم

2356

033

آران /بیدگل

2272

036

آزران

2342

036

آغچه

2465

037

آنالوچه

2435

037

ابوزیدآباد

2235

036

ابیانه

2436

036

احمدآباد/گلزارمحمد

2547

036

اذان

2438

031

اراضی /باغ ملک

5532

033

ارجنگ /کهرت

12238

037

اردستان

2524

036

اردیب

4447

032

اریسمان

2438

036

ازناوله

2467

037

ازوار

23324

036

اژیه

2662

031

اسپارت

1886

031

استرک

1256

036

اسحاق آباد

2234

036

اسفرجان

1226

032

اسفنداران

2733

031

اسکندری

2437

037

اسلام آباد

2644

031

اسلام آباد/شهرضا

1321

032

اشکاوند

1858

031

اشکهران

2636

031

اشن

2432

033

اصغرآباد

1357

031

اصفهان

1

031

افجان

2335

033

افوس

2545

037

الوار

2355

033

اله آباد

4272

033

امامزاده /علی اکبر

1242

032

امیرآباد

1243

033

امین آباد

1235

032

انارک

4322

033

اورگان

2487

037

اوره

2452

036

اوزنبلاغ

2447

037

اوشیان

5242

033

ایچی /جار/یفران

1876

031

ایراج نائین

4435

032

ایمان شهر/اشترجان

2348

031

ایمان شهر/مینادشت

2347

031

بادجان

2438

037

بادرودنطنز

2434

036

باغ ابریشم /یزدآباد

2342

031

باغ بهادران

5622

033

بافران

3224

032

باقرآباد/اردستان

2534

036

باقرآباد/کوهپایه

2656

031

بتلیجه

2462

037

برز

2453

036

برزوک

2347

036

برسیان

1882

031

بروزاد/میرآباد

5558

033

بزم

2672

031

بلان نائین

3265

032

بلطاق

2463

037

بلمیر

2446

037

بنویدعلیا

3278

032

بوان

1237

032

بوئین /میاندشت

2452

037

بودان

2345

033

بیاضه

4432

032

بیدشک /دهلر

2552

031

بیده

2364

032

بیدهند

2462

036

پایگاه /هشتم شکاری

1577

031

پایگاه هوائی /هاشم آباد

2663

031

پرکستان

5648

033

پلارتگان /دارافشان

23860

031

پوده /قهه

2268

032

پیربکران

2381

031

پیکان

2774

031

پیله وران

1883

031

تجره /مهرآباد

1226

037

تخماقلو

2458

037

تلک آباد

2543

036

تندران

2343

033

تودشک

2637

031

تیران

2322

033

تیرانچی

13691

031

تیکن

2343

037

تیمیارت /فساران

1856

031

جرم افشار

1221

032

جزه اصفهان

2642

031

جزه کاشان

1243

036

جعفرآباد/ابراهیم آباد

4442

032

جعفرآباد/خمیران

2368

033

جعفرآباد/زرین شهر

5656

033

جعفرآباد/نائین

4442

033

جنبه

2558

036

جندابه

2668

031

جندان

2635

031

جندق نائین

4434

032

جور/اسفینا

1873

031

جوزدان برآن

1865

031

جوزدان /نجف آباد

1228

033

جوشقان

2655

031

جوشقان استرک

1236

036

جوشقان قالی

2372

036

جهادآباد

2543

031

جهق

1374

036

جیلان آباد

1878

031

چادگان

2472

037

چاه ملک

4437

032

چرمهین

5625

033

چغا

2552

037

چقیورت

2547

037

چم طاق /چم حیدر

5645

033

چم نور/چم یوسفعلی

5638

033

چمگردان

4224

033

چوپانان

4332

032

چهارراه /سعادت آباد

2366

032

چهل خانه

2433

037

چیمه

2448

036

حاجی آباد

1256

033

حبیب آبادبرخوار

2548

031

حبیب آباد/آذرخواران

2652

031

حجت آباد

2482

037

حسن آباد/آبریزه

2365

033

حسن آباد/تنگ بیدکان

5534

033

حسن آباد/جرقویه

2753

031

حسن آباد/علیا

2376

033

حسن آباد/قهاب

1825

031

حسن رباط

2434

031

حسنارود

2346

036

حسین آباد/اردستان

2557

036

حسین آباد/عربستان

2427

033

حسین آباد/کویر

2228

036

حنا

2337

032

حوض ماهی /آبرو

5548

033

حیدرآباد

2744

031

خرم /خورچان

2667

031

خرمدشت

1223

036

خرمنان

2344

033

خزاق

1553

036

خشوئیه

5653

033

خفرشهرضا

2367

032

خفرکاشان

2466

036

خلج /قوهک

2431

037

خم پیچ

1262

037

خمسلو

2562

037

خمینی شهر

1351

031

خوانسار

1

037

