زمان مطالعه: 5 دقیقه
جداول کاربردی پرورش طیور

جداول کاربردی پرورش طیور

صنعت طیور در خلال تاریخ حیات خود همواره با مشکلات بزرگی روبرو بوده است ، بطوریکه گاهی اوقات مشکلات به وجود آمده محدود به...

صنعت طیور در خلال تاریخ حیات خود همواره با مشکلات بزرگی روبرو بوده است ، بطوریکه گاهی اوقات مشکلات به وجود آمده محدود به یک واحد پرورش طیور نشده بلکه یک منطقه ، شهر، کشور وحتی یک قاره را فرا می گیرد .

 • درجه حرارت لازم جهت پرورش پولت های تخمگذار نژاد Hy_line (درجه سلسیوس)

سن پرورش در قفس پرورش روی بستر

1_3 روزگی

33 - 32 35 - 33
4_7 روزگی 32 - 30 33 - 31
8_14 روزگی 30 - 28 31 - 29
15_21 روزگی 28 - 26 29 - 27
22_28 روزگی 26 - 23 27 - 24
29_35 روزگی 23 - 21 24 - 22
36 روزگی به بعد 21 21

 

نکته :درجه حرارت های فوق در سالن هایی با رطوبت 40 تا 60 درصد صادق می باشند.

 • درجه حرارت لازم جهت پرورش پولت های تخمگذار نژاد LSL (درجه سلسیوس)

سن درجه حرارت (سلسیوس)
1 تا 2 روزگی 36 - 35
3 تا 4 روزگی 34 - 33
5 تا 7 روزگی 32 - 31
هفته دوم 29 - 28
هفته سوم 27 - 26
هفته چهارم 24 - 22
از هفته پنجم به بعد 20 - 18
 • درجه حرارت لازم جهت پرورش پولت های تخمگذار نژاد NICK CHICK (درجه سلسیوس)

قفس بستر
شروع جوجه ریزی 34-35 درجه سانتیگراد درهرهفته 3 درجه کاهش تا زمانی که به گرمای مکمل نیازی نباشد(درزمستان18 درجه) شروع جوجه ریزی 35-36 درجه سانتیگراد درهرهفته 3 درجه کاهش تا زمانی که به گرمای مکمل نیازی نباشد ( در زمستان 18 درجه)
 • مشخصات پرورشی نژاد تخمگذار NICK CHICK

سن(هفته) میانگین وزن بدن (گرم) میزان مصرف دان روزانه (گرم) جمع کل مصرف دان (گرم)
1 65 10 0/07
2 120 17 0/19
3 175 23 0/35
4 243 28 0/55
5 325 32 0/77
6 400 36 1/02
7 500 40 1/30
8 590 44 1/61
9 665 48 1/95
10 745 52 2/31
11 825 56 2/70
12 920 60 3/12
13 960 64 3/75
14 1030 68 4/05
15 1085 72 4/55
16 1145 76 5/08
17 1205 80 5/64
18 1275 84 6/23
 • عملکرد گله های گوشتی نژاد ROSS

سن وزن بدن(گرم) میانگین وزن گیری روزانه در هفته (گرم) ضریب تبدیل جمع کل مصرف دان (گرم)
0 42 ____ ____ ____
7 185 20/48 0/8936 166
14 473 41/12 1/136 538
21 916 63/19 1/291 1182
28 1479 80/55 1/434 2122
25 2113 90/56 1/576 3331
42 2768 93/57 1/719 4757
49 3407 91/22 1/861 6341
56 4002 84/96 2/004 8020
 • عملکرد گله های گوشتی نژاد COBB

سن وزن بدن(گرم) میانگین وزن گیری روزانه در هفته (گرم) ضریب تبدیل جمع کل مصرف دان(گرم)
0 41 ____ ____ ____
7 177 19/3 0/847 150
14 459 40/3 1/013 465
21 891 61/71 1/182 1053
28 1436 77/85 1/367 1963
25 2067 90/1 1/556 3216
42 2732 95 1/705 4659
49 3369 91 1/836 6185
56 3958 84/1 1/964 7772
 • بررسی جیره جوجه های گوشتی نژاد ROSS جهت وزن گیری 3 کیلوگرم به بالا

  آغازین رشد پایانی 1 پایانی 2
دوره تغذیه(روز) 10-0 11-24 25-42 43 تا کشتار
پروتئین خام 25-22 21-23 19-22 17-21
انرژی قابل متابولیسم 3025 3150 3200 3225
لیزین 1/43 1/24 1/06 1
لیزین قابل هضم 1/27 1/10 0/94 0/89
میتونین 0/51 0/45 0/4 0/38
میتونین قابل هضم 0/47 0/42 0/37 0/35
میتونین + سیستئین 1/07 0/95 0/83 0/79
میتونین+سیستئین قابل هضم 0/94 0/84 0/73 0/69
تریپتوفان 0/24 0/2 0/17 0/17
ترئونین 0/94 0/83 0/72 0/68
آرژینین 1/45 1/27 1/1 1/04
کلسیم 1/05 0/9 0/85 0/8
فسفر قابل جذب 0/5 0/45 0/42 0/4
سدیم 0/23 - 0/16 0/23 - 0/16 0/2 - 0/16 0/2 - 0/16
کلر 0/23 - 0/16 0/23 - 0/16 0/23 - 0/16 0/23 - 0/16
 • استاندارد دمای سالن طی دوره پرورش در نژاد ROSS