خوراسگان /قهجاورستان

1521

031

خور/بیابانک

4422

032

خورزق /برخوار

2546

031

خولنجان /آدرگان /لنج /زیباشهر

5554

033

خونداب

2428

033

خویگان سفلی

2445

037

خویگان علیا

2534

037

خیرآباد/کاشان

2583

036

خیرآباد/نجف آباد

2436

033

داران

2422

037

دارگان

23835

031

دامنه

2436

037

در

2344

037

درباغ

2548

036

درچه پیاز

1375

031

دره

1225

036

دره بید/نجف آباد

2358

033

دره بیدخوانسار

2466

037

دزج

2277

032

دستجرد/برخوار

2545

031

دستجرد/کمال آباد

2734

031

دستگردقداده

2328

031

دشتی

1868

031

دماب

2434

032

دماب /نجف آباد

2434

033

دنارت

16337

031

دوتو

2374

033

دوشخراط

1224

037

دولت آباد

2582

031

دولت آباد/صنعتی

2583

031

دولت آباد/نجف آباد

2353

033

ده آباد/متین آباد/فهی

2437

036

ده سرخ

5552

036

ده کرم

1834

031

دهاقان

2262

032

دهسور

2542

037

دهق

2422

033

دیزیچه

55350

033

رامشه

2736

031

راوند

1551

036

رحمت آباد/خوانسار

1263

037

رحمت آباد/کاشان

2544

036

رحمت آباد/نجف آباد

1234

033

رحیم آباد

1836

031

ردان فیزادان

16335

031

رزوه

2478

037

رضوانشهر

2362

033

روران

1864

033

رهق

2335

036

ریجان

2263

036

زازران

2352

031

بهجت آباد/باباشیخعلی /بیستجان

42662

033

زردنجان

1888

031

زرین شهر

4222

033

زفره فلاورجان

2372

031

زفره کوهپایه

2638

031

زمان آباد

5652

033

زواره کاشان

2537

036

زیار

1867

033

زیارتگاه

1248

032

سجزی

2666

031

سدزاینده رود

2488

037

سده لنجان

4243

033

سراور

2332

037

سرشبادران

1855

031

سعیدآباد

2348

037

سفتجان

2443

037

سفیده

2553

036

سمیرم

2322

032

سن سن

1247

036

سنگ سفید

1228

037

سواران

2428

037

سوران

2363

033

سولار

1246

032

سونیچی

2686

031

سه برخوار

2535

031

سهر

2645

031

سهران

2665

031

سهرفیروزان

5424

033

سهروفیروزان

23842

031

سهیل /سپرو

3273

032

سیان /گنج آباد

2742

031

سیاه افشار

23832

031

سیبک

2532

037

سین

2534

031

سیور

2368

032

شادگان /فاویان

2335

037

شاهپورآباد

2532

031

شاهین شهر

2522

031

شهراب

2554

036

شهرضا

1

032

شهرک بهاران /سهلوان /آبنیل /باغکومه

2385

031

شهرک /بهارستان

1681

031

شهرک /صفائیه

5527

033

شهرک /علامه مجلسی

5545

033

شهرک /22بهمن

1447

036

شهرک صنعتی /امیرکبیر

1255

036

شهرک صنعتی /سجزی

2647

031

شهرک صنعتی /مبارکه

5537

033

شیدان

1832

031

طاد/ونهر

23845

031

طار

2442

036

طالخونچه

5553

033

طامه

2443

036

طاهرآباد

1552

036

طرق رود

2433

036

طره

2447

036

طهمورثات

2678

031

ظفرقند

2552

036

عادگان

2441

037

عروسان گلستان

4445

032

عزیزآباد

2357

033

عسگران

2334

033

علوان آباد

2682

031

علوی

2337

036

علویجه

2424

033

علی آباد/قلعه شاهرخ

2485

037

علی آباد/محمدآباد

2284

036

علی آبادجمبزه شهرضا

2272

032

علی آبادفخره

2238

036

علی آبادملاعلی

2588

031

علی آبادمهردشت

2438

033

علیشاهدان

23862

031

فتح آباد

2334

032

فرخی نائین

4438

032

فریدونشهر

2522

037

فریزهند

2464

036

فلاورجان

2311

031

فوداز

3263

032

فولادشهر

4262

033

فولادمبارکه

5543

033

فیض آباد/شریف آباد

2674

031

قائم آباد

2464

037

قاسم آباد

2233

036

قره بلطاق

2448

037

قزاآن

2375

036

قصرچم

1233

032

قفر

2444

037

قلعه امیریه

13690

031

قلعه سرخ

2538

037

قلعه میر

2345

031

قلعه ناظر

2337

033

قمبوان

2273

032

قمصرکاشان

2362

036

قمیشلو

2276

032

قودجان /تیدجان

12236

037

قودجانک

2429

037

قورتان

2653

031

قه

2224

036

قهدریجان

2362

031

قهرود

2377

036

قهریزجان

2338

033

قهساره

2556

036

قهی

2658

031

کارخانه /ذوب آهن

4257

033

کاشان

1

036

کامو

2378

036

کاویان

2344

031

کاهریز

5654

033

کبوترآباد

1866

031

کته شور/صادق آباد

5644

033

کجان نائین

3264

032

کچوئیه

5256

033

کچورستاق /امیران

2545

036

کچومثقال

2542

036

کرچ

2459

037

کرچگان

5634

033

کردسفلی

2348

033

کردعلیا

2347

033

کرسکان

2357

031

کرکوند

5538

033

کره

2282

032

کشه

2456

036

کفران /فارفان

2654

033

کفرود

2673

033

کله /ارمک

2348

036

کله مسلمان /کله مسیح

42664

033

کلهرود

2536

031

کلیشاد/هرند

2649

031

کلیشادرخ

5642

033

کلیشادفلاورجان

2318

031

کلیشادفلاورجان

5328

033

کمجان

2432

036

کمشچه

2533

031

کمه

2362

032

کمیتک

2483

037

کنجدجان

2342

037

کندلان /دستجا

1884

031

کنهران

2346

033

کوشک

1356

031

کوشکیچه /بارچان /دستگردمهرآوران

5556

033

کوهان برآن

1887

031

کوهان نجف آباد

2366

033

کوهپایه

2622

031

کهرویه

1267

032

کهریزسنگ

1232

033

کهنگ

2574

036

کیفته پادنا

2365

032

گرگاب

2575

031

گرموک

2342

032

گرمه

4443

032

گزبرخوار

2572

031

گشنیزجان

2432

037

گلپایگان /نیوان

2322

037

گلدره

2435

033

گلدشت

1223

033

گنجه

2439

037

گیشی /قمشنان /قلعه بالا

2676

031

لارگان /لارگیجی

2373

031

لای بید

2432

031

لای بید/حاجت آقا

5647

033

مالواجرد

2732

031

مبارکه

5522

033

مجتمع /صنایع دفاع

4632

033

مجتمع /کالای الکتریک

2444

036

محمدآبادجرقویه

2724

031

مدیسه

4245

033

مرق /سادیان

2227

036

مزرعه شور

2643

031

مشکان

1248

036

مشکنان

2657

031

مشهدکاوه

2484

037

معروف آباد/قرقر

2486

037

معصوم آباد

2468

037

مقصودبیک /وشاره /باغ سرخ

1244

032

منشیان

1847

031

منظریه

1228

032

موته

2433

031

مورچه خورت

2564

031

مورکان

5637

033

موسی آباد

2275

032

موغار

2535

036

مولنجان

1570

031

مهاباد

2532

036

مهدی آبادنجف آباد

2354

033

مهرآدران

3268

032

مهرجان نائین

4436

032

مهرگان

23866

031

مهرگرد

2338

032

مهیار

1232

032

میرآبادخوانسار

2469

037

میرآبادنجف آباد

2336

033

میمه /وزوان

2422

031

نائین

3225

032

نجف آباد

1

033

نسران

2468

036

نشلج

2334

036

نصرآبادجرقویه

2735

031

نصرآبادکاشان

2283

036

نطنز

2424

036

نقل /دنگزلو

2372

032

نکوآباد

55355

033

نماگرد

2449

037

ننادگان

2442

037

نوش آباد

2282

036

نوگوران

4635

033

نهرخلج

2434

037

نهضت آبادخوانسار

2536

037

نهضت آبادنجف آباد

1342

033

نهوج

2582

036

نیاسر

2322

036

نیستانک

3267

032

نیسیان

2572

036

نیک آباد

2722

031

نیه

2446

036

وادقان

2338

036

وانشان

2258

037

ورپشت

2352

033

ورتون

2684

031

ورزنه

2648

031

ورزنه گلپایگان

2346

037

ورکان

2345

036

ورنامخواست

4225

033

ولوجرد

2455

036

ونداده

2435

031

ونک

2336

032

ویدوج /ویدوجا

23323

036

ویست

1244

037

ویلاشهر

1225

033

هاردنگ

5643

033

هاشم آباد

2646

031

هراتمه

5547

033

هرمدان

1823

031

هرند

2633

031

هفتومان

4452

032

هماآباد

3226

032

همگین

2274

032

هنجن

2445

036

هندوکش

2461

037

هنده

2352

037

هونجان

1227

032

هویه /ریاخون

2366

031

یارند

2454

036

یزدانشهر

1244

033

یزدل

2285

036

کاربر گرامی اگر شما در اصفهان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت اصفهان» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.