سن درجه حرارت سالن(رطوبت نسبی 60تا70درصد) درجه حرارت سالن (رطوبت نسبی 50%)
1 30 33/2
3 28 31/2
6 27 29/9
9 26 28/6
12 25 27/8
15 24 26/8
18 23 25/5
21 22 24/7
24 21 23/5
27 20 22/7
 • ارتباط دمای سالن با رطوبت نسبی طی دورهی پرورش در نژاد cobb

سن(روز) رطوبن نسبی % حرارت سالن برای جوجه هایی که مادر آنها کمتر از 30 هفته هستند حرارت سالن برای جوجه هایی که مادر آنها بالاتر از 30 هفته هستند
0 30-50 34 33
7 40-60 31 30
14 40-60 27 27
21 40-60 24 24
28 50-70 21 21
35 50-70 19 19
42 50-70 18 18
 • جدول مقدار مصرف پودرهای آنتی بیوتیک
نام تجاری دارو نام ماده موثره

مقدار توصیه شده روزانه ماده موثره (mg/kg bw)

مقدار مصرف روزانه محصول شرکت رویان دارو (g/1000kg bw)
کلی میکسین کلیستین سولفات 75000 واحد 20
کلرتتراسین کلرتتراسایکلین 20-50 40-100
داکسی فورت  داکسی سایکلین 10-20 20-40
اریترومایسین 20% اریترومایسین 20 100
نئومایسین  20% نئومایسین 10-30 50-150
تایلوزیت تایلوزین تارتارات 35 35
تیامولین 45% تیامولین 30-60 70-410
دانوکسی فن دانوفلوکساسین 10 50-60

توجه: مقدار مصرف بر اساس توصیه کلینیسین و شدت بیماری متغییر می باشد.

مقادیر جدول های فوق بر اساس توصیه اتحادیه اروپا ، FDA ، Veterinary furmulary تنظیم شده و ستون آخر مقدار مصرف برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده است.

 • محاسبه تهویه مورد نیاز در طیور گوشتی

وزن بدن (کیلوگرم) حداقل تهویه (متر مکعب در ساعت) حداکثر تهویه (متر مکعب در ساعت)
0/050 0/074 0/761
0/100 0/125 1/280
0/200 0/210 2/153
0/300 0/285 2/919
0/400 0/353 3/621
0/500 0/417 4/281
0/600 0/479 4/908
0/700 0/537 5/510
0/800 0/594 6/090
0/900 0/649 6/653
1/000 0/702 7/200
1/200 0/805 8/255
1/400 0/904 9/267
1/600 0/999 10/243
1/800 1/091 11/189
2/000 1/181 12/109
2/200 1/268 13/006
2/400 1/354 13/883
2/600 1/437 14/420
2/800 1/520 15/585
3/000 1/600 16/412
3/200 1/680 17/226
 • بررسی جیره جوجه های گوشتی نژاد COBB

  آغازین رشد پایانی 1 پایانی 2
دوره تغذیه (روز) 0-10 11-22 23-42 42 تا کشتار
پروتئین خام 21/00 19/00 18/00 17/00
انرژی قابل متابولیسم 2988 3083 3176 3176
لیزین 1/20 1/10 1/05 1/00
لیزین قابل هضم 1/08 0/99 0/95 0/90
متیونین 0/46 0/44 0/43 0/41
متیونین قابل هضم 0/41 0/40 0/39 0/37
میتونین + سیستئین 0/89 0/84 0/82 0/78
میتونین + سیستئین قابل هضم 0/80 0/75 0/74 0/7
تریپتوفان 0/20 0/19 0/19 0/18
ترئونین 0/79 0/74 0/72 0/69
آرژینین 1/26 1/17 1/13 1/08
کلسیم 1/00 0/96 0/90 0/85
فسفر قابل جذب 0/50 0/48 0/45 0/42
سدیم 0/22 0/19 0/19 0/18
کلر 0/20 0/20 0/20 0/20
 • مشخصات پرورشی نژاد تخمگذار Hy-line

سن(هفته) میانگین وزن بدن(گرک) میزان مصرف دان روزانه (گرم) جمع کل مصرف دان (گرم)
1 65 13 89
2 110 16 200
3 170 19 333
4 250 29 533
5 320 38 800
6 410 41 1085
7 500 42 1385
8 590 46 1706
9 690 48 2042
10 790 51 2398
11 870 53 2766
12 940 54 3147
13 1020 56 3538
14 1090 57 3938
15 1160 59 4351
16 1200 61 4776
17 1240 62 5211
18 1270 64 5659

 

نظر خود را درباره «جداول کاربردی پرورش طیور» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره جداول کاربردی پرورش طیور فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید


دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